a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

خانه > دعاوی خلع ید  > استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

  • رای دادگاه بدوی استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات
  • رای دادگاه تجدیدنظر استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

 

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواھان آقای ی.ش. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خوانده آقای ع.ک. به خواسته صدور حکم بر
خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 1881 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تھران با احتساب خسارت
دادرسی به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواھان
را محکوم به رد می داند؛

اولاً:

پاسخ استعلام ثبتی پلاک موضوع خواسته دلالت بر مالکیت مشاعی آقایان م. و الف.س. ھر کدام به نسبت
سه دانگ مشاع بر ملک موصوف داشته که در سال 1390 سھم الف.س. به خواھان منتقل گردیده،

ثانیاً:

تصرفات خوانده منبعث از نقل و انتقالاتی بوده که توسط ایادی قبل صورت گرفته و سلسله ایادی به احد
از مالکین مشاعی یعنی آقای م.س. یا نماینده تام الاختیار وی به نام م.و ختم گردیده که امضا منتسب به
مشارالیه ما در ذیل مبایعه نامه عادی صادره مشھود و ملحوظ می باشد،

ثالثاً:

شخص آقای م. و در اجرای ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادگاه حاضر و بیان داشت من
کارگر م.س. بودم ایشان زمین خود را با برادرش تقسیم کرده بود و با نشان دادن زمین خود به من دستور داد
تا آن را فروخته و پولش را به وی بدھم و با ھمکاری دوستش به نام الف. زمین ھا را تفکیک کرد و به من تحویل داد
تا بفروشم و سه فقره اصل سند را ھم به من داد تا به خریداران بدھم.
حتی از من خواست زمین ھای برادرش الف.س. را نیز بفروشم و من ھم این کار را کردم و سندھا را از الف.س.
گرفت و به من داد من نیز به خریداران دادم و به خدا قسم م.س. زمین ھا را فروخته و 33 سال است اشخاص
متصرف می باشند، چون م.س. اخیراً فوت شده، این کار را شروع کرده اند.

رابعاً:

وجود اصول اسناد در ید خریداران که توسط احد از آنان به نمایندگی از دیگران به دادگاه تقدیم و پس از
رویت مستردگردید اماره قوی بر تصرفات مشروع متصرفین علی الخصوص خوانده بوده و انتقال سھم شریک
مشاعی به آقای خواھان نمی تواند تصرفات چندین ساله و مشروع متصرف را مخدوش نماید.

علی ای حال دادگاه توجھاً به مراتب فوق و غاصبانه نبودن تصرفات خوانده حکم بر بطلان دعوی خواھان را صادر
و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه ھای تجدیدنظر
استان تھران می باشد.
رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تھران ـ آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواھی آقای م.ک. به وکالت از آقای ی.ش. به طرفیت آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 845 مورخ
91/10/30 صادره شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تھران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته خلع
ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک 1881 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تھران منجر به صدور حکم به بطلان
دعوی گردیده وارد و موجه می باشد، بنا بر مستندات تقدیمی و پاسخ استعلام ثبتی سه دانگ مشاع از شش
دانگ ملک دارای پلاک ثبتی 1881 فرعی از 2 اصلی قطعه 108 مجزی شده از 1634 واقع در بخش 12 تھران سھم
آقای الف.س. به موجب سند قطعی شماره 23137 مورخ 90/7/28 دفتر 466 به آقای ی.ش. انتقال یافته و به عبارتی
مالکیت مشاعی وی را تأیید می نماید.

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

تجدیدنظرخوانده به شرح مندرج در صورت مجلس 91/10/10 پذیرفته اند که در 120 متر مربع از عرصه و اعیان متصرف
بوده و آن را به صورت ساخته شده از فردی به نام م.ح. از تاریخ 90/4/20 خریداری نموده اند و با ارایه چندین برگ
فتوکپی بیع نامه ھای عادی فروشنده خود و ایادی متعاقب را معرفی کرده اند. حتی ھیچ کدام از آنھا حاکی از انتقال
ملک فوق از سھم تجدیدنظرخواه نمی باشند. و منکر مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه ھم نشده اند، تجدیدنظرخوانده
دلیلی دال بر ماذون بودن تصرفاتش در قدرالسھم مالکیت تجدیدنظرخواه ارایه و اقامه نکرده بر ھمین اساس بقای ید
تجدیدنظرخوانده بر سھم مالکانه تجدیدنظرخواه در ملک مورد اختلاف بدون مجوز قانونی محسوب می گردد.

مشاھده اسنادی که مشخص نیست چه اسنادی بوده اند یا وجود رابطه کارگر و کارفرمایی موجد مالکیت محسوب
نمی گردند، تصرفات تجدیدنظرخوانده در حکم غصب می باشد. و غاصب باید مال مغصوب را به صاحبش استرداد نماید.

ھم چنین خلع ید از ملک مشاع به صورت خلع ید از کل آن جایز و مشمول مقررات خلع ید از املاک مشاعی می باشد.
فلذا، دعوی مطروحه را در قسمت خلع ید از ملک مشاعی ثابت و مدلل می باشد. با پذیرش تجدیدنظرخواھی با استناد
به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی بدوی در این مورد حکم به
خلع ید تجدیدنظرخوانده از ملک موصوف به قدرالسھم مالکیت مشاعی صادر و اعلام می نماید.

در خصوص قسمت دیگر خواسته مبنی بر قلع و قمع نیز رسیدگی به این خواسته را منوط به طرح دعوی از سوی مالک
دیگر مشاعی ملک م.س. یا قائم مقام قانونی وی باشد فلذ،ا اساساً ورود به ماھیت صحیح نبوده که با نقض رأی بدوی
قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه در این مورد صادر و اعلام می نماید.

این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تھران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).