a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خلع ید تخلیه

خلع ید تخلیه

خلع ید تخلیه

خواهان: رؤیا……

خوانده: محسن……

کلاسه: ‌ ع……

تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید از شش دانگ خانه پلاک شماره…… بخش…… اصفهان مقوم به مبلغ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال به متراژ ۱۹۵ متر مربع از قرار هر متر…… ریال طبق تعرفه دارائی.

دلائل: فتوکپی سند مالکیت ـ فتوکپی اظهار نامه ـ فتوکپی دادنامه صادره از شعبه… به شماره…..

 

خواهان طی دادخواست خود اعلام کرده است:

خوانده شوهر اینجانب می باشد و شرعاً‌و قانوناً موظف می باشد که محل سکونتی برای خود و همسرش تهیه نماید. مدت مدیدی است در خانه ملکی اینجانب سکونت دارد و چون هیچگونه هزینه زندگی نمی دهد و من هم فاقد هرگونه درآمدی می باشم قصد دارم خانه مزبور را بفروش برسانم و تذکرات متعدد و اظهار نامه شماره….. نیز مؤثر واقع نشده. قبلاً نیز دادخواست تخلیه داده بودم که مورد نظردادگاه قرار نگرفت اکنون با توجه به اینکه هیچگونه رابطه استیجاری در بین نیست، ادامه سکونت نامبرده نیز بر خلاف میل و رضایت مالک می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید نامبرده را از خانه مورد بحث دارم.

قابل ذکر است که خواهان به همین ترتیب دادخواست تخلیه علیه شوهر خود داده که به کلاسه…… در شعبه….. عمومی…… تحت نظر قرار گرفته و سرانجام منجر به صدوردادنامه شماره…… به شرح ذیل گردیده که قابل تأمل است:

— درخصوص دعوی خانم رؤیا…… فرزند جعفر بطرفیت همسرش آقای محسن…… بخواسته صدور حکم به تخلیه خانه پلاک شماره…… بخش…… اصفهان با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی مشارالیها مشتمل بر کپی سند مالکیت منزل مورد دعوی و کپی سند ازدواج آنها و با توجه به اظهارات متداعبین در جلسه دادگاه نظر به اینکه: اولاً رابطه استیجاری بین آنها حسب اظهارات خودشان برقرار نگردیده و زندگی مشترک آنها منصرف است از اینکه یدخوانده تصرف باشد و حضور شوهر در منزل همسر خود به منزلة برقراری روابط استیجاری نیست تا بتوان به تخلیه منزل از ید خوانده (شوهر) اتخاذ تصمیم نمود، ‌ لذا دادگاه دعوی مطروحه را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته؛ رای به رد آن صادر می نماید رای صادره با توجه به غیر مالی بودن خواسته ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دریکی از محاکم تجدید نظر مرکز استان است.

در تاریخ…… در وقت مقرر با توجه به عدم حضور طرفین و اینکه لایحه ای نیز ارسال ننموده اند و ملاحظه گردید که اخطاریه ها اعاده نشده و چگونگی ابلاغ مشخص نیست و با وصف موجود موجبات رسیدگی فراهم نیست، لذا رئیس دستورتعیین وقت و دعوت طرفین را داده اند.

خواهان طی لایحه ای مورخه…… از شعبه…. خواسته است که پرونده استنادی شعبه…. به کلاسه…… مطالبه و مطالعه شود.

در تاریخ…… در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود، پرونده تحت نظرات طرفین حضور دارند، خوانده اظهار می دارد: منزل قبلاً از من بوده بعد به ایشان صلح کردم و او مالک خانه است ولی تعداد لوازم منزل و فرش و طلا نزد ایشان است اجازه بدهد ببرم؛ حاضرم منزل را تخلیه کنم. طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور و جلسه را ترک کردند.

دادگاه دستور می دهد پرونده در وقت نظارت باشد پرونده استنادی خواهان مطالبه و بعد تعیین وقت گردد.

نهایتاً در جلسه مورخه…… در وقت مقرر دادگاه تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارند، ‌خواهان در پاسخ به سؤال دادگاه اظهار داشت: خواسته بشرح دادخواست و لایحه شماره…… می باشد درخواست صدور حکم به خلع یدخوانده را دارم.

خطاب به خوانده: در پاسخ به اظهارات خواهان چه می گوئید؟ اظهار داشت: ایشان همه وسایل زندگی مرا بدهد حاضرم منزل را تخلیه کنم ضمناً ۷ میلیون تومان بابت طلا از او طلبکار هستم بدهد تا منزل را ترک کنم عرض دیگری ندارم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می نمایم.

خلع ید تخلیه

رأی دادگاه

دعوای خانم رؤیا…… فرزند جعفر بطرفیت آقای محسن…… فرزند حسین به خلع ید از شش دانگ منزل مسکونی پلاک…… بخش…… اصفهان به استناد سند مالکیت می باشد که خوانده در قبال ادعای خواهان ضمن اقرار خود به سکونت در پلاک فوق الذکر اعلام نموده وسائل زندگی و مبلغ ۷ میلیون وجه طلا را بدهد منزل را تخلیه می کنم. اینک دادگاه با توجه به اینکه مدافعات خوانده ارتباطی به تصرفات وی ندارد دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی تصرفات خوانده را پس از تقدیم دادخواست فاقد مجوز قانونی تشخیص حکم بر خلع ید خواه از منزل فوق الذکر صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.

تحلیل وتوضیح:

۱ـ همانطور که از محتویات پرونده مشهود است خواهان به طرفیت خوانده که همسرش می باشد قبلاً دادخواست تخلیه داده و چون ید خوانده ید تصرف و استیجاری نبوده در شعبه ای دیگر دعوای او محکوم به رد شده است که حق هم همین است اما در خصوص دعوای دوم که خواسته را از تخلیه به خلع ید تغییر داده است درست بنظر می رسد. جدای از مسائل احساسی و عاطفی و صرف نظر از آن که رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده بر قرار بوده خانم رؤیا…… می توانست در ادامه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف زوج را بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه نماید.

۲ـ خوانده دعوا در دفاع از خود ادعا نموده است که مقداری لوازم منزل و فرش و طلا نزد خواهان داشته است که مقوم به ۷ میلیون تومان شده است بنظر می آید اگر مدرکی دراین زمینه می داشت باید ارائه می نمود اگرچه به هر حال مانع صدور حکم خلع ید نمی بود فقط آقای محسن…… می بایست دادخواست مطالبه بر اساس مستندات و دلایل محکمه پسند به دادگاه حقوق ارائه دهد و خواسته خود را صریحاً ابراز نماید.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).