a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آگهی تحدید حدود عمومی املاک

خانه > حقوق ثبت  > آگهی تحدید حدود عمومی املاک

آگهی تحدید حدود عمومی املاک

حقوق ثبت

آگهی تحدید حدود عمومی املاک

آگهی تحدید حدود عمومی املاک

پس از ارائه تقاضای ثبت و انتشار آگهی‌های نویتی و عدم وصول اعتراض ویا انجام فرایند اعتراض و تعیین
تکلیف آن و تشخیص مالکیت اشخاص و نحوه تصرفو مالکیت اشخاص و تکمیل کار ثبت املاک با توجه به
ماده ۱۴ قانون ثبت، اداره ثبت، به انتشار آگهی تعیین حدود یا تحدید حدود مبادرت می‌نماید، که به این نوع
آگهی، «آگهی تحدیدی»
می‌گویند. 

این آگهی یک مرتبه در همان روزنامه‌ای که آگهی‌های نوبتی در آن چاپ و منتشر شده، منتشر و یک نسخه
از آگهی به هر ملکی که قرار است تحدید حدود آن انجام شود، الصاق می‌گردد و در خود محل نیز نسخه‌هایی
از آن آگهی الصاق می‌شود. انتشار آگهی تحدید حدود باید به وسیله کدخدا (
امروزه توسط دهیار) یا مأمورین
نیروهای انتظامی گواهی شود.

در موقع تحديد حدود، دو عمل انجام می‌گردد:

۱.تعیین حدود مورد تقاضای ثبت.

۲. حقوقی که اشخاص در آن ملک، دارند.

در هنگام تحدید حدود هر ملک، حدود اربعه آن ملک تعیین می‌شود و مشخص می‌گردد که چهار سمت ملک
با چه املاک دیگر محدود می‌شود و مشخصات این حدود با املاک مجاور و نوع حقوق املاک مجاور با حق
ارتفاق نسبت به آن به چه نحوی می‌باشد.

موارد عدم لزوم انتشار آگهی تحدیدی

۱. هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت و معین باشد؛ یعنی پس از به عمل آمدن تحدید حدود،
مدت اعتراض سپری گشته و در این مدت اعتراض واصل نگردیده باشد یا در صورت وصول اعتراض، تکلیف آن
به موجب حکم نهایی روشن شده و یا معترض از اعتراض خود صرف نظر نموده و آن را مسترد کرده باشد،
تحدید حدود، بدون انتشار آگهی تحدیدی به عمل خواهد آمد.

٢. در صورتی که یک یا چند ملک مورد تحديد از اموال عمومی مربوط به دولت با شهرداری و یا حریم آن باشد،
و نیز اگر حدود مجاورین تثبیت شده باشد، نیاز به آگهی تحدید نیست.

۳. درمورد تحديد اعيان احداث شده در زمین دارای سند مالکیت عرصه، به إذن مالک زمین، آگهی تحدیدی حدود
لازم نیست.

۴. املاک منابع ملی شده‌ای که به موجب قانون ملی شدن جنگل‌ها و شرح فرازهای ۱و۲ بند ۳۴۸ مجموعه
بخشنامه های ثبتی واگذار می‌شود، بدون انتشار آگهی تحدیدی طبق نقشه و صورت‌مجلس تنظیمی، اقدام
به صدور سند مالکیت می‌گردد.

هدف از تحدید حدود، تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید، نسبت به املاکی است که با آن املاک
همسایگی دارند. عمل تحدید حدود به عهده نماینده ثبت است که با راهنمایی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او،
با در نظر گرفتن حدودی که در اظهارنامه متقاضی ذکر شده است و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت می‌گیرد.

لذا

اساس کار تحدید حدود بر طبق ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل است :

نماینده ثبت، عمل تحدید حدود را فقط نسبت به ابنیه، اجزاء و آنچه را که داخل محدوده ذکر شده در اظهار نامه
است، انجام و تحدید می‌کند و زائد بر خواسته متقاضی، ثبت را تحدید حدود نمی‌کند و آنچه را که به عنوان تحدید
حدود انجام می‌دهد، باید در تصرف متصرف باشد وگرنه از تحدید حدود آنچه که از تصرف وی خارج است، خودداری
می‌شود.

در روز مقرر که در آگهی تحدیدی مشخص و مقرر گردیده است، نماینده ثبت در محل حاضر و مبادرت به تنظیم
صورت‌مجلس تحدیدی می‌نمایند که به امضای نماینده ثبت و نقشه بردار و کلیه حاضرین می‌رسد.

صورت‌مجلس تحدید حدود مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد:

١. تعيين تاريخ (روز، ماه و سال با روزهایی که عملیات تحدیدی در آن صورت گرفته)

۲. اسم و مشخصات و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته‌اند.

٣. حدود و مشخصات ملک با ذکر طول، ابعاد و مساحت آن.

۴. اسم و مشخصات افرادی که اعتراض نموده‌اند.

۵. ذکر حقوقی که افراد یا مجاورین در آن ملک، دارا می‌باشند.

۶. ذكر علامت و نشانه‌های طبیعی و تعداد و فاصله بین این علامت‌ها.

۷. تذکر دادن به معترضین که دادخواست اعتراض خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ تنظیم تحدید حدود، تنظیم و به اداره
ثبت محل تسلیم نمایند.

۸. نام و مشخصات نماینده و نقشه بردار ثبت محل.

در هنگام تحديد حدود، باید به حقوق ارتفاقی نیز توجه شود. بر طبق ماده ۹۳ قانون مدنی، «حق ارتفاق» حقی
است برای شخص در ملک دیگری، لذا حق ارتفاق، قائم به مالکیت ملک است و با توجه به تفسیر ماده مزبور
همان قانون، حق ارتفاق حقی است که ملکی در ملک دیگر دارد. در صورت‌مجلس تحديدی، حقوق ارتفاقی به
صورت کامل قید می گردد تا اگر اعتراضی نسبت به حدود تحدید شده و یا حقوق ارتفاقی وجود داشته باشد،
معترضین در ظرف مدت مقرر
به اداره ثبت، مراجعه و اعتراض خود را اعلام نمایند.

مدت اعتراض ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدیدی می‌باشد. لازم به ذکر است که اعتراض نسبت به
تحدید
حدود از ناحیه غیر مجاور پذیرفته نمی‌شود و در صورت اعتراض، واحد ثبتی مربوطه اعتراض را رد خواهد نمود.
البته نظر رئیس ثبت، قابل اعتراض در هیات نظارت می‌باشد، اما اعتراض به حقوق ارتفاقی از غیرمجاور نیز پذیرفته
می‌شود.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).