a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

جلب متهم

جلب متهم
قانون آيين دادرسی كيفری

جلب متهم

جلب متهم

ماده 181 (گرفتن متهم) به موجب برگه جلب به‌عمل می آيد. مضمون برگه جلب كه حاوی مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.


ماده 182 مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت ‏الحفظ نزد بازپرس حاضر می نمايد و در صورت نياز می تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.


ماده 183 جلب متهم به استثنای موارد ضروری بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضی كشيك تعيين تكليف شود.
تبصره تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می كند.


ماده 184 در صورتیكه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستری قرار می گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.
تبصره 1 چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين ‏شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم دستگیری متهم را گزارش كنند.
تبصره 2 در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معين در اختيار شاكی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.
تبصره 3 در صورتيكه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگری مخفی شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ كنند.


ماده 185

ضابطان دادگستری مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس يا مقام قضائی جانشين، در اولين وقت اداری، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوری متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحويل وی به بازپرس يا قاضی كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.
تبصره رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامی است.

قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور كيفری)

ماده 117

اشخاصی كه حضور پيدا نكرده و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می شوند.


ماده 118 قاضی می تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا” احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:

الف. در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می باشد.

ب. متهمينی كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضی براي دستيابی به متهم به نتيجه نرسيده باشد.


ماده 119 جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.


ماده 121 جلب متهم به استثنای موارد فوری، بايد در روز به عمل آيد.

‌آيين‌ نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب

ماده 31

پاسداران انقلاب بدون اجازه كتبی دادستان حق دستگيری هيچ كس را ندارند، همچنين حق ندارند بودن
اجازه كتبی دادستان انقلاب به‌خانه كسی وارد شوند يا اموال كسی را توقيف كنند.
در صورت تخلف از اين ماده به حكم دادستان انقلاب بر كنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم‌محسوب شود
از طرف دادسراهای انقلاب تعقيب خواهند شد.


تبصره 1 در صورتيكه متهم كارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقلاب بايد
به اطلاع قبلی مافوق او صورت‌گيرد.


تبصره 2

در صورتيكه متهم از كاركنان شاغل قوای نظامی يا انتظامی يا دارای سمت مهم سياسی يا اداری باشد
، احضار و جلب او صرفاً بايد با‌تصويب قبلی كميسيونی كه از طرف شورای انقلاب تعيين میشود.
و با اطلاع مافوق او صورت گيرد و در صورتيكه مافوق اين وظيفه خود را با رعايت‌كامل جوانب امر انجام ندهد
در دادسرای انقلاب مورد تعقيب قرار میگيرد.


تبصره 3 در موارديكه خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصی باشد كه به‌هيچ نحو مسامحه
و سهل‌انگاری در دستگيری او‌صلاح نباشد نامبردگان در ماده 31 میتوانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه
دادستان دستگير و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.

‌لايحه قانونی تسريع در رسيدگی به اتهامات ضد انقلابی

‌لايحه قانونی تسريع در رسيدگی به اتهامات ضد انقلابی پرسنل شاغل ارتش، شهربانی و ژاندارمری
جمهوری اسلامی ايران

ماده 3 هر گاه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی ايران احضار يا جلب پرسنل نامبرده را
لازم بدانند بايستی با ارسال احضاريه از‌طريق رئيس سازمان قضايی ارتش، رئيس كل شهربانی و فرمانده
كل ژاندارمری جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايند، مراجع مذكور مكلفند حداكثر‌ظرف يك هفته از تاريخ
دريافت برگ احضاريه فرد مورد نظر را به دادسرا يا دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ايران معرفی و اعزام دارند.

در غير اين‌صورت مراجع قضايی دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ايران به‌هر نحوی كه مقتضی بدانند
در احضار و جلب اقدام خواهند نمود.
و مقاماتی كه از‌اجرا و انجام دستور فوق خودداری و يا در معرفی و اعزام تعلل نموده باشند مورد تعقيب
آن دادسرا قرار خواهند گرفت.

آیين نامه اجرايی ماده 6 قانون تنظيم توزيع كالاهای

آیين نامه اجرايی ماده 6 قانون تنظيم توزيع كالاهای مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب ارديبهشت 1353

ماده 7 رئيس دادگاه بدوی در صورت مشاهده يا دريافت شکايت يا وصول اطلاع از گرانفروشی يا
ساير تخلفات مندرج در ماده 4 قانون تنظيم توزيع کالاهای مورد احتياج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان
مکلف است يا درمحل به موضوع رسيدگی و يا بوسيله مامورين مربوط متهم را برای رسيدگی به دادگاه جلب نمايد.

‌لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آيين‌ نامه دادرسی كيفری

ماده 20

هر گاه متهم و اشخاصی كه برای اداء شهادت احضار شده‌اند در روز رسيدگی حاضر نشوند،
به امر رئيس دادگاه جلب خواهند شد.

‌قانون راجع به محاكمات جنايی

ماده 1

پس از وصول دوسيه به دفتر محكمه جنايی رئيس محكمه امر به احضار متهم خواهد داد تا متهم وكيل مدافعی
كه وكالت او را كتباً قبول كرده باشد معرفی كند.
و الا رئيس محكمه وكيل مدافعی از بين وكلای مجاز برای او معين خواهد كرد. متهم می تواند وكيلی از غير
وكلای مجاز معرفی نمايد.
ولی در اين صورت شخصی كه به او وكالت داده می شود بايد در مقر ديوان جنايی حاضر باشد.
‌سلب حق تعيين وكيل از متهم موجب نقض حكم خواهد بود. اگر متهم برای تعيين وكيل مهلت خواست تا
ده روز بايد به او مهلت داد هر گاه متهم در وقت مقرر حاضر نشد رئيس محكمه امر به بازداشت او خواهد داد.

متحدالمال راجع به مخازن مأمورين جلب

متحدالمال راجع به مخازن مامورین جلب

به عموم پاركه و محاكم عدليه‌های ايالات و ولايات چون غالباً اوراق جعلی كه از محاكم و پاركه‌ها به عنوان
اشخاص فرستاده می شود.
تكليف مخارج اعزام معين نشده و موجب تأخير اجراء مفاد اوراق صادره خواهد بود لازمست از اين تاريخ كليه
اوراقی كه برای دستگیری متهمين صادر می شود.
تكليف مخارج اعزام آنها نيز معلوم شود كه اجرای اوراق دچار تأخير نشود.

قانون مواد مصوبه بجای مواد 1 و 7 و ماده 24 قانون تشكيل و طرز رسيدگی ديوان جزای عمال

ماده 6

پس از ارجاع دوسيه از طرف رئيس كل ديوان جزا به شعبه رئيس شعبه امر به احضار متهم خواهد داد.
تا متهم وكيل مدافعی، ولو غير از وكلای مجاز كه وكالت او را كتباً قبول كرده باشد به رئيس محكمه معرفی كند.
و اگر چنين وكيلی معرفی نكردT رئيس محكمه وكيل مدافعی برای او معين نمايد. در صورت عدم حضور متهم
در وقت مقرر رئيس محكمه امر به جلب او خواهد داد.

نظام نامه تكاليف صاحب منصبان امنيه و مأمورين از حيثی كه از ضابطين عدليه محسوب ند مشتمل بر43 ماده مصوبه جلسه 9 مهرماه 1307 هيئت وزراء

ماده 31

نسبت به اشخاصی كه محل اقامت معينی نداشته و يا اين كه سوء سابقه داشته باشند می توان پس از
وصول شكايت يا خبر در صورتی كه مبنی بر دلائل كافی باشد آنها را دستگير كرد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).