a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

امور اتفاقی ورود ثالث

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > امور اتفاقی ورود ثالث

امور اتفاقی ورود ثالث

امور اتفاقی ، ورود ثالث

امور اتفاقی ورود ثالث

امور اتفاقی ورود ثالث

‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده 130 هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا” حقي قايل باشد
و يا خود را در محق شدن يكي از‌طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است،
وارد دعوا گردد، چه‌اين‌كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌تجديدنظر. دراين‌صورت نامبرده بايد دادخواست
خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌نمايد.

ماده 131 دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي
بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.

ماده 132 پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي‌گردد و
نسخه‌اي از دادخواست و ضمائم آن‌براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌شود.
درصورت نبودن وقت كافي به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي
به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به‌دعواي ثالث نمي‌باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به‌هريك
جداگانه رسيدگي مي‌كند.

ماده 134 رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
‌ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع
به آن مرحله است.

ماده 169

هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود
مقررات يادشده خود را‌ ذي‌نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد،
مي‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي ‌نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 475 شخص ثالثي كه برابر قانون به‌دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به ‌داوري وارد
دعوا شده باشد، مي‌تواند با طرفين‌ دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده
تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌طور ‌مستقل رسيدگي خواهد شد.


‌قانون داوري تجاري بين‌المللي

ماده 26 ـ ورود شخص ثالث

‌هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از
طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند مادام كه ختم‌رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه
موافقتنامه و آيين داوري و «‌داور» را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين‌واقع نشود.


‌قانون اوقاف

ماده 9 سازمان اوقاف در مورد كليه موقوفات عامه و اماكن مذهبي اسلامي‌در صورت عدم اقدام متولي
حق تقاضاي ثبت و اعتراض و اقامه‌دعوي دارد و اگر متولي طرف دعوي واقع شده باشد مي‌تواند به عنوان ثالث
وارد دعوي شود و در صورت محكوم شدن متولي بر حكم اعتراض كند.
‌در كليه موارد مذكور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسي و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي معاف مي‌باشد.


تصويبنامه قانوني راجع به کارگزاران دادگستري

ماده 35 قواعد و نحوه مبادله لوايح از طرف کارگزار نسبت به هر مرحله از نخستين و واخواهي و پژوهش و
فرجام و اعاده دادرسي و اعتراض ثالث و دعوي جلب و تقابل و ورود ثالث و غيره تابع قواعد آئين دادرسي مدني
مربوط به آن مرحله است.


‌لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني

ماده 272 رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوي شخص ثالث مانع از ورود او به مرحله پژوهشي نيست.


قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري

ماده 30 هر گاه شخص ثالثي كه جلب يا وارد محاكمه مي‌شود به‌موجب اسناد كتبي و يا قرائن قويه ثابت
نمايد كه دعوي فقط براي انصراف او از‌ محكمه كه قانوناً مرجع رسيدگي است اقامه شده مي‌تواند احاله دعوي
را به محكمه صلاحيت‌دار تقاضا نمايد و در اين صورت محكمه حاكمه بايد‌تقاضاي او را قبول كند.


قانون تجارت

ماده 420 محكمه هر وقت صلاح بداند مي‌تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي
مطروحه اجازه دهد.


متحدالمال راجع به دعوي و اعتراض شخص ثالث

دعوي و اعتراض شخص ثالث و ساير اقسام تباني براي اقامه دعوي و بردن مال غير به قدري زياد بوده و هست
كه وزارت عدليه لازم ديد مجازاتي براي آن پيشنهاد كند و در نتيجه موفق شد قانون سوم مرداد سال جاري
را از تصويب بگذراند ولي مسلم است كه وضع قانون كافي نيست عمل شديد پاركه و سختي محاكم بايد معني
قانون را به مردم بفهماند.
براي تأمين اين مقصود مقرر مي‌شود 1ـ از اين تاريخ به بعد هر وقت دعوي يا اعتراض شخص ثالثي پيش آيد
فوراً حاكم محكمه بايد قضيه را به پاركه بدايت محل اطلاع بدهد و پاركه مكلف است در صورت استنباط تباني
به تعقيب مظنون اقدام نمايد.

هر پاركه دفتر مخصوص بايد تهيه كند كه در آن دفتر تاريخ اطلاعي كه از محاكم رسيده و اقدامات پاركه قيد شود.
2ـ نسبت به دوسيه‌هائي كه قبلاً شروع شده در تاريخ اين متحدالمال در جريان است حاكم محكمه بايد تا
يك ماه صورتي از كليه دعاوي و اعتراضات شخص ثالث مطروحه در محكمه خود را براي پاركه بدايت بفرستد.
براي تسريع كار و كمك محاكم مركز به مفتشين وزارتي دستور داده شد كه فهرست دوسيه‌هائي را كه در تاريخ
ابلاغ اين متحدالمال در جريان است براي پاركه هدايت تهيه‌كنند و حكام محاكم مركز دعوي و اعتراض ثالثي
كه بعداً پيش خواهدآمد به پاركه اطلاع خواهندداد.


قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند

ماده 2 اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به‌عنوان شخص ثالث بر حكمي اعتراض
كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيماً اقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب
دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد كلاهبردار محسوب و علاوه بر تأديه خسارات وارده
به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند بود.
‌تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق نيز در حكم كلاهبرداري است و مرتكب به مجازات مذكوره
محكوم مي‌گردد.

تبصره ـ اشخاصي كه اقدامات مذكوره در فوق را قبل از تاريخ اجراي اين قانون نموده‌اند در صورتي مجازات
خواهند شد كه پس از تاريخ اجراي اين قانون نيز آن اقدامات را تعقيب نمايند. ‌چون به موجب قانون مصوب 18
ارديبهشت ماه 1307 (‌وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملّي پيشنهاد نموده
و مي‌نمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملّي به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در
عمل به مجلس شوراي ملّي پيشنهاد نمايد)


قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به محاكم صلحيه

ماده 45 مكرر مدعي يا مدعي‌عليه حق تقاضاي شخص ثالث دارد و همچنين شخص ثالث مي‌تواند وارد
دعوي شـود (‌رجوع به مواد 418 الي 420).


قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي

ماده 418 از قرار محكمه كه راجع به رد عرضحال مذكور در ماده قبل صادر مي‌شود متداعيين و شخص ثالث
مي‌توانند قبل از استيناف اصل دعوي ‌شكايت نمايند.


قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي

مبحث چهارم ـ ‌دخول شخص ثالث به دعوا

ماده 418 از قرار محكمه كه راجع به رد يا قبول عرض‌حال مذكور در ماده قبل صادر مي‌شود متداعيين
و شخص ثالث مي‌توانند قبل از استيناف ‌اصل دعوا شكايت نمايند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).