a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

افراز املاک مشاع و تفکیک

خانه > دپارتمان حقوقی املاک و مستغلات  > افراز املاک مشاع و تفکیک

افراز املاک مشاع و تفکیک

افراز املاک مشاع و تفکیک
افراز املاک مشاع و تفکیک

افراز املاک مشاع و تفکیک

افراز املاک مشاع و تفکیک

وجود حالت اشاعه در تفکیک لزومی ندارد. و ملک با داشتن مالک واحد قابلیت تفکیک را دارد. و در زمان تفکیک
توجهی به مقدار سهم مالكان در كل 6 دانگ لزومی ندارد.  بعد از تفکیک به هنگام تنظیم تقسیم نامه
رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مورد بحث قرار می گیرد. که با هماهنگی نسبت به کسری و زیادت یا
صلح و هبه مبادرت خواهد شد.
تفکیک در اداره ثبت صورت می گیرد و صورتجلسه تفکیکی صادر می گردد.
در حالی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می شود.و سن مالک یا
مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد.

در افراز باید حالت اشاعه؛

یعنی مالکیت بیشتر از یک نفر باشد و توجه به سهم معادل حصه هر یک از
مالکان مشاعی اجباری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضعیت دیگر
امکان پذیر نباشد، باید تعدیل صورت گیرد.
و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می گیرد، بهای آن تقویم و در صورت مجلس افراز ثبت شود.
اما مشخصا ماده 313 قانون امور حسبی اگر بین مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.

قوانین مربوط به تفکیک (قانون شهرداری)

قوانین مربوط به تفکیک

قوانین مربوط به تفکیک

قانون شهرداری:

شهرداری ها فعالیت های زیر را انجام دهند،ایجاد قوانینی برای انجام فعالیت های عمرانی از قبیل
قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان ایجاد کارگاه و کارخانه و همینطور تهیه مقررات
مرتبط به حفظ بهداشت عمومی ویژه شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
اداره ثبت اسناد و دادگاه ها وظیف دارند، در هنگام تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن تفکیک را
طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به
 تصویب شهرداری رسیده باشد.


نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود ایجاد می نماید، و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند،
باید حداکثر تا دوماه از طرف شهرداری وضعیت قطعی آن مشخص و کتبا به مالک اطلاع رسانی شود.
در صورتی که در زمان یاد شده شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید، مراجع نام برده در بالا وظیفه دارند
پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید، عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و خیابان های عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است. و شهرداری در قبال آن
تحت هیچ عنوانی مبلغی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

قانون اراضی شهری :

اگر مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد، اضافه بر حد نصاب مقرر
در قانون باشد. وقبلا” برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد. شهرداری ها علاوه بر رعایت مفاد ماده 18
قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن اضافه آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند
بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر
و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند.

که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند به شرطی که هیچ گاه از حد نصاب
یادشده تبیشتر نشود.

اگر تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد، پرونده به سازمان
زمین شهری برگردانده و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب
و در صورت موات بودن هزینه مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و بعد از آن اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب
سند تسلیم خواهد شد.

چنانچه که تفکیک مازاد زمین از كل قطعه امکان پذیر باشد، شهرداری نقشه تفکیکی تصویب شده خود را به سازمان
زمین شهری فرستاده و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین
از لحاظ موات پا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون به اداره ثبت
مربوطه ارسال می نماید.

تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی
سازمان زمین شهری صادر گردد.

و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق تبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید،
باقمیانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (نه عين نه منفعت ) قابل واگذاری نیست.
مگر به دولت و با تقویم دولت و سازمان پس از دریافت صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را
جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

در شهرهایی که  نقشه کلی را دارند، ثبت كل وظیفه دارد، در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که
شهرداری بر طبق ضوابط طرح جامع تفصیلی با هادی تایید کرده باشد، اقدام به تفکیک نماید. و در مورد افراز دادگاهها
موظفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.

هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود، ثبت یا
دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راسا انجام خواهند داد.

سازمان ثبت اسناد و املاک :

ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی
فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه ان غیر قابل تفکیک اعلام ننماید.

افراز املاک مشاع و تفکیک

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک بایستی مطابق نقشه تفکیکی توسط شهرداری محل مورد قبول قرار می گیرند،
نسبت به افراز و تفکیک تمامی اراضی موجود در محدوده شهرها و حریم آن ها مبادرت گردد .
و شهرداری ها بایستی مطابق ضوابط طرح جامع، تفصیلی با هادی و بقیه ضوابط در رابطه با شهرسازی نسبت
به نقشه فرستاده شده از ناحیه دادگاه با شست ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را در کنار اعاده نقشه به
مرجع ارسال کننده اعلام دارند.

در صورت عدم هماهنگی، دادگاه ها و اداره های ثبت نسبت به افراز و تفکیک خود اقدام خواهند نمود.

لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور

لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور

لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور

سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به دلیل قانون لغو مالکیت اراضی
موات شهری و کیفیت عمران ، از حیث تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت.
و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها موظف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود .

ضوابط و قواعد تفکیک

ضوابط و قواعد تفکیک

ضوابط و قواعد تفکیک

تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز
سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اعلام کرده و با اعمال همه قوانین عملیات
مربوطه را انجام دهید.
بند 367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.
اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت:
وقت تفکیک حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری بخش خطوط لوله ابلاغ نمایند.

در موقع تفکیک

قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت
سند مالکیت آن صادر شده نقشه برداری مورد تفکیک و باقی آن با رعایت جهات مذکور در
صورتمجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است.
و باید از حدود مذکور در صورتمجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود.
اگر بروز اشکال گزارش و کسب تکلیف شود. تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :

تفکیک املاک فاقد ساختمان که دارای حدود مشخص نیست. مرتبط به پی کنی از طرف ذینفع است.
و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک بخشی از آن به وسیله اداره ثبت
برای انجام معامله ممنوع است.


در مواردی که مالک اعیان قصد خرید عرصه زیربنا را داشته باشد. و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد.
در تفکیک عرصه اقدام و بعد از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالکیت مبادرت بنماید ،
واضح است عرصه تابع حدود اعيان خواهد بود. و انجام تفکیک عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهرداری ندارد.

تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :

در موقع تحدید حدود املاک نقشه ملک ترسیم و نتیجتا سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد،
باز ملاحظه می شود که اغلب اسناد مالکیت مربوط به اراضی و املاک اعم از محصور و یا غیر محصور
بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.
با توجه به اینکه که اکثر اختلافات به علت عدم قيد مساحت در سند مالکیت و یا عدم ترسیم نقشه ملک
در موقع تحديد حدود پیش می اید، لزوما یاداوری می نماید، که در موقع تحدید و یا تفکیک و افراز اراضی
و یا بعد از آن نقشه ملک بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود.

تفکیک اعيانها :

عرصه متعلق به دیگری است ، همانطور که در ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت قید شده است.
در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین اخطار شود، لازم است در موقع تفکیک
هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه ، مراتب به مشاراليه اطلاع و اخطار گردد.

واضح است با صدور سند مالکیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالکیت مسموع نخواهد بود.

نحوه تفکیک املاک

نحوه تفکیک املاک

نحوه تفکیک املاک

به منظور ایجاد وحدت رویه در تفکیک و افراز املاک در واحدهای ثبتی خاطر نشان می نماید.

در مورد تفکیک ساختمان هایی که جدا از هم به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به
گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک اپارتمانها و آئین نامه اقدام شود.
در مورد تفکیک چند ساختمان که مجزا از هم در یک قطعه زمین احداث گردیده چنانچه
بر گواهی پایان کار این ساختمانها دارای مشترکات از قبیل
انباری ، راهروها ، تابلوی آب و برق،
مراکز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره) باشند. و یا اینکه شهرداری در گواهی صادره عرصه را
قابل تفکیک نداند.
ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیات ساختمانها با رعایت مقررات لازم الاجرا در قانون تملک
آپارتمانها عمل نمایند. و در حالاتی که از این دسته ساختمانها براساس گواهی پایان کار دارای
مشترکات نباشند، ادارات ثبت راسا نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.

در مورد ساختمانهای احداثی قبل از سال 1349 مستندات به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی
قانون شهرداریها ارائه گواهی پایان کار لزومی نداشته و ادارات ثبت راست اقدام به تفکیک نمایند.
تکلیف تفکیک اراضی و ساختمانهای خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را آئین نامه استفاده
از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها روشن نموده است.

نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها

نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها

نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها

اداره ثبت و اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک
را مطابق نقشه ای انجام دهند، که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد.
در شهرهایی که دارای نقشه جامع میباشند ثبت كل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای
که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد، اقدام به تفکیک نماید.
و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.

هرگاه ظرف مدت 4 ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال شود،
یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز رسما اقدام خواهند نمود.


هم اکنون روش مورد عمل این است که شهرداریها وظایف خود را در مورد نقشه های تفکیکی
اراضی و تصویب آنها محدود به آن می دانند.
که ارزیابی کنند زمینی که برای آن تقاضای تفکیک شده است در مسیر گذر بندی ها و تاسیسات
پیش بینی شده در طرح جامع و طرح های تفصیلی ( اگر برای آن شهر طرح جامع و برای آن منطقه
طرح تفصیلی تهیه و تصویب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفکیکی و عرض معابر آن نیز
از میزان مساحت قطعات و عرض معابر که در ضوابط پیوست طرح جامع تعیین شده است، کمتر نباشد.

شهرداری وارد این امر نمی شود که نخست معابر تعیین شده در نقشه تفکیکی چه کیفیتی داشته
و چطور به معابر اصلی متصل می گردد.
و مسیر معابر یاد شده در کدام سو قرار می گیرد که تناسب مورد نیاز را با گذر بندیهای آن ناحیه از شهر
داشته باشد. و جهات اربعه قطعات تفکیکی چگونه تعیین شده و آیا با سایر قطعات مجاور و یا ساختمانهایی
که قبلا در آن منطقه ایجاد شده است. هماهنگی دارد یا نه؟

شهرداریها

براساس تصویب نقشه های تفکیکی اراضی و نظارت بر طرز استفاده از زمین در داخل
محدوده و حریم شهرها داده شده است.
احتمال این است قوانین مربوط به نحوه استفاده از اختیارات مذکور توسط شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران تصویب و اعلام گردیده به موقع اجرا درآید.
و یا اینکه هر شهرداری با استناد به بند 9 ماده 45 شهرداری آیین نامه مربوط را تهیه نموده به تصویب
شورای شهر برسانند و سپس اجرا کنید .

نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

در مورد تفکیک اراضی به قطعات ساختمانی در خارج از محدوده و حریم شهرها موکول به پیشنهاد
وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود و به دلیل اینکه در ماده 3 قانون مذکور
به صورت کلی تعیین سیاست های شهرساز پدر سراسر کشور اعم از داخل و خارج از محدوده شهرها
به عهده وزارت مسکن و شهرسازی واگذارگردیده.

آیین نامه مزبور تحت عنوان «آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده
قانونی و حریم شهرها» به تصویب هیئت وزیران رسیده و اعلام گردیده است اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی
و حریم شهرها به قطعات کمتر از 20 هکتار در مورد شهرکها تابع ضوابط و دستورالعمل مربوط و در مورد اراضی
غیر شهرک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود.

1- قصد از تفکیک اجرای طرح مشخص باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذیربط قرار گرفته باشد.

2- مساحت قطعات تفکیکی معادل و در تناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد.

3- انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح در زمین مورد نظر مقدور بوده
و مغایرتی با قوانین تعیین شده در ماده 4 همان آیین نامه در مورد ایجاد ساختمانها و تاسیسات نداشته باشد.

4- نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد.
مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره وری کشاورزی از زمین مذکور و مناسب بودن
آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی اعلام شده باشد.

5- درخواست و نقشه ی تفکیکی ضمن رعایت تمامی شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هر استان
اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در بیرون از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند قرار گرفته باشند.

مراحل تفکیک املاک

مراحل تفکیک املاک

مراحل تفکیک املاک

اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لذا با آنها فرق دارد.
زیرا در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد. ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد.
به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند، ولی در تفکیک حتی یک نفر
هم که مالک شش دانگ ملکی باشد، میتوان آن را به قطعات متعددی که قانونا مقدور باشد تفکیک نماید.

که روش انجام انجام عمل تفکیک به این شکل بیان می شود : متقاضی باید با مراجعه به دفترخانه اسناد
رسمی و اخذ تقاضای تفکیک آن را به ضمیمه نقشه تفکیک ملک که خود موظف به تهیه آن می باشد،
به ثبت محل تسلیم دارد.

تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت ضمیمه شدن به پرونده و اقدام لازم به ترتیب به شعبه بایگانی
و یکی از نمایندگان ارجاع می گردد.
نماینده پس از ملاحظه تقاضا و بررسی پرونده ثبتی نقشه ارائه شده وسیله متقاضی را طی نامه ای
جهت تایید و موافقت با تفکیک به شهرداری محل ارسال می دارد.

نامه تهيه شده پس از امضاء مسئول اداره و ذکر شماره بر آن وسیله دفتر اندیکاتور به انضمام نقشه
به شهرداری ارسال و پرونده تا وصول پاسخ شهرداری به بایگانی جهت ضبط اعاده می گردد.

بعد از وصول پاسخ شهرداری منضم به نقشه تایید شده و ثبت آن در دفتر اندیکاتور حسب دستور
مسئول اداره تاریخ مراجعه بعدی متقاضی برای عزیمت به محل و انجام عملیات تفکیک تعیین و به او
ابلاغ و پرونده جهت ضبط تا روز مذکور به بایگانی ارسال می شود.

در روز موعود و با مراجعه متقاضی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او نماینده و نقشه بردار را
جهت عزیمت به محل و انجام عمل تفکیک تعیین می نماید.

آنگاه

نماینده و نقشه بردار در همراهی متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از استقرار در محل
و معرفی ملک وسیله متقاضی نماینده حدود آن را با مجاورین و سوابق ثبتی تطبیق و در صورتیکه
قطعات تفکیکی داخل در محدوده ملک باشند.
و اختلافی با مجاورین ملاحظه نگردد نقشه بردار نقشه تفکیکی را با توجه به نقشه تایید شده
شهرداری ترسیم و قطعات تفکیکی را به نرخ منطقه ای ارزیابی و نماینده صورتجلسه تفکیکی را تهیه
مراتب را طی گزارشی به اطلاع مسئول اداره می رسانند.

در صورت جلسه تفکیکی با تعیین ابتدا بایستی جریان ملک و بعد از آن حدود و مشخصات کل ملک آنگاه
حدود و مشخصات قطعات تفکیکی با تعیین شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت به ترتیب نوشته شود.
و نماینده و نقشه بردار و متقاضی آن را امضاء نمایند.
مسئول اداره پس از بررسی صورت جلسه تفکیکی و تطبیق قطعات تفکیک شده با نقشه ترسیمی
در صورتیکه فعالیت های انجام شده را کافی تشخیص دهد صورتجلسه را جهت گواهی عدم بازداشت
و اخذ هزینه تفکیک به ترتیب به دفتر بازداشتی و حسابداری ارجاع می نماید.

متصدی دفتر بازداشتی

پس از انجام گواهی لازم مبنی بر عدم بازداشت پرونده را به حسابداری ارسال می دارد.
متصدی حسابداری هزینه تفکیک را بر مبنای بهای مندرج در برگ ارزیابی تنظیم شده وسیله نقشه بردار
محاسبه و قبض مربوطه را صادر و برای واریز در بانک ملی به متقاضی تحویل می دارد.
متقاضی بعد از واریز هزینه تفکیک در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را
به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده شود.

مسئول اداره

پس از کنترل و بررسی عملیات انجام شده صورت جلسه تفکیکی را امضاء و همراه با
پرونده به دفتر اندیکاتور می فرستد.
متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت شماره بر صورت جلسه آن را عطف به سابقه به دفترخانه درخواست کننده
تفکیک ارسال و پرونده را جهت ضبط در ردیف مربوط به بایگانی اعاده می دهد.

نحوه وصول عوارض تفکیک عرصه و اعیان

برابر طرح تفصیلی مطابق با موارد موجود عمل می گردد.

اسناد که سند دریافت داشته اند بر اساس تعرفه موجود قابل وصول خواهد بود. چنانچه بعضی از افراد
به هر هدفی قطعات بزرگ را خریداری و به دلخواه تفکیک و بر اساس فروشنامه عادی به غیر
واگذار می نمایند، در مراجعات به شهرداری برای گرفتن پروانه ساختمانی بایستی پرداخت عوارض خدماتی
و تفکیک بر اساس تعرفه عوارض انجام دهند.


در صورت صدور سند به صورت مشاعی مشمول عوارض تفکیک نخواهد بود، مگر هنگام تبدیل به شش دانگ
شامل عوارض تفکیک و خدماتی خواهد بود .

افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه انجام می گیرد. افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته
اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در حالی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد
با واحد ثبتی محلی خواهد بود،که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. و در افراز رای صادر می شود.
اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می شود.

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد،
در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک نامبرده در
حوزه آن واقع است.
واحد ثبتی با رعایت همگی قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.

تبصرہ:

نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع مغایرت نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است،
مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد.
دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان
قابل شکایت فرجامی است.

ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل
بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود،که به تصویب وزارت
دادگستری می رسد.

پرونده های افراز که در تاریخ اجراء این قانون در دادگاهها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی
و صدور حکم قرار می گیرد، ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند،
باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در
حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید.
نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن
جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می باشد،
یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند.

پس از تأیید

این که جریان ثبتی اتمام یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد مسئول واحد
ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریت می دهد، که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده
ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را
ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می رساند.

نقشه بردار موظف است پس از ترسیم نقشه به نحوی که در تفکیک معمول است حدود و مساحت
و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز
مشخص و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت
و شركاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

مسئول واحد ثبتی بعد از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و بررسی صورت مجلس تنظیمی
و نقشه افرازی و  هماهنگی آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را بنا بر رد یا قبول درخواست و نحوه
افراز اعلام می نماید.

رسیدگی به اعتراضات رسیده نسبت به تصمیمات گرفته شده از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان
تابع قوانین دادرسی اختصاری است. اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر پایه ی درخواست یک یا
چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.

مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول
اقدام می نماید.

وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان
بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).