a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

الزام به تخلیه مغازه

خانه > آرای حقوقی و کیفری  > مجموعه آرای حقوقی > الزام به تخلیه مغازه

الزام به تخلیه مغازه

الزام به تخلیه مغازه

خواهان: فریده…….

خوانده: مجتبی…….

کلاسه: ع…….

تعیین خواسته و بهای آن:

الزام به تخلیه یکباب مغازه بشرح دادخواست

دلایل و منضمات: ۱ـ فتوکپی قولنامه ۲ـ فتوکپی اظهارنامه:

خواهان در دادخواست خود شرح داده است اینجانب قطعه زمینی داشته ام. طبق قولنامه به خوانده داده ام و ملک تحویل نامبرده داده ام و در عوض مغازه ای در خیابان……. به مساحت……. متر با آب و فاضلاب طبق قولنامه به من داده است. تاریخ معامله……. بوده است ولی ایشان از تحویل دادن مغازه خودداری می کند و مغازه را تخلیه نمی کند ـ تقاضا دارم از تاریخ قولنامه تا صدور رای و اجرای حکم کرایه مغازه را هم از ایشان دریافت کنم خواستار صدور حکم شایسته می باشم.

پرونده به شعبه….. ارجاع و به کلاسه……. ثبت و تحت نظر قرار گرفته است ریاست محترم شعبه دستور داده اند

دفتر: وقت حضور تعیین و طرفین دعوت شوند و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده ابلاغ گردد.

قولنامه مورخ……. حاکی است آقای مجتبی……. بعنوان فروشنده یکباب مغازه واقع در خیابان……. به مساحت تقریبی….. متر به قیمت….. میلیون تومان را بصورت نقدی به خانم فریده……. فروخته است در همان تاریخ متقابلاً خانم فریده……. طی قولنامه ای یکباب مغازه به مساحت……. متر مربع واقع در خیابان……. را به مبلغ……. تومان به آقای مجتبی……. فروخته است که ثمن بدین صورت پرداخت شده که……. میلیون تومان آن بابت مغازه ای که فریده……. ازمجتبی……. خریده بود محاسبه گردید و ما بقی طی دو فقره چک تحویل فروشنده گردید.

در وقت مقرر جلسه شعبه……. تشکیل است خواهان حضور دارد ولی خوانده با وصف ابلاغ و انتظار کافی حضور ندارند خواهان اعلام می دارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت نامبرده به تخلیه و تحویل مغازه دارم

الزام به تخلیه مغازه

رای دادگاه

دادگاه با توجه به محتویات پرونده قولنامه خواهان و خوانده و این که در سطر نهم آن بعنوان مغازه در قبال……. میلیون تومان طلب خواهان مکتوب شده است و با توجه به اصل قرار داد خرید خوانده از مالک اصلی در ید خواهان و نوشته عادی دیگر که خواهان ارائه کرده است و با توجه به این که مغازه مورد نظر به عنوان قسمتی از ثمن معامله محسوب می شود و از تحویل آن خودداری کرده است و نظر به این که حسب بندهای ۱ و ۳ ماده ۳۶۲ ق. م به مجرد وقوع بیع مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن و بابع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و این که خوانده در دادگاه حاضر نشده است و در قبال دعوی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به تحویل مغازه به شرح مشخصات مندرج به دادخواست فوق الاشعار صادر می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

خوانده طی دادخواستی که شرح آن ذیلاً خواهد آمد تقاضای واخواهی کرده است.

خواسته: واخواهی نسبت به دادنامه غیابی مورخ……. صادره از پرونده کلاسه……. شعبه محترم……. ـ غیر مالی:

دلایل: عبارت است از محتویات پرونده بدوی ـ تصویر قرار داد مروخ……. وکالتنامه آقای امیر……..

شرح دادخواست

به موجب حکم غیابی صادره موکل محکوم به تحویل یکباب مغازه به نشانی مندرج در دادخواست گردیده است که اساس اصرار رأی محکمه قرارداد ابرازی واخوانده بشرح ضمن دادخواست تقدیمی و بتاریخ……. تنظیمی فی مابین موکل و خودش می باشد در حالیکه این قرار داد به عذر عدم تراضی و توافق متعاقدین فسخ گردیده است. و دلیل مؤید آن نیز تنظیم قرار داد مورخ……. می باشد با این توضیح که: واخوانده حسب اظهار موکل ازاجرای مفاد قرار داد به این بهانه که نیازی به مغازه منظور شده بابت قسمتی از ثمن معامله ندارد امتناع نموده است درخواست وجه آنرا داشته و همین امر موجبات فسخ را فراهم داشته است و متعاقب آن با کسر مبلغ……. میلیون ریال از ثمن معامله تراضی به گرفتن وجه نقد داشته است که قرار داد علیحده فیما بین طرفین منعقد می گردد. لذا نتیجه آن که

۱ـ با فسخ معامله مورخ……. وقف مقررات ثمن به خریدار و مثمن به فروشنده باز می گردد.

۲ـ در قرار بعدی مورخ……. ثمن معامله……. ریال منظور گردیده است که بابت این موضوع وجه نقد و چک پرداخت گردیده است لذا مغازه بابت قسمتی از ثمن معامله منظور نبوده وخریدار این قرار داد اختیار آن را نداشته است تا مغازه را به خوانده واگذار نماید.

قولنامه مورخ……. حاکی است خانم فریده……. همان مغازه……. متری واقع در خیابان……. را مجدداً به قیمت……. میلیون ریال به آقای مجتبی……. می فروشد ذیل قولنامه آمده است: در ضمن هرگونه قولنامه قبل از این تاریخ بین طرفین منعقد گردیده است از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش قانونی است.

خانم فریده……. طی لایحه شماره……. اظهار داشته است ریاست محترم شعبه……. چون آقای مجتبی……. در قولنامه دست برده و قولنامه اصلی در اداره ثبت شاهین موجود می باشد دستور فرمایید تا بنده به اداره ثبت رفته و رونوشت قولنامه اصلی را اخذ و تحویل دادگاه نمایم. همچنین طی لایحه خانم فریده……. دو شاهد خود را برای ادای گواهی به دادگاه معرفی نموده است.

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل است وکیل واخواه اعلام می دارد خواسته به شرح لایحه تقدیمی است و خوانده اعلام می دارد. اظهارات واخوانده را قبول ندارم چون در قرار دست برده است لذا دادگاه مقرر داشته است و توجه به مراتب و حسب ضرورت به رؤیت اصل قرار داد عادی……. و اخذ توضیح از طرفین دعوا و شخص از پدر واخواه بنام امیر……. در خصوص کم و کیف تنظیم قرار دااد خرید و فروش ملک لازم است دفتر وقت رسیدگی دیگر تعیین طرفین دعوا دعوت شوند ضمناً وکیل واخوه با تذکر به همراه آوردن موکل و نیز پدر موکل جهت اخذ توضیح پیرامون کم و کیف معامله قطعه ملک متنازع فیه دعوت شود.

آقای رضا……. بعنوان وکیل خانم فریده……. در پرونده اعلام وکالت نموده است.

وکیل خوانده طی لایحه ای نسبت به قولنامه به مورخ……. ادعای جعل نموده و اعلام داشته که مندرجات ذیل قولنامه به مورخ……. بعداً الحاق شده است.

وکیل واخواه آقای امیر….. طی لایحه خود اعلام داشته است قرار داد مورخ……. بین مجتبی……. و واخوانده منعقد گردید و توجهی به موکل ندارد و از آن جائیکه مغازه متعلق به موکل است مسلماً‌در قرار داد دومی می بایستی اذن وی را در اختصاص مغازه بعنوان قسمتی از ثمن معامله می گرفتند و معمولاً‌در چنین مواردی می بایستی یک قرار داد راجع به مغازه که واخوانده مدعی است بابت قسمتی از ثمن معامله است از موکل می گرفت که چنین مدرک یا دلیلی ابراز نشده است.

همچنین واخوانده یعنی خانم فریده……. به قرار داد اولیه در درخواست حکم غیابی استناد نموده که در عدم اعتبار آن قرار داد دوم و امضائات متعدد واخوانده جای هیچگونه شبهه ای نیست و اگر شخص واخوانده به اقتدار قرار داد اولیه اعتقاد دارد آنگاه صرف تنظیم قرار داد دوم موجب تحقیق جرم فروش مال غیر است در پایان با توجه به صلح و سازشی که بین طرفین صورت گرفته است دادگاه بشرح ذیل اقدام به صدور گزارش اصلاحی نموده است .

گزارش اصلاحی

طرفین دعوا با حضور وکلای خود بشرح صورتجلسه مورخه……. دادگاه توافق به سازش نمودند بدینصورت که آقای مجتبی……. (واخواه) مبلغ……. میلیون ریال به موجب چک در تاریخ……. به خانم فریده……. شکایت مطروحه در شعبه……. را اعلام انصراف نماید و شخص اخیر الذکر با قبول این وجه بدون هرگونه ادعایی راجع به مغازه، متنازع فیه را از ید آقای مجتبی……. خارج و بدون اعتراض در آن تصرف مالکانه نماید در نهایت طرفین ضمن اسقاط حق تجدید نظر خواهی از محضر دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی دارند علی هذا دادگاه دعاوی مطروحه را بنابر مراتب مشروحه در فوق مختومه به سازش اعلام می نماید این سازش نامه در اجرای مواد ۱۷۸ و ۱۸۴ ق. آ. د. م بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان قطعی و لاز الاجراء می باشد.

تحلیل وتوضیح:

نظریه

۱- موضوع پرونده بسیار پیچیده است اما: اگر فرض بگیریم که مغازه آقای مجتبی……. بابت قسمتی از ثمن معامله ملک از طرف فریده……. به مجتبی……. بوده است متعاقب آن چون مجتبی……. گفته است به مغازه نیاز ندارم و پولش را می خواهم چون مغازه آقای مجتبی……. بابت قسمتی از ثمن معامله بوده پس معامله فسخ گردیده است. بنابر این مغازه به آقای مجتبی……. برگشته و نتیجتاً خانم فریده……. حقی نسبت به آن نداشته تا درخواست تخلیه آنرا بنماید.

۲ـ اگر فرضاً قول خواهان و وکیل ایشان را بپذیریم که آقای مجتبی……. در قولنامه دست برده و جعل صورت داده است که بابت آن دو شاهد معرفی و تقاضای استماع شهادت شهود را نموده است چنانچه جعل ثابت شود و شهود نیز با احراز شرایط قانونی به نفع خواهان شهادت بدهند در اینصورت بحث فسخ قرار داد اولیه و انعقاد قرار داد دومی که در تاریخ……. که مورد ادعای خوانده است منتفی بوده باید رأی به تخلیه ملک صادر شود چرا که مغازه خوانده بابت قسمتی از ثمن معامله بوده ومتعلق به خانم فریده……. بوده است.

۳ـ وکیل واخواه یعنی آقای مجتبی……. در مرحله سوم ادعایی مطرح کرده است که رسیدگی به آن لازم و ضروری و مؤثر در قضیه است زیرا ایشان فرموده اند: قرار داد دوم که در تاریخ……. انعقاد گردیده و در آن مغازه امیر بابت قسمتی از ثمن قرار داده شده است فیما بین فریده……. که خوانده دعوا باشد و آقای مجتبی……. که خواهان است بسته نشده بلکه فیمابین آقای امیر……. پدر موکل و خانم فریده……. بسته شده است لذا چون مجتبی……. مالکیتی نسبت به آن نداشته نمی توانسته ملک را به فریده……. بفروشد تا با فسخ مجدد آن از ملکیت خواهان خارج شده باشد بنابر این لااقل باید اذن مالک اصلی یعنی واخواه را کسب می کدند.

اتفاقاً این اقرار و اظهارات به پدر خوانده است. زیرا نامبرده بدینوسیله فسخ را قبول نداشته این یک طرف قضیه ثانیاً مقر به نفوذ قرار داد اولیه مورخ……. می باشد که نتیجه آن این می شود که اولا ـ خواهان می تواند حکم تخلیه بگیرد و دادخواست خانم فریده……. بر این مبنا صحیح تنظیم و تقدیم شده است. ثانیاً معامله دوم که بتاریخ……. فیمابین خانم فریده……. و مجتبی……. منعقد شده و در واقع نوعی فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری توسط آقای مجتبی……. بوده که خود جای تعقیب و پیگیری دارد. و تنظیم قرار داد دوم اعم از اینکه مجعول باشد یا نباشد چون توسط غیر مالک یا خواهان انعقاد گردیده وجاهت قانونی نداشته باعث فسخ قرار داد اولیه نمی شود لذا درخواست تخلیه صحیح بوده حکم به تخلیه صادر می شود.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).