a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خاتمه ورشكستگی

خانه > خاتمه ورشكستگی

خاتمه ورشكستگی

خاتمه ورشكستگی

در تصفیه عادی پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشكستگی كارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشكستگی به رئیس اداره تصفیه می دهد. دراین گزارش خلاصه عملیات تصفیه و علت ورشكستگی و مبلغ دارائی بدهی و میزان كسری و همچنین سهمیه هایی كه برابر ماده ٤٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده قید می گردد. متعاقبا ورشكستگی از طرف رئیس اداره تصفیه اعلام و انتشار می گردد.

اداره تصفیه

به موجب ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی سازمانی به نام اداره تصفیه امور ورشكستگی كه در حال حاضر زیر نظر شورای عالی قضائی وزارت دادگستری انجام وظیفه می نماید در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم تاسیس گردیده است. اما در تقاطی كه اداره تصفیه تشكیل نشده است. امرتصفیه توسط مدیر تصفیه و نظارت عضو ناظر صورت میگیرد.

برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئیس و كارمندان اداره تصفیه ممكن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند…).

كارمندان اداره تصفیه به دو گروه تقسیم می شوند یكی قضات و دیگری كارمندان اداری.

قضات اداره تصفیه نقش مدیر را در رسیدگی به پرونده های ورشكستگی و عملیات تصفیه ایفا می نمایند.

قضات مزبور كه از جمله قضات ایستاده می باشند از میان دادرسان وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد مدیر كل اداره تصفیه امور ورشكستگی تحت نظارت شورای عالی قضائی تعیین می شوند.

كارمندان اداری به سه دسته تقسیم می شوند:

كارمندان حسابداری كه امور حسابداری را طبق مقررات خاص حسابداری و دستورات رئیس حسابداری اداره كل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه انجام میدهند.

كارمندان دبیرخانه كه امور دفتری اداره تصفیه وامور اجرائی و دستورات قضات را انجام می دهند.

كارمندانی كه معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده های ورشكستگی رسیدگی می نمایند.

اول – دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.

طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی اداره تصفیه ملزم به داشتن دفاتر زیر می باشد:

١- دفتر فهرست ورشكستگان

٢- دفتر فهرست ماموریت ها

٣- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش .

4- دفتر نماینده

دوم – امور مالی اداره تصفیه – صندوق (الف و ب)

اداره تصفیه كه عملیات مربوط به امور ورشكستگی را انجام می دهد نیاز به هزینه های ضروری دارد. به همین جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزینه های مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشكسته و قبل از تقسیم آنها بین غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف دیگر برای جلوگیری از محظورات مالی صندوق دیگری نیز پیش بینی گردیده است كه در آمدهایی را طبق قانون وصول نماید.

اداره تصفیه قبلا استقلال مالی داشت ولی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی چون كلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل گردد. لذا در آمدهای اداره تصفیه امور ورشكستگی نیز به درآمد عمومی انتقال یافته و درمقابل اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستری در ردیف خاصی منظور می گردد. طبق ماده ٥١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای دو صندوق به نام صندوق الف و ب می باشد كه ذیلا به شرح آنها می پردازیم:

صندوق الف

باید بین درامد و هزىنه صندوق مزبور قائل به تفكیك شد:

درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است كه حاصل ویژه دارائی ورشكسته به عنوان هزینه امور ورشكستگی به شرح زیر احتساب وبرداشت می شود:

تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨%

نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/٥٠٠ ریال ٧%

نسبت هب مازاد ٠٠٠/٥٠٠ ریال به بالا ٦%

در رابطه با هزنیه صندوق (الف) وجوهی كه به شرح ماده ١ تصویب نامه مذكور وصول می شود باید به تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها به درآمد عمومی انتقال گردد و همانطور كه اشاره شد هزینه های امور ورشكسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه اداره تصفیه تامین می گردد و اسناد هزینه باید به امضای متفق رئیس اداره كل تصفیه ذیحساب وزارت دارائی برسد.

صندوق ب

درامد صندوق (ب) عبارت است از ٢٥% حقوقی كه به موجب قانون ثبت شركتها و ماده ١١ قانون تجارت برای امضا دفاتر تعلق می گیرد ضمنا میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به استثنا بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر یكصد صفحه دفتر تجارتی ٢٠٠ ریال كسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت یكصد صفحع ٢٠٠ ریال محاسبه می شود.

وجوه صندوق (ب) پس از تامین كسری اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه ای كه هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد به تریتب به مصارف زیر خواهد رسید:

پرداخت كسری هزینه های بیمارستان وزارت دادگستری

پرداخت حقوق و مزایای كارمندانی كه حسب ضرورت از طرف اداره كل تصفیه پرداخت شده ودر دادگستری مشغول به كار می باشند.

پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضائی كه در بخش های خارج از مركز و نقاط دوردست و صعب المعیشه انجام وظیفه می نمایند.

كمك به صندوق تعاونی كارمندان قضائی و اداری دادگستری

تامین هزینه های لازم برای اجرا قانون اطفال بزهكار وتاسیس دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.

تامین هزینه های لازم به منظور اجرای قانون اقدامات تامینی.

وظایف اداره تصفیه

اول – اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث

ادراه تصفیه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی ورشكسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشكستگان ثبت و شماره گذاری كرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یكی از كارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مكلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشكسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشكسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:

صورت برداری از اموال ورشكسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشكسته.

دوم – فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانكاران

در صورتی كه قرارداد ارفاقی با تاجر ورشكسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده و حاصل فروش بین بستانكاران ورشكسته تقسیم می شود.

اگره هیئتی از بستانكاران كه واحد شرایط مذكور در ماده ٤٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی كه مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شركتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه كه آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی كه در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.

گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشكستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می كند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبكاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانكاران قرار می دهد.

درمورد بستانكارانی كه طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنكه نسبت به كسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ٤٨ و ٣٦ ق.ا.ت. ا.و. و ٥٤ آ.ق.ا.ت.ا.و).

صورت تقسیم و حساب نهائی كه پس از قطعیت كلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشكسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یك از بستانكاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یك از سهام می نماید. اگر بستانكاری كاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت كرد مراتب در سند قید شده و به بستانكار مزبور سند عدم كفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشكسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول نماید

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).