a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تحقیق از متهم

تحقیق از متهم

تحقیق از متهم
تحقیق از متهم

تحقیق از متهم

تحقیق از متهم

تحقیق از متهم ماده 60 در بازجويی ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقينی يا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتی و همچنين اظهاراتی كه ناشی از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويی بايد در اوراق صورت مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.


ماده 115 نوشتن بين سطور، قلم خوردگی و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويی و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روی آن خط نازكی كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصی كه تحقيق از او به عمل می آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر كشور

بخش نامه به واحد های قضایی سراسر کشور

تحقیق از متهم 1. به موجب قسمت دوم بند ه. ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب
انجام تحقيقات مقدماتی كليه جرائم به عهده بازپرس است.
و در جرائمی كه در صلاحيت دادگاههای كيفری استان نيست دادستان و به تبع او دادياران دارای كليه وظائف
و اختيارات بازپرس می‎باشند،

بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر
كيفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقی توسط ضابطين صورت نگيرد
بنابراين

اولاً: تشكيل هرگونه پرونده قضائی در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود.
ثانياً: استفاده از مهرهای متحدالشكل و ارجاع كلی به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلی توسط مقامات
ارجاع ممنوع است.
ثالثاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده،
بازجوئی با رعايت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائی گواهی گردد.


خامساً: در صورت وجود دلائل كافی و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آیين دادرسی، قرار تأمين
مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد.
و از تفـويض اين امر به ضابطين اكيداً جلوگيری شود يادآور می‎گردد برابر ماده 19 قانون آئين دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب تحت هيچ شرايطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمين به ضابطين دادگستری نخواهد بود.


سادساً:

به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتی و نظارت مستقيم مقامات قضائی، دادستانهای سراسر
كشور موظف هستند.
هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهی و ساير پاسگاه‎هایی كه مقدور باشد يكی از شعب بازپرسی
يا دادياری را با حفظ شئون آنان مستقر نمايد.


3. همانگونه كه در قسمت دوم ماده 129 قانون آیين دادرسی تأكيد شده است در زمان بازجویی سئوالات بايد
مفيد و روشن باشد.
و سئوالات تلقينی يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات
همانطوری كه بيان می‎شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.


لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم
و بيان مطلبی در راستای مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وی جداً خودداری شود.
و از هرگونه عامل فشار فيزيكی و روانی اجتناب گردد بديهی است اقرار و شهادت ناشی از شرائط مذكور
نافذ نمی‎باشد و كرامت انسانی ايجاب می‎كند در جريان تحقيقات از بكارگيری الفاظ و كلمات توهين‎آميز
و تحقيركننده جلوگيری شود.

‌قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

تحقیق از متهم 6. در جريان دستگيری و بازجويی يا استطلاع و تحقيق، از ايذای افراد نظير بستن‌
چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.


7. بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا‌بردن آنان به اماكن
نامعلوم و كلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.


11. پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابی باشد و از‌كنجكاوی در اسرار
شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غيرمؤثر در پرونده
موردبررسی احتراز گردد.


12. پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و برای اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را‌ بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

‌قانون تشكيل دادگاههای كيفری 1 و 2 و شعب ديوان عالی كشور

ماده 27

قاضی دادگاه كيفری در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع می تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً در‌دادگاه آغاز نمايد.
چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتی داشته باشد می تواند تحقيقات را راساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين‌ دادگستری بخواهد و در آن نظارت نمايد
. در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می شود.
تبصره در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.

قانون اصلاح ماده 3 راجع به صلاحيت ديوان كيفر در محاكمه غيابی

ماده واحده در هر مورد كه متهم به علت بيماری نتواند در ديوان كيفر يا دادگاه جنايی دادگستری حاضر گردد.
و امكان معالجه و حضور او در زمان‌مناسب بعدی به نظر اداره پزشكی قانونی قابل پيش‌بينی نباشد
ديوان كيفر يا دادگاه جنايی قرار انجام دادرسی را بدون حضور متهم صادر و به وی ابلاغ‌ می كند.
‌در صورتيكه حكم صادر مبنی بر محكوميت متهم بيمار باشد نسبت به او غيابی محسوب است.

‌لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آيين‌نامه دادرسی كيفری

1 . تحقيق از متهم دائر بر اين كه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه. پاسخ عيناً در صورت جلسه قيد می شود.

‌لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آيين دادرسی كيفری

‌ماده 125 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

بازپرس ابتدا هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (‌اسم ـ اسم پدر ـ شهرت ـ فاميل ـ سن ـ شغل ـ عيال و اولاد و
تابعيت) سوأل نموده متذكر‌ می شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را صريحاً به متهم
تفهيم می كند و آن گاه شروع به تحقيق می نمايد. سؤالات‌بايد مفيد و روشن باشد.
‌سؤالات تلقينی يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنان چه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت
مجلس قيد می شود.

به عموم پاركه‌های مركز و ايالات و ولايات قدغن می شود

كه در موقع تحقيقات از متهمين ـ درجه سواد ـ تاهل ـ تبعيت ـ مليت ـ مذهب هر متهمی صريحا سئوال و در
پرونده عمل وارد گردد متخلفين مورد مسئوليت و مواخذه واقع خواهند شد.

نظام نامه تكاليف صاحب منصبان امنيه

نظامنامه تكاليف صاحب منصبان امنيه و مأمورين از حيثی كه از ضابطين عدليه محسوب اند مشتمل بر 43 ماده مصوبه جلسه 9 مهرماه 1307 هيئت وزراء

ماده 20 رئيس قسمت امنيه مكلف است از متهم بلافاصله پس از جلب تحقيقات نمايد و اين تحقيقات بايد به قدر امكان
سريع بوده و در هر حال نبايد بيش از 24 ساعت ادامه داشته باشد.

نظام نامه تكاليف صاحب منصبان امنيه

ماده 20 رئيس قسمت امنيه مكلف است از متهم بلافاصله پس از جلب تحقيقات نمايد و اين تحقيقات بايد
به قدر امكان سريع بوده و در هر حال نبايد بيش از 24 ساعت ادامه داشته باشد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).