a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

خانه > دعاوی خلع ید  > خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

  • رای دادگاه بدوی خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی
  • رای دادگاه تجدیدنظر خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده الف.ج. با وکالت الف.م. و ن.ص. به طرفیت ھمسرش ح.ص. با وکالت ع.ف. دادخواستی به خواسته
خلع ید خوانده از یک دستگاه آپارتمان شماره 6196/ 35 مفروز و مجزا شده از پلاک 858 فرعی بخش 11 تھران به
انضمام یک واحد پارکینگ را درخواست کرده دادگاه صرف نظر از ارسال اظھارنامه ھای صفحات 44 و 45 پرونده که
از ناحیه خوانده زوج برای خواھان زوجه ارسال گردیده با عنایت به این که مداعیین (زوجین) که ھر کدام مالک سه
دانگ از ملک می باشند و چندین سال در استدامه تصرف مشترک نسبت به دیگری مأذونیت دارند و دلیلی بر عدوانی
بودن تصرف یکی بر دیگری ارائه نشده است.

و ھر یک از زوجین حق استفاده از ملک مشاعی خویش را دارند و آنچه از سیاق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
بر می آید این ماده ناظر به موردی است که متصرف ملک مشاع مالکیتی و یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود
نداشته باشد و در چنین فرضی است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی
از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود .

به عبارتی

زمانی که مدعی خلع ید مالک رسمی جزء ناچیزی از شش دانگ ملک مشاعی با شد و بخواھد بر علیه
متصرف غیر مالک دعوی خلع ید مطرح کند موضوع مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواھد بود ولو اینکه
سایر مالکین رسمی مشاعی یا دارنده بیشترین سھم مشاعی در طرح دعوی خلع ید بر علیه متصرف غیر مأذون و
غیر مالک دعوی خلع ید را نخواسته باشد. و بدیھی است که در صورت خلع ید ملک مشاعی در چنین وضعی نیز بنابر
خواسته مالک رسمی جزء مشاعی ملک مشاع در تصرف و در اختیار محکوم له نیز قرار نخواھد گرفت.

و در تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی خواھد بود. و به ھمین دلیل زمانی که
متصرف به عنوان مستأجر در کل شش دانگ تصرف داشته باشد و طرف دعوی ھم نباشد در صورت صدور سھم خلع ید
مشاعی نمی توان وی را از قسمتی از ملک مشاع تخلیه کرد.

چرا که وی مورد تضییع حق قرار خواھد گرفت و نظریه مشورتی اداره حقوقی ھم بر ھمین مفھوم استوار است و به
طریق اولی این تضرر متوجه مالک مشاعی و خوانده خواھد بود. بنابراین صدور خلع ید مشاعی در تضاد و مخالف با
قاعد فقھی “لاضرر” خواھد بود مضاف به این و دفع ضرر از متداعیین نیز در موضوع مورد بحث پیش بینی گردیده است.

فلذا با توجه به وجود بالقوه استیلا ید متداعیین بر تصرف ملک مشاعی و دعوی خواھان محمول بر صحت نبوده و
حکم به بطلان دعوی حاضر صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مھلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواھی
است.
رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تھران – ابراھیمی حور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواھی خانم الف.ج. با وکالت آقای الف.م. و ن.ص. نسبت به دادنامه شماره 9001262 مورخه 90/11/29
صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تھران که طی آن حکم به بطلان دعوی خواھان به خواسته خلع ید صادر
شده است، وارد و موجه است.

زیرا اولاً: خواھان در دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده اشاره به مالکیت مشاعی طرفین دعوی نموده است،
لذا خواسته وی نیز خلع ید مشاعی بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه متصرف ملک مشای مالکیتی یا
دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد صحیح نمی باشد؛ زیرا حسب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
صراحتاً اشاره گردیده است حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک صادر شده باشد
از تمام ملک خلع ید می شود که این امر دلالت بر مالکیت به نحو اجتماع داشته، لذا از این حیث خلع ید را مشمول
آن قانون دانسته است.

ثانیاً: حسب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت متداعیین نسبت به آپارتمان موصوف به نحو اشاعه ثابت و محرز است و
خواھان ھیچ گونه رضایتی بر ادامه تصرفات خوانده دعوی نداشته، لذا موضوع مشمول مقررات قانون مارالذکر می باشد.
علی ھذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره حکم به خلع ید مشاعی با
رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تھران – مستشار دادگاه
پورفلاح – صادقی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).