a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل

خانه > دعاوی خلع ید  > خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل

خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل

خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل

خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل

خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل

 شماره رأی: ۱۴

تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۷/۲۹

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۹ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به ریاست
حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور
و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۱۷ –۷۶/۴/۱۵ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به تصدی آقای مصطفی فاتحی و جناب
آقای سید جعفر موسوی متشار مطرح است. جناب اقای موسوی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده

اداره حج و اوقاف و امور خیریه ساری دادخواستی به خواسته خلع ید از 15000 متر اراضی واقع در قراء گلچین
و سنگریزه به پلاک (۳۸۹ و ۳۹۰) اصلی بخش و مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال بابت اجرت المثل از تاریخ
۵۰/۱/۱ لغایت با ۶۸ به طرفیت آقای دکتر مرتضی رضوی تقدیم نموده و توضیح داده که یک دان سیر و ۱۲ مثقال
و ۱۶ نخود از شش دانگ فراء فوق الذکر وقف عام می باشد. که در اجرای تبدیل به احسن موقوفات بین زارعین
صاحب نسق تقسیم گردیده است که به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه مقرر گردیده
کلیه موقوفا که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفین خود برگردد.

که به همین مناسبت اداره ثبت ساری به استناد بند (ب) ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون مزبور به دفترخانه
شماره (۷) دستور داده که اسناد مالکیت زارعین را باطل نماید. که دفترخانه مزبور نیز استاد مزبور را باطل
نموده است اراضی فوق الذکر را خوانده در تصرف دارد تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده را به شرح فوق دارد.

خلاصه جریان پرونده

پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری که بعدا به دادگاه عمومی تبدیل گردیده تحت رسیدگی قرار گرفته
است که به شرح صورت جلسات مورخ (
۶۹/۸/۲۹ و ۷۰/۲/۱۵ )

اولا: خواسته دعوی به خلع ید از پانزده هکتار و هفت قفیز و میزان اجرت المثل به مبلغ چهل میلیون ریال افزایش
یافته.

ثانيا: تصرفات خوانده در اراضی مورد درخواست خلع ید، به عنوان مالک مشاع شناخته می شود و عنوان زارع
صاحب نسق بودن مشارالیه به نحوی که دادخواست ذکر گردیده مبنی بر اشتباه است و لذا خواسته تقاضای
خلع ید از ۱۵ هکتار و هفت قفیز اراضی موصوف به میزان قدر السهم این اداره (
یک دانگ و بیست و چهار سیر
و دوازده مثقال و شانزده نخود از شش دانگ قراء گلچین و سنگریزه)
تصحیح می گردد.

خلاصه جریان پرونده

دادگاه پس از استماع توضیحات فوق و نیز اظهارات خوانده که تصرفات خود را در اراضی مزبور به عنوان
مستثنیات سهم خود در جریان اجرا قانون اصلاحات اراضی توصیف کرده و به مقدار یک دانگ و سیزده سیر و
پنج مثقال و شش نخود و یک گندم مالک قرا
مذکور می باشد. و میزان تصرفاتم نیز چهارده هکتار و خورده ایست.


دادگاه ضمن استعلام وضعیت ثبتی قراء مزبور از ثبت محل
به منظور (أحراز اینکه مقدار زمین خوانده
معادل مالکیت مشاعی خوانده از شش دانگ قراء مورد نظر می باشد یا
انه محل با جلب نظر کارشناس
صادر نموده قرار صادره به مرحله اجرا و متعاقبا نظریه کارشناس و اصل گردیده است دادگاه پس از استماع
توضیحات مشروح
طرفین و کارشناس مساحت هریک از دو روستا و مساحت کل و مشاعی سهام اداره
اوقاف را از ادارات ثبت و جانشین اصلاحات ارضی استعلام که پاسخ های واصله ضمیمه پرونده است.

ضمنا فتوکپی وقف نامه نیز از سوی خواهان تقدیم گردیده است بالاخره به منظور تعیین اجرت المثل متصرفات
خوانده نسبت به سهام مشاعی اداره اوقاف با صدور قرار لازم موضوع را به کارشناس ارجاع داده است که
پس از وصول نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی وی سرانجام دادگاه (
مبادرت به صدور رأی نموده)

به خلاصه اینکه:

حسب نامه های واصله از اداره تعاون و امور روستاها و مرکز خدمات کشاورزی ساری تصرفات خوانده در
زمین مبحوث عنه به عنوان نسق زارعانه نیست بلکه نام برده احد از مالکین مشاع قراء گلچین و سنگریزه
بوده و اراضی مزبور به عنوان مستثنیات مالک برای اوی منظور گردیده و ادعای صاحب نسق بودن خوانده
نیست. و نظریه کارشناس دلالت بر تصرف خوانده معادل سهم مالکیت وی دارد که صرف تصرفات أحد از
مالکین مشاعی
در ملک مشاع به قدر السهم خود بدون ایجاد تزاحم و یا تخالفی با حقوق سایر شرکا
املاک مشاع اساسا مصداق و عنوان غصب را نداشته به همین لحاظ دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص
و حكم رد آن را صادر نموده است.

با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور و ارجاع پرونده به این شعبه رأی دادگاه به استدلال مندرج در ذیل نقض
شده است به رای دادگاه اشکال وارد است. زیرا

اولا:

رد دعوای خلع ید ملک مورد بحث به لحاظ مشاعی بودن آن با عنایت به اطلاق عنوان غصب فاقد مبنای
قانونی است.

ثانیا:

ملک مبحوث عنه به دلالت محتویات پرونده بین مالکین مشاع تقسیم از طرفی با توجه به تصرف خوانده
نسبت به ملک مزبور و بهره برداری آن رد و اجرت المثل از سوی مالک مشاع صحیح و قانونی به نظر
نمی رسد.
رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی محول گردیده است شعبه دهم دادگاه عمومی ساری در رسیدگی
پس از نقض با دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و قرار تحقیق و معاینه محل صادر نموده تا
عضو مجری قرار ضمن معاینه رو متنازع فیه مقدار تصرفات خوانده را در صورت جلسه منعکس و از مطلعين
محلی تحق نماید که مقدار متصرفی خوانده از چه زمانی در تصرف بلامنازع وی و مالک قبل از بوده و در این
مدت سهم موقوفه عملا مجزا بوده یا خیر و در صورت مجزا بودن عملے سهم موقوفه از سهام مالکین اراضی،
قدر سهم موقوفه در اختیار چه اشخاصی بوده حقوق موقوفه از سهام موقوفه به اوقاف یا متولی موقوفه
پرداخت می شده یا خیران شهود معارض نیز در صورت تعرفه تحقیق شود قرار صادره وسیله آقای مدیر دفتر
دادگاه در تاریخ ۷۵/۲/۱۷ به مرحله اجرا در آمده است.

دادگاه سرانجام با اعلام ختم دادرسی بدین خلاصه رأی داده است.

اولا:

مقدار مالکیت و تصرفات اوليه خوانده به عنوان مستثنیات مالکین وقت از جمله خوانده به وی تعلق گرفته؛

ثانيا:

خوانده تنها متصرف ۳۵,۰۰۰ متر مربع از کل رقبه متنازع فیه بوده دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل فرع
بر متصرف بودن خوانده در رقبه موردنظر می باشد که خوانده تصرفاتی در قسمت اعظم رقبه موردنظر ندارد.
مع ذالک لااقل به مدت سی سال می باشد که رقبه متنازع فیه به صورت بلامنازع و آن هم به مقدار
قدرالسهم مالكانه وی در اختیارش بوده و در واقع نوعی افراز عملی بین موقوفه و سایر مالکین صورت گرفته
و
موقوفه از قدر سهم خود از زارعین و متصرفين وقف منتفع می گردد.

ثالثا:

تصرفات خوانده به عنوان مستثنیات و به مقدار سهم وی بوده و خوانده استيلاء پر حق غیر آن هم به نحو
عدوانی نداشته و تصرفات ایشان بدون مجوز نبوده تا عنوان در حکم عصب را داشته باشد و لذا دعوای
مطروحه را غیر وارد تشخیص و به رد آن رای صادر نموده است.

با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور از سوی اداره اوقاف ساری پرونده به لحاظ سبق تصمیم در دستور کارهای
این شعبه قرار نگرفته است.
مندرجات دادخواست تجدیدنظر و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای سید جعفر موسوی عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده:

چنین رای می دهد:

نظر به اینکه دادگاه مرجوع اليه نیز نظری مشابه دادنامه منقوض داشته رای صادره اصراری است. و به
استناد بند (ج) ماده (۲۴) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده به منظور طرح در هیئت
عمومی حقوقی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

رای شعبه 19 دیوان عالی کشور

رئیس:

مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند.
نظر به اینکه مالکیت مشاعی خوانده به مقدار یک دانگ و ۱۳ سیر و ۵ مثقال و ۶ نخود و یک گندم از ۶ دانگ
قراء گلچین و سنگریزه پلاک (۳۸۹ و ۳۹۰) اصلی بخش یک ساری ثابت و مسلم است. و نام برده یکی از
مالکین مشاع بوده و اراضی متصرفی وی به عنوان مستثنیات مالک برای او منظور گردیده و نظریه کارشناس
نیز دلالت بر تصرف امشار اليه معادل سهم مالکیت مشاعی وی دارد. و با عنایت به اینکه خواهان به شرح
دادخواست مدعی است که یک دانگ و ۲۴ سیر و ۱۳ مثقال و ۱۶ نخود از ۶ دانگ قراء  فوق الذکر را که وقف
عام بوده در اجرای تبدیل به احسن موقوفات بین زارعین صاحب اسم تقسیم گردیده اند و به موجب ماده
واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مقرر گردیده، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به
فروش رسیده یا
به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برگردد.

خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل

درحالی که خوانده دعوی صاحب اسم نبوده و هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه از اراضی وقف به
خوانده واگذار دیده، از ناحیه خواهان ایران و ارائه نشده است. و اداره اوقاف و امور خیریه باید عليه انسانی
طرح دعوا نماید که این اراضی بین آنان تقسیم شده و متصرفان و
به این اراضی بین آنان تقسیم شده و
متصرف آن می باشند نه خوانده دعوی که خود از مالکین مشاعی اراضی قرا گلچین و سنگریزه بوده است.
بنا به جهات مذکور ارا صادره از دادگاه های عمومی ساری موجه و قابل تایید است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

  • خواسته خلع ید از اراضی و مطالبه اجرت المثل
  • خلاصه جریان پرونده
  • رای شعبه 19 دیوان عالی کشور
Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).