a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

احکام حضوری و غیابی در آیین دادرسی مدنی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > احکام حضوری و غیابی در آیین دادرسی مدنی

احکام حضوری و غیابی در آیین دادرسی مدنی

احکام حضوری و غیابی

احکام حضوری و غیابی در آیین دادرسی مدنی

احکام حضوری و غیابی در آیین دادرسی مدنی

قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده 28 رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌ باشد.


قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مبحث سوم – حكم حضوري و غيابي

ماده 303 حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌يك
از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده 304 درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه
دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به
صدور رأي مي‌نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌دفاعيه نداده‌اند
و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.

ماده 507 مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضي دادگاه ميرساند
تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود
خود را حاضر نمايد.
‌مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين
و ابلاغ مي‌نمايد. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوري محسوب است.


لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي بخش

ماده 4 احكام دادگاه‌هاي بخش حضوري محسوب مي‌شود مگر آن كه خوانده يا وكيل او در هيچ يك از جلسات
دادگاه حاضر نشده و يا لايحه‌نفرستاده باشد.


‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

ماده 19 احكام غيابي دادگاه صلح كه قابل تجديد شد نظر باشد قابل واخواهي در دادگاه صادركننده حكم
خواهد بود.


قانون روابط موجر و مستأجر

ماده 26 رسيدگي به كليه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان
نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌مي‌آيد.
‌مگر دعاوي به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسيدگي مي‌شود ـ حكم دادگاه در هر صورت حضوري
محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد رسيدگي به دعاوي مربوط
به اتاقهاي استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است.
‌تبصره ـ در موردي كه ميزان خواسته در تقاضاي تعيين اجاره‌بهاي ماهانه زائد بر چهار هزار ريال نباشد
حكم دادگاه قطعي است.


قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و‌الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌عمومي

ج ماده 6 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 6 ـ ترتيب تشكيل جلسه مقدماتي و محاكمه حضوري و غيابي و رسيدگي و صدور حكم به نحوي است
كه براي محاكمات جنايي مقرر گرديده‌است و احكام و قرارهاي دادگاههاي ديوان كيفر از جهت قابليت فرجام
و ترتيب و موعد شكايت نيز تابع مقررات احكام دادگاه جنايي خواهد بود.


‌تبصره 1 ـ

دادگاه ديوان كيفر مي‌تواند در صورتي كه لازم تشخيص دهد دادستان ديوان كيفر و يا نماينده سازمان يا
مؤسسه مربوط را اعم از اين كه‌مطالبه ضرر و زيان كرده يا نكرده باشد براي اخذ توضيح در جلسه مقدماتي
دعوت و متهم يا وكيل او را نيز احضار نمايد.

‌تبصره 2 ـ
فاصله بين اعلام رأي و صدور حكم (‌رأي با مقدمه) حداكثر پنج روز است و ضمن اعلام رأي به متهمين حاضر
تفهيم مي‌شود كه حكم دادگاه‌ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهميني كه در زندان
باشند براي قرائت حكم احضار مي‌شوند.
مهلت تقاضاي فرجام‌متهم از احكام حضوري ديوان كيفر پانزده روز از تاريخ اعلام رأي مي‌باشد ولي ترتيب ابلاغ
احكام غيابي و موعد شكايت از آن همان است كه براي‌احكام غيابي دادگاه جنايي مقرر گرديده است.
‌مهلت تقاضاي فرجام مدعي خصوصي نسبت به حكم ضرر و زيان ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است.


تصويبنامه در خصوص طرز تشكيل خانه انصاف

ماده 23 در موقع صدور رأي خانه انصاف بايد به دلائل دعوي و مدافعات طرفين و نتيجه تحقيقات توجه نموده
و سپس با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور کدخدا منشي در حل و فصل دعوي
و صدور رأي اقدام نمايد. رأي خانه انصاف در هر حال حضوري محسوب و اکثريت آراء مناط اعتبار است.


آیين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310

ماده 49 مدير دفتر دادگاه روز جلسه را معين کرده به معترض و به متصدي شعبه مذکور در ماده 6 قانون ثبت
علائم و تجارتي و اختراعات اخطار مي نمايد که در روز مزبور حاضر شوند.
معترض مي تواند مهلتي که بيش از شش ماه نباشد تقاضا کند.
در روز جلسه محکمه توضيحات شفاهي هر يک از طرفين را استماع نموده و حکم مقتضي خواهد داد.
عدم حضور هيچ يک از طرفين مانع از صدور حکم نخواهد بود. رد اين صورت حکم نسبت به طرف غائب نيز
حضوري محسوب است.


‌لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني

ماده 171 در موردي كه مدعي‌عليه متعدد است هرگاه حكم نسبت به‌يك نفر از آنها طبق مواد قبل حضوري
باشد نسبت به ديگران هم حضوري محسوب است.


قانون آيين دادرسي مدني

مبحث اول ـ حكم حضوري

ماده 155 دادگاه پس از امضاي رأي حق تغيير آن را ندارد.

ماده 156 رأي بايد در جلسه علني دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسي سري بوده.

‌ماده 157 بعد از امضاي رأي طرفين مي‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأي و صورت‌مجلس و ساير
برگهاي پرونده رونوشت بگيرند.

‌مبحث دوم ـ در حكم غيابي

ماده 170 در دادرسيهاي عادي هر گاه مدعي عليه در يكي از جلسه‌هاي دادرسي حاضر شود رأي دادگاه
حضوري محسوب است هر چند كه‌مدعي‌عليه در جلسه‌هاي بعدي غائب باشد.

ماده 185 هر گاه محكوم عليه غائب بعد از اعتراض براي رسيدگي ثانوي حاضر نشد دادگاه غياباً رسيدگي
كرده حكم مي‌دهد ـ اين حكم حضوري‌است.

‌ماده 187 قرارهايي كه مستقلاً قابل پژوهش يا فرجام است در صورتي كه غيابي باشد به ترتيبي كه
براي اعتراض به حكم مقرر است قابل اعتراض‌است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).