a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تقاضای الزام به تقسیم ماترک

خانه > آرای حقوقی و کیفری  > مجموعه آرای حقوقی > تقاضای الزام به تقسیم ماترک

تقاضای الزام به تقسیم ماترک

تقاضای الزام به تقسیم ماترک

خواهان: محمد……….

خواندگان: علیرضا…….. وغیره

کلاسه:……..

تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه فاطمه…….. با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای……..

دلائل و منضمات: ۱. پرونده کلاسه…….. ۲. گواهی حصر وراثت ۳. صورت برخی از اموال متوفیه ۴. برگ وکالت نامه

مادر موکل اینجانب به نام مرحومه فاطمه…….. در مورخه…….. رحلت کرده و طبق گواهی انحصار وراثت پیوست به جز خودش دو برادر به نام های علی رضا و مهدی و یک خواهر به نام سمیه همگی شهرت…….. وراثت قانونی متوفیه هستند نظر به این که کلیه اموال و دارایی های متوفی در تصرف احراز خواندگان می باشد و انحصاراً از منافع آن بهره برداری می نماید و حاضر به تقسیم ماترک برابر مقررات شرع و قانون نیست با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای تقسیم ماترک متوفیه را داشته و دارم وکیل خواهان لیست ۶۰ قلم کالا و نیز مطالبات مرحومه فاطمه احمدی را از دیگران ضمیمه دادخواست نموده اند پرونده توسط معاونت قضایی به شعبه…….. ارجاع و به کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفته و دستور تعیین وقت ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان را صادر نموده اند که وقت رسیدگی……… ساعت…….. صبح تعیین شده است وقت دادرسی به تاریخ…….. در دادگاه به آقای…….. ابلاغ گردیده است آقای مهدی……… طی لایحه…….. از دادگاه خواسته است به خاطر این که مادرش تازه فوت کرد و از تألمات روحی رنج می برد برای این که بتواند آماده دفاع باشد و بدون ناراحتی و با تمرکز قوا در جلسه داد گاه حاضر شود طبق ماده ۹۹ ق. آ. د. م وقت دیگری جهت رسیدگی مشخص گردد.

در وقت مقرر دادگاه تشکیل گریده مقرر فرموده اند: هیچ یک از طرفین حضور ندارند لایحه ای به شماره…….. واصل که تقاضای تجدید جلسه را نموده است.

(از ناحیه مهدی……..) از طرف دیگر اصحاب دعوا لایحه ای ارسال نشده و اخطاریه ابلاغ شده خواندگان واصل نشده و امر ابلاغ مجهول لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست مقرراست دفتر: وقت رسیدگی دیگری تعیین طرفین دعوت شوند.

وقت رسیدگی ساعت……. صبح…….. تعیین وبه طرفین دعوا ابلاغ گردیده است.

در تاریخ…….. آقای مصطفی…….. کار آموز وکالت از طرف آقای محسن…….. جهت مطالعه پرونده وکالت اخذ و ضمیمه پرونده نموده اند در وقت مقرر مورخه…….. به علت عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان رسیدگی میسور نیست لذا دستور تعیین وقت صادر گردیده که وقت رسیدگی ساعت…….. صبح مورخ…….. معین گردیده است.

تقاضای الزام به تقسیم ماترک

دادخواست تقابل

خواهان: محمد رضا……..

خوانده: حسین……..

تعیین خواسته: تقابل درپرونده کلاسه…….. مبنی بر الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی پلاک…….. واقع در بخش….. ثبتی اصفهان مقوم به سه میلیون ویکصد هزار ریال و الزام به انتقال خط تلفن…….. مقوم به نهصد هزار ریال جمعاً مقوم به چهار میلیون ریال

دلایل: ۱- تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ…….. ۲ – تصاویر گواهی حصر وراثت در پرونده کلاسه…….. ۳- وکالت نامه ۴- تصاویر مصدق سند مالکیت پلاک فوق الذکر.

ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه…….

موکل آقای مهدی…….. مطابق مبایعه نامه مورخ…….. شش دانگ یک باب خانه به شماره…….. واقع در بخش…….. ثبتی…….. را خریداری نموده و جه آن را به فروشنده خانم فاطمه…….. پرداخت نموده است و شخص اخیر الذکر که مادر موکل نیز می باشد در تاریخ…….. به رحمت ایزدی پیوسته است و مطابق گواهی حصر وراثت که تصویر آن به پیوست می باشد وراث حین الفوت مرحومه خواندگان دعوا می باشد لذا مستدعی است که نسبت به الزام به انتفال ۶ دانگ پلاک موصوف و تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین انتقال خط تلفن…….. در مرکز مخابرات استان……… حکم شایسته و مقتضی صادر فرمایید ضمناً چون یکی از خواندگان آقای حسین…….. مبادرت به دادخواست تقسیم ترکه متوفی در شعبه…….. تحت شماره پرونده…….. را نموده و هر دو دعوا ی در ارتباط و از یک منشأ می باشند تقاضای تقابل در پرونده موصوف و رسیدگی تومان را دارم.

وکیل محترم خواهان دعوای اصلی لایحه ای را درچهار صفحه به شماره…….. تقدیم دادگاه نموده است که ذکر آن ضروری به نظر می رسد.

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه…….. به شرح ذیل مشروع دفاعیات خود را به سمع و نظر ریاست محترم دادگاه می رسانم.

الف – مقدمتاً با استناد به ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ ق. آ. د. م نسبت به سند عادی مدرکیه خواهان دعوی تقابل ادعای جعل می نمایم و مدعی هستم اساساً سند فوق الذکر مجعول می باشد و فاقد اصالت در امضاء ومفاد آن می باشد و به شرح ذیل مجعول بودن آن ارائه می گردد.

ب ـ طبق سند عادی بدون تاریخ که ممضی به امضاءخواهان پرونده تقابل می باشد دقیقاًاعلام داشته است که سهم الارث تجاری مغازه و مخارج فاتحه را موکل به ایشان پرداخت کرده اند که پس از فروش خانه سهم الارث خانه به او پرداخت خواهد شد همچنین مدرک دلالت دارد بر این که تابعد از فوت فاطمه…….. مورث خواهان و خواندگان خانه بنا بر قرار خواهان جنبه ارثی داشته است و کوچکترین ذکری از مالکیت نسبت به آن نشده است.

طبق مفاد اظهار نامه ارسالی از طرف خواهان تقابل موکل به وضوح نسبت به وجود خانه اشتراکی و بهره برداری مشترک از خانه اقرار داشته است و کوچکترین اشاره ای به مالکیت اختصاصی خانه و خریداری آن توسط خود ننموده است.

ج- مبلغ ثمن خانه مورد معامله مجعول بودن سند عادی را نشان می دهد زیرا قیمت حقیقی خانه مورد معامله دو برابر قیمت مذکور می باشد و دلیل دیگر نحوه پرداخت ثمن می باشد که مجعول و نامشخص می باشد لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی خط و امضاء را دارد و نسبت به نحوه پرداخت ثمن معامله آن هم به صورت نقد و یک جا و منبع و مأخذ تهیه آن از خواهان تحقیق به عمل آید لذا از محضر دادگاه استدعا دارد به قید فوریت نسبت به عدم اصالت و بی پایگی سند ابرازی خواهان دعوای تقابل رسیدگی مبذول دارید و نهایتاً بعد از آن با تعیین کارشناس خبره د ادگستری در رابطه خواسته تقسیم ترکه اقدام عاجل مبذول دارید. در جلسه مقرر…….. طرفین دعوای اصلی و تقابل حضور دارند و کلاء ایشان نیز حاضر شدند و عین اظهارات خود را به شرح دادخواست دعوای اصلی و تقابل مطرح نمودند در این جلسه آقای مهدی…….. وکالت نامه رسمی خود را که از خانم فاطمه…….. اخذ کرده بود به علاوه اصل قولنامه فی مابین خود ومتوفیه را به دادگاه ارائه نمود که حاکی از ان است که اقای مهدی…….. ۶ دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی…….. را از خانم فاطمه…….. خریده است همان طور که ذکر شد اصل قولنامه و وکالت نامه بدین جهت به دادگاه تقدیم شد که طرف دیگر نسبت به آن ادعای جعل نموده بود در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و قرار رسیدگی به اصالت سند صادر شده است و این قرار صادره به طرفین ابلاغ گردد. برادر متوفیه بنام احمد…….. با تقدیم لایحه شماره…….. اعلام نموده است:

همشیره این جانب در تاریخ…….. در دفتر خانه…….. ثبت…….. این جانب را به عنوان وصی خودش معرفی کرده است که به صراحت در وصیت نامه اعلام نموده است که: تمامی موارد وصیت تا مرز ۶ دانگ خانه ای که دارم فروخته شود و به وصایای این جانب عمل گردیده مابقی پسر وار و دختروار تقسیم گردد با توجه به این که احد از فرزندان خواهرم به نام مهدی…….. مدعی خرید خانه مذکور شده است باید بگویم این ادعا کذب محض است زیرا اولاً وصیت نامه خودش را تغییر نداده است ثانیاً چگونه خواهرم منزل را می فروشد و این جانب را که وصی او هستم را مطلع نمی کند لذا حاضرم در دادگاه حاضر شوم و محرر وصیت نامه که یکی از معتمدان محل است نیز آماده ادای شهادت است.

در تاریخ…….. مصطفی…….. شغل……… به عنوان مطلع گفته است: من در جلسه ای که همگی دور هم جمع بودیم دیدم که قولنامه تنظیم شد و به امضاء فاطمه…….. رسید شاهد دیگر به نام محمد…….. نیز همان اظهارات را نموده و تایید کرده ولی گفته است یاد ندارم که فروشنده امضاء کرد یا خیر و ندیدم که پولی رد و بدل شود.

در جلسه مورخه…….. به علت این که دو نفر دیگر از مسجلین ذیل قولنامه فی مابین خانم فاطمه……… و مهدی…….. بنامهای علیرضا…….. و محمد…….. حضور نداشتند لذا ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند وقت رسیدگی مجدد تعیین گردد در اخطاریه وکیل خواهان تقابل اضافه گردد خواهان مذکور را در جلسه دادگاه حاضر نماید و در اخطاریه وکیل خواهان اصلی نیز قید گردد گواهی فرم ۱۸ مالیات بر ارث مربوط به مورث موکل خویش را به صورت رونوشت یا کپی مصدق تقدیم دادگاه دارد.

وقت رسیدگی…….. تعیین و آقایان علیرضا…….. و محمد…….. در دادگاه حاضر و به شرح ذیل ادای شهادت نمودند: محمد…….. اعلام نموده بعد از انجام معامله قولنامه را پیش من آورند و گفتند امضاء کن من هم بدون این که اطلاعی از کم و کیف معامله داشته باشم آن را امضاء و ندیدم پولی رد و بدل شود شاهد در جواب سؤال وکیل خوانده دعوای تقابل که پرسیدند: آیا شما دیدید که خانم فاطمه……… ذیل قولنامه را امضاء کردند جواب داد تقریباً غروب و اول شب بود که آقای مهدی…….. آمدند و مرا به منزل بردند و در خواست کردند قولنامه را امضاء کنم و آن را امضاء کردم در حالی که خانم فاطمه…….. حضور نداشت.

شاهد دیگر به نام علیرضا…….. گفته است: من مغازه مهدی رفتم سری بزنم که حاج خانم و مهدی…….. حضور داشتند قولنامه را به من دادند و گفتند این را امضاء کن و حاج خانم گفت دارم خانه را به پسرم می دهم که نام او را نبرد مجدداً در جواب وکیل خوانده دعوای تقابل شاهد گفت: شخصاً و عیناً ندیدم که خانم فاطمه…….. امضاء کند یا انگشت بزند و نفهمیدم چه زمانی امضاء کردند و هیچ گونه صحبتی راجع به قیمت یا مجانی بودن آن نشد.

آقای…….. (وکیل دادگستری) طی لایحه ای به شماره…….. اظهار نموده اند:

۱- هیچ یک از شهود تعرفه شده امضاء و اثر انگشت خانم فاطمه…….. را رؤیت نکرده اند و احد از نامبردگان اصالت صحت آن را که عیناً رؤیت کرده اند گواهی ننموده است لذا ادعای اصالت سند عادی مبایعه نامه از لحاظ ادله اثبات دعوا قابلیت اثبات پیدا نکرده و خواهان رد می باشم حتی برخی گواهان اعلام داشته اند خانه را به وکالت به مهدی…….. می دهم که بعد از فروش آن سهم الارث کلیه وراث را پرداخت کند لذا این چنین مشهود است که مبایعه نامه و فروش و خریداری خانه وجود نداشته است که خواهان مدعی آن است. تمامی شهود مدعی شده اند وقت غروب آفتاب و ابتدای شب قرار داد را امضاء کرده اند و هیچ یک از گواهان حضور دیگری را تایید نکرده اند این مسأله گواه بر این مطلب است که سند وکالت نامه در تاریخ…….. صبح به هنگام وقت اداری تنظیم گردیده و شبانگاه قرار داد عادی به رؤیت شهود رسیده است تقاضای عاجل دارم نسبت به اصالت سند عادی فوق که اصل آن در پرونده منعکس می باشد با جلب نظر کارشناس خط و امضاء اقدام فرمایید در جلسات متعدد دادرسی خواهان پرونده تقابل صحت و اصالت امضاء خود را ذیل سند فوق گواهی کرده است ولی مدعی گردیده سند فوق سفید امضاء اخذ گردیده است به طور کلی هیچ یک از گواه در گواهی خود پرداخت ثمن معامله را تأیید نکرده اند آن هم به این مبلغ و در ضمن توانایی مالی آقای مهدی…….. چنین اجازه ای را به ایشان نمی داده است برابر فرم ۱۸ اظهار نامه مالیات برارث موجود در پرونده گواهی انحصار وراثت خانه فوق به عنوان املاک و ماترکه متوفیه اعلام شده است موکل این جانب برابر استشهادیه مورخ…….. بعد از قریب ۳ ماه از تاریخ فوت مادرش به خانه مورث خود اثاث کشی کرده است و آقای مهدی…….. متصرف آن نشده است در پایان تقاضای رد ادعای خواهان دعوای تقابل و اقدام به تقسیم ترکه را دارم.

در تاریخ…….. دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه می دهد آقای…….. وکیل خواهان تقابل و خوانده اصلی به همراه موکل خود حضور دارند و ۲ نفر شهود به اسامی محمد…….. و علیرضا…….. را معرفی نموده اند که به شرح برگ بازجویی از آنان تحقیق به عمل آمده است آقای…….. وکیل خواهان دعوای اصلی و خوانده دعوای تقابل به همراه موکل خود حضور دارند آقای…….. اظهار می دارد: با توجه به اینکه تصمیم دادگاه قرار استماع شهادت شهود است در مورد صحت امضاء خانم فاطمه…….. و در جلسه قبل دو نفر از شهود به اسامی…….. و…….. به صحت امضاء نامبرده گواهی داده اند و با توجه به این که مبایعه نامه مورخ…….. شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا است و با توجه به بند ۲ ماده ۱۲۹۱ ق. م و این که وکالت نامه ای در همان تاریخ…….. تنظیم شده و خانم فاطمه…….. وکالت بلاعزل با اختیارات (حتی انتقال به شخص خود را) به آقای مهدی…….. داده است و با عنایت به این که سایر خواندگان دعوای تقابل به جزء آقای حسین…….. هیچ گونه ایرادی نسبت به مبایعه نامه مذکور ننموده اند و مبایعه نامه مذبور را قبول دارند تقاضای رد دعوای اصلی و محکومیت خواندگان را به الزام به انتقال ملک مذکور دارم وکیل خواهان اصلی و خوانده تقابل اظهار می دارد دفاعیات من طبق لایحه ای است که تا پایان وقت اداری تقدیم می دارم که مطالب آن قبلاً آمد.

تقاضای الزام به تقسیم ماترک

تحلیل وتوضیح:

۱- تشریفات رسیدگی و ماهیتی دادگاه از آن جهت قابل قبول است که دستورات به موقع و دقیق صادر شده اند و نظارت شده تا به آن عمل شود از جمله دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده دعوا، استماع دقیق اظهارات طرفین و صدور دستور متقضی، دستور تعیین وقت رسیدگی بعلت تقدیم دادخواست تقابل و تجدید وقت بلحاظ عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان دعوای اصلی، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند با توجه به درخواست و نیز ادعای خواهان دعوای تقابل، صدور قرار استماع شهادت شهود و سایر اعمالی که برای کسی که آن را بخواند تحسین برانگیز است.

۲- اگر چه در حال حاضر دادنامه ای از دادگاه نداریم تا بتوانیم به نقد و بررسی حکم دادگاه بپردازیم لیکن بنظر اینجانب اگر خواهان دعوای تقابل بتواند اصالت سند را از طرق قانونی به دادگاه ثابت نماید در آنصورت ملک مورد نظر خواهان تقابل ابتداء باید از طرف خوانده تقابل و خواهان دعوای اصلی به آقای مهدی…….. رسماً انتقال یابد و پس از آن دادگاه در مورد تقسیم ترکه وارد رسیدگی شود. لکن اگر آنچنانکه خواهان دعوای اصلی و وکیل ایشان اظهار داشته اند سند عادی استنادی خواهان تقابل مجعول باشد در آن صورت اولاً دادگاه حکم به از بین بردن سند مزبور و عدم تأثیر آن خواهد داد و سپس در خصوص تقسیم ترکه وارد رسیدگی خواهد شد در هر حال قبل از تعیین تکلیف نسبت به خواست دعوای تقابل رسیدگی به دعوای اصلی میسور نخواهد بود.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).