a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خود اظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > خود اظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

خود اظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

خود اظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

خود اظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

خود اظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویب نامه شماره 82993/ت 57878 هـ مورخ
55/4/22 هیأت محترم وزیران

مقدمه:
در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 82993/ت 37878 مورخ 53/4/5822
در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر)که بدون رعایت تشریفات
قانونی به داخل کشور وارد شده دستورالعمل اجرایی مربوطه به شرح ذیل تدوین و
ابلاغ می شود.

هدف:
تعیین تکلیف، سامان دهی و شفاف سازی فعالیت دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر)
که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است.

دامنه شمول:

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان
تعزیرات حکومتی، به شرح تقسیم وظایفی که در بندهای این دستورالعمل اجرایی ذکر
شده است و صرفاً شامل دستگاه های استخراج رمز ارزی است، که تا تاریخ مهلت ثبت نام
در سامانه، بدون طی تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است.

الف – تعاریف:

ماده 1 -در این دستورالعمل اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارت های
مشروح مربوطه به کار می رود:
الف) مصوبه: مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 82993/ت 37878 هـ مورخ 53/4/5822
ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پ) وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ت) سازمان: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها
ث) گمرک: گمرک جمهوری اسالمی ایران
ج) رمز ارز: فرآورده پردازشی رمزنگاری شده
چ) تعزیرات: سازمان تعزیرات حکومتی

ح) دستگاه (ماینر):

دستگاهی که با اتصال به شبکه از طریق الگوریتم های ریاضی کشف رمز ارز (ماینینگ)
را انجام می دهد.
خ) واحد استخراج کننده رمز ارز: مکانی است که در آن با کمک دستگاه های استخراج
و تأسیسات الزم، رمز ارز استخراج می شود.
د) جواز تأسیس: مجوزی است که بر اساس درخواست متقاضی و پرسش نامه تکمیل شده
توسط وی و پس از تأیید سازمان صادر می شود و بیان گر پیش بینی ظرفیت استخراج
برای محصول رمز ارز است.
ذ) پروانه بهره برداری: مجوزی است که بیان گر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز
در مکانی معین است.
ر) سامانه: سامانه بهین یاب
ز) گواهی: سند صادره از وزارت صمت مبنی بر طی فرآیند اظهار و وصول حقوق و عوارض
دولتی موضوع مصوبه.

ب – شرح وظایف و مسئولیت ها:

ماده 2 -مسئولیت تعیین سامانه به منظور خوداظهاری دارندگان دستگاه ها و صدور جواز
تأسیس/ پروانه بهره برداری موضوع این دستورالعمل و نیز همکاری و مشارکت با سایر
دستگاه های مرتبط درخصوص نظارت های لازم بر اجرای مقررات مصوبه و این دستورالعمل
به عهده وزارت و رؤسای سازمان ها می باشد. سیاست گذاری، تعیین راهکارها و رفع ابهامات
احتمالی و نیز مشارکت در این زمینه با سایر دستگاه های مرتبط در خصوص نحوه نظارت بر
موضوع این دستورالعمل، بر عهده ستاد است.

پ – ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار:
ماده 3 -امکان ثبت نام در سامانه و دریافت رمز ورود جهت احراز هویت دارندگان و مشخصات
دستگاه ها توسط وزارت فراهم خواهد شد.

ماده 4 –

دارندگان دستگاه ها مکلفند نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد،
نوع، مشخصات فنی، مدل و شماره سریال دستگاه ها (در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال)
که در اختیار دارند در سامانه اقدام نموده و استفاده از دستگاه ها را مطابق قانون مربوطه و صرفاً
در محل های مجاز در سامانه قبول و تعهد نمایند.

ماده 5 -با عنایت به بند 5 مصوبه، مدت زمان خوداظهاری دستگاه ها برای دارندگان آنها صرفاً
یک ماه پس از اعلام وزارت است.
ماده 6 -وزارت موظف است فهرست دستگاه های اعالم شده جهت تعیین ارزش و حقوق و
عوارض دولتی را معین نموده و به گمرک اعالم نماید.
ماده 7-گمرک موظف است حداکثر ظرف یک ماه ارزش و حقوق و عوارض دولتی دستگاه ها
را معین نموده و به وزارت اعالم نماید.
مجموع ارزش و حقوق و عوارض دولتی اعالمی توسط گمرک نباید کمتر از ارزش تمام شده
واردات قانونی باشد.

ماده 8 –

وزارت مکلف به تجهیز سامانه به درگاه پرداخت الکترونیکی متصل به حساب خزانه
به منظور فراهم آمدن امکان پرداخت بر خط حقوق و عوارض دولتی اعالم شده توسط
متقاضیان است.
ماده 9 -پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی، گواهی با شماره شناسه معین و یکتا
در سامانه ارائه می شود. و در اختیار دارنده دستگاه ها قرار می گیرد.
این شماره شناسه حسب درخواست نهادهای نظارتی، قابلیت استعالم دارد.
تبصره: گواهی صادره توسط وزارت صمت شامل مشخصات فنی، مدل و شماره سریال دستگاه ها
(در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال) خواهد بود.

ماده 11 -استفاده و بکارگیری دستگاه ها شامل موارد زیر است:

الف) اخذ جواز تأسیس و به کارگیری دستگاه ها در محل دارای مجوز دارنده دستگاه
ب) واگذاری دستگاه ها به اشخاص دارای مجوز
پ) خروج دستگاه از سرزمین اصلی یا صادرات آنها

ماده 11 -در خصوص بند (ب) ماده 51 برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با
رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به خرید یا فروش دستگاه ها یا مشارکت در تولید اقدام
و تغییر ظرفیت می نمایند، با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 3117 مورخ 57/6/23 پروانه
بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می شود و عبارت “این پروانه جایگزین پروانه
بهره برداری شماره … مورخ …. گردیده است.” در پروانه بهره برداری جدید درج خواهد شد.

ماده 12 -نگهداری از دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.
ماده 13 -در صورت اعالم استاندارد های الزم برای بکارگیری دستگاه ها توسط سازمان ملی
استاندارد، وزارت مکلف است از بکارگیری دستگاه های فاقد استاندارد در مراکز جلوگیری نماید.
بدیهی است این بند در ابتدای ثبت نام بایستی در زمان اخذ تعهد در سامانه به اطلاع دارنده
دستگاه برسد.

ماده 14 –

مرکز تحویل گیرنده مجاز موظف است رسید واگذاری دستگاه ها را در سامانه |
بارگذاری نموده و نسبت به اصالح مجوز خود اقدام نماید.
ماده 15 -سازمان موظف است نحوه بکارگیری دستگاه ها را پس از بازدید از واحد دارای
مجوز و صحه گذاری وجود دستگاه ها در سامانه تأیید نموده و نسبت به اصلاح اطلاعات بنگاه
در درگاه اطلاعاتی اقدام نماید.
ماده 16 -دارنده دستگاه موظف است در صورت صادرات دستگاه، سند مربوطه را در سامانه
بارگذاری نماید.

ت – نحوه تعیین تکلیف پرونده های متشکله به اتهام قاچاق:

ماده 17 -پس از آغاز به کار رسمی سامانه، متهمینی که پرونده اتهامی آنها در مرحله بدوی
یا تجدیدنظر توسط مراجع صالح در حال رسیدگی است، ظرف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ
این دستورالعمل می توانند نسبت به طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات مقرر در مصوبه
و این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده 18 -چنانچه متهم یا نماینده قانونی وی برای انجام فرآیند اظهار نیازمند مشاهده عین کالا
باشد، می تواند با اخذ مجوز از مرجع رسیدگی، نسبت به مراجعه به سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی و مشاهده عین کالا بر اساس مشخصات قبض انبار اقدام نماید.

تبصره:

در مواردی که دستگاه های توقیفی به هر دلیل در اختیار دستگاه کاشف است. نیز
متهم یا نماینده قانونی وی می تواند نسبت به بازدید از کاال با اخذ مجوز قبلی از شعبه رسیدگی،
مبادرت نموده و دستگاه های کاشف مکلف به همکاری الزم می باشند.
ماده 19 -وزارت صمت نسبت به برقراری امکان ارسال سیستماتیک گواهی اظهار به سازمان
تعزیرات حکومتی همکاری الزم را به عمل می آورد.

ماده 21 -در صورت انطباق گواهی با محتویات پرونده، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور
رأی مقتضی مینماید.
ماده 21 -در خصوص پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول جریمه های نقدی
نشده است.در صورت درخواست محکوم علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار
اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف االجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم
نسبت به ارائه گواهی اقدام ننماید حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
تبصره 1 : دستگاه های ضبط شده به موجب حکم قطعی قابل استرداد نخواهد بود؛ اعم از اینکه
جرایم نقدی به صورت کامل وصول شده یا نشده باشد.

خود اظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

تبصره 2 :

پس از دریافت گواهی، شعبه اجرای احکام نسبت به ارسال پرونده به شعبه صادرکننده
رأی جهت اتخاذ تصمیم اقدام می نماید.
ماده 22 -پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رأی گردیده است،
مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود.
سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمیشود.
ماده 23 -در مورد پرونده هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی ازآن اجرا نشده است، پس از
طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم علیه، بخش اجرا نشده حکم توسط شعبه صادرکننده
رأی موقوف االاجرا و قرار مقتضی صادر می گردد.
ماده 24 -در مواردی که محکوم علیه در حال سپری نمودن حبس بدل از جزای نقدی است.
می تواند با موافقت شعبه اجرای احکام نسبت به معرفی نماینده جهت طی مراحل اظهار اقدام نماید.
وزارت صمت مکلف به پذیرش نماینده مورد تأیید شعبه اجرای احکام جهت انجام مراحل اظهار است.

ماده 25 –

واگذاری یا فروش داخلی دستگاه ها توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
به شرط داشتن استانداردهای اعلامی لازم توسط سازمان ملی استاندارد، صرفاً به اشخاص دارای
مجوز از وزارت صمت مجاز است.
ماده 26 -صدور گواهی ، به منزله مجوز بهره برداری از دستگاه نبوده و هرگونه بهره برداری منوط
به رعایت ترتیبات مقرر مصوبه و این دستورالعمل است.
ماده 27 -این دستورالعمل در قالب 97 ماده و 4 تبصره، در اجرای اصل 597 قانون اساسی و در تاریخ …
به تایید و امضاء ریاست محترم جمهور رسید.

 

برای دریافت دستورالعمل اجرای نحوه ی اعطا استخراج رمز ارز کلیک نمایید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی جهت دریافت مجوز ماینینگ توسط کارشناسان حقوقی ما
با شماره های تماس 09120253390  و 45518-021 حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).