a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه آرای قضایی بانکی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی > نمونه آرای قضایی بانکی

نمونه آرای قضایی بانکی

نمونه آرای قضایی بانکی

نمونه آرای قضایی بانکی در رابطه با عقود بانکی و بانکداری را در ادامه برای شما آورده ایم که با کلیک بر روی ادامه مطلب می توانید مشروح این آرا را مطالعه نمایید.

1- اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه:

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

ادامه مطلب

وکلای خواهان از دادگاه درخواست توضیحات تکمیلی کارشناس در خصوص تأخير تأدیه نموده است که این هم در اوراق ردیف ۹۹-۱۰۲ آمده است سرانجام دادگاه و موجب دادنامه شماره 00969/96 مورخ 25/5/1396 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است در خصوص دادخواست شرکت پالیک قم به شماره ثبت ۱۵۱۷با وکالت آقایان …………. به طرفیت بانک تجارت قم به خواسته اعلام بطلان معامله یعنی قرارداد مشارکت مدنی 30/6/91 و اثبات ابراء دین به شرح متن دادخواست و توضیحات جلسه دادرسی با توجه به بررسی های به عمل آمده اولا نسبت به خواسته اعلام بطلان قراردادهای فوق الذکر و متمم نظر به اینکه وجوه پرداختی در راستای همین قراردادها بوده و تنظیم آن در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده بنابراین دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد

ادامه مطلب

فرجام خواهان طی دادخواست مورخ 1395/11/6 عليه فرجام خواندگان به خواسته اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره ۹۱۰۳۹۳۷۳۲۹۱ مورخ ۱۹۱۲/ ۳۱ به عنوان دعوی مرتبط با پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۳۸۱ شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز ) مقوم به مبلغ/۲۰۰۰۰۰۱۰۰/۰۰۰ ریال، اقامه دعوی نموده اند و توضیح داده اند خواهان ردیف اول طی قرارداد پیوست مبالغی را به عنوان وام از خوانده (ردیف ۱) دریافت کرده، وام ها در قالب قرارداد مشارکت مدنی اعطاء شده لیکن بعدا مشخص شده که در عمل به دلایل زیر قرارداد مشارکت تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده بلکه صوری وربوی می باشد وباطل است

ادامه مطلب

وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته که مو كل مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک خوانده نموده است لیکن بانک در قرارداد تسهیلات فیمابین مقررات قانونی و بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی را رعایت ننموده است موضوع به کارشناس ارجاع که وفق نظریه قطعیت یافته وی وجه تسهیلات پس از واریز جهت تصفیه دیون سابق مورد استفاده قرار گرفته و از این حیث با در نظر گرفتن حداقل نرخ سود عقود مشارکتی در سال انعقاد قرارداد (۱۴ ٪ ) میزان وجوه مازاد اخذ شده برابر با مبلغ ۷۸۶۸۰۸۷۸ریال می باشد.

ادامه مطلب

در خصوص دعوی شرکت صنعتی با وکالت …………… و …………… به طرفیت بانک …………… با وکالت آقای…………. به خواسته اعلان بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی شماره 16/12/1380 ۸۳۵۷۹ به لحاظ مغایرت با مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلا خواهان به شرح دادخواست و صورت مجل و لایحه اولین جلسه دادرسی توضیح داده اند که شرکت موکل و بانک خوانده به منظور ایجاد یک واحد تولید الکل دارویی سفید خرما قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر را تنظیم نموده اند

ادامه مطلب

در خصوص دعوی آقای …… و …………… به وکالت طرفیت. بانک …………… شعبه صنعتی و سرپرستی به خواسته اعلام بطلان قرارداد و تعهدات ضمن آن به شماره ۸۹۰۸۵۷۲۲۱۲۲ به لحاظ نامشروع و ربوی بودن و خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه طی دادنامه شماره ۹۲ / ۱۱۱۶ مورخ شعبه اول حقوقی که به لحاظ عدم وصول اعتراض قطعیت یافته قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر غیر شرعی قلمداد شده است

ادامه مطلب

در خصوص دعوی شرکت آدرلین شاد به مدیریت عاملی …… به وکالت خانم .. طرفيت عاملیت ……….. شعبه ……………… کد …… به خواسته اعلام بطلان قرارداد فروش اقساط سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی تحت شماره ………….. مقوم به ۲۱۰ میلیون ریال به لحاظ مغایرت با موازین قانونی عامره شرعی و مقررات پولی بانک کشور به انضمام کلیه خسارات دادرسی که در جلسه اول رسیدگی ابطال تقاضانامه اجرایی و دستور اجرا و اوراق اجرایی و به طبع آن ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ………….. اجرای اسناد رسمی ارومیه را نیز مطالبه و افزایش خواسته داده اند اما در ادامه رسیدگی قسمت افزایش یافته را مجددا استرداد نموده اند که در قسمت اخیر به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام گردیده است

ادامه مطلب

رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای ……………… با وکالت آقای ……………. به طرفیت شرکت تعاونی مالی اعتباری ……………. با وکالت آقای ………….. به خواسته اعلام باطل بودن قرارداد جعاله في مابین شرکت خوانده و خواهان و سایر عقود مربوطه به لحاظ مغایرت قرارداد با شرع و قانون مطالبه خسارات دادرسی توجیها در جلسه اول دادرسی خواسته خواهان مجزا ابطال ۳ فقره قرارداد شامل دو عقد جعاله و یک فقره قراداد فروشی اقساطی اعلام گردید…

ادامه مطلب

ین پرونده آقای…… به وکالت از …… به طرفیت شرکت تعاونی اعتبار ………….. با وکالت بعدی آقای …… دعوایی به خواسته اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی به شماره ۲۸۶۲ / ۱۵ / ۱ مورخ 24/6/89 مطرح و متعاقبا در جلسه اول دادرسی خواسته را به اعلام بطلان قرارداد مذکور در قسمت نرخ سودمعین شده در قرارداد تصحیح و اصلاح نموده و مدعی است

ادامه مطلب

رای دادگاه در خصوص دادخواست ۱- شرکت فراورده های لبنی ………….. ۲- آقای ………… و ۳- خانم …………….. به طرفیت بانک ……. به خواسته ۱- ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی پرونده کلاسه ……… اجرای ثبت یزد، موضوع سند رهنی شماره …………. مورخ ………….. به لحاظ مغایرت و مخالفت مفاد سند نص صریح قانون، ۲-بطال انتقال اجرایی موضوع شش دانگ پلاک باقیمانده ………… فرعی بخش …… یزد و پلاک …… فرعی …… بخش ……… یزد به لحاظ عدم مشروعیت قانونی و شرعی با احتساب کلیه خسارات دادرسی که در جریان رسیدگی آقای ………….. و خانم …………. از خواهان ها و آقای …………….. از خوانده قبول وکالت و در جلسه اول دادرسی خواسته به ۳- احراز بطلان محاسبات بانک در عقود مشارکتی انعقادی به لحاظ انجام محاسبه بر خلاف موازین قانونی و شرعی افزایش یافته است

ادامه مطلب

رای دادگاه بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ……………… صادره از شعبه …………. حقوقی ………….. که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۵۲۷۸۸۰۲۰۵ ریال و سایر خسارات در حق خواهان اصدار یافته ایرادی وارد نیست و از جانب تجدیدنظرخواه نیز اعتراض موجهی که موجبات نقص رای صادره را ایجاب کند، بعمل نیامده و رای مذکور با توجه به جهات و ادله منعکسه آن منطبق با موازین قانونی اساسی زیرا اگر چه تجدید نظر خواه به نامه شماره ………… بانک مرکزی استناد کرده است.

ادامه مطلب

خواسته ها: 1- ابطال قرارداد(مالی) ۲- مطالبه خسارات دادرسی کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه بالا سرانجام تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی ………….. به صدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه پس از بررسی محتوای پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

ادامه مطلب

رأی دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی بانک …………… استان با وکالت آقای…………………….. نسبت به دادنامه ……………… صادره از سوی شعبه دادگاه عمومی حقوقی…………………… که به موجب آن علاوه بر صدور حکم به بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره ۱۵ /۸۹۱۲۲۹۲۴۶ مورخ و پرداخت مبلغ  89،2،125،595،000 ریال بابت هزینه دادرسی 194،850،000 ومبلغ ریال هزینه کارشناسی ۱ / ۸۳۶ / ۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق شرکت…………. آقای …………….. حکم به ابطال تعهدنامه موضوع خواسته و همچنین حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه داده در دعوی مطالبه مبلغ ریال بابت اصل بدهی وجریمه تاخیر تادیه موضوع قرارداد مشارکت مدنی مربوطه صادر گردیده است

ادامه مطلب

پرونده کلاسه ……………….. شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تصمیم نهایی شماره ……………. خواهان ها: .شرکت………….. به مدیریت عاملی آقای ……………. و ریاست هیات مدیره آقای … ای ……………… فرزند اکبر به نشانی ……………. سید حسین به نشانی ………. و آقای امیر عباس ابراهی محمود به نشانی ………………………… . ۲. آقای………….. فرزند ……………… با وکالت خانم …………. و آقای ………… فرزند …………….. خواندگان: ۱.اداره دوم اجراء اسناد رسمی ۲.اداره سوم اجراء اسناد رس همگی به نشانی تهران – میدان ونک- چهارراه جهان کودک- اداره پس اجزاء اسناد رسمی ۳ بانک ……………… ۴-بانک ………… . با وکالت خانم …………….. فرزند جمشید به نشانی…………… خواسته ها: ۱. توقيف عملیات اجرایی ۲. ابطال سند (موضوع سند مالی است)۳.ابطال اجرائیه موضوع اجراییه مالی است) ۴. ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است)

ادامه مطلب

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ادامه مطلب
Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).