a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

خوانده دعوای شکایت از دستور اجرا

خانه > دعاوی بانکی  > خوانده دعوای شکایت از دستور اجرا

خوانده دعوای شکایت از دستور اجرا

دعوای شکایت از دستور اجرا

خوانده دعوای شکایت از دستور اجرا

خوانده دعوای شکایت از دستور اجرا

روش ناصحیح بر این قرار گرفته که خواهان با وکیل خود در دعوای شکایت از دستور اجرا اداره
ثبت اسناد او املاک محل با واحد اجرای ثبت محل (دایره اجرای ثبت را نیز خوانده دعوا قرار
می دهند که به نظر میرسد که ضرورتی به خوانده قرار گرفتن اداره ثبت محل یا دایره اجرای
ثبت محل نیست.

نظریه اداره حقوقی در این خصوص ( نظريه شماره ۷/ ۴۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/ ۸ / ۲۵ )

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری سند و یا درخواست ابطال اجراییه موضوع
ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ طرح
دعوا به طرفیت اداره ثبت توجيه قانونی ندارد» و نظریه شماره ۷ / ۹۲۰۷ مورخ ۱۳۸۰
/ ۱۰ / ۱۷
اعلام نموده

(از سیاق عبارت ماده ۶ قانون مذکور استنباط می شود که این دعوا بايد عليه ذی نفع اجراییه
اقامه شود نه اداره ثبت اسناد و املاک و …)

اکنون در صورتی که اداره ثبت محل یا دایره اجرای ثبت (واحد اجرای ثبت محل) به عنوان خوانده
دعوا قرار گرفت، دادگاه در ارتباط با این دعوا چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

در جواب این پرسش پیش آمده باید گفت نظر به این که اداره ثبت محل (واحد اجرای ثبت راجع به
اجرای سند رسمی بر اساس قانون عمل می نماید و اقدام آن بر اساس اعمال حاکمیت اداری است
که قانون بران اداره تحت عنوان یک وظیفه حاکمیتی و اداری و تکلیف بار کرده است و با توجه به
نظريه اداره حقوقی به شماره فوق، دعوا متوجه اداره ثبت نبوده و در نهایت دادگاه باید به استناد
ماده ۸۹ و ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر نماید. شرح این
که در دعوی (دستور توقيف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت) هم ضرورتی به خوانده قرار گرفتن
واحد اجرای ثبت یا اداره ثبت محل نمی باشد.

نمونه رأی راجع به عدم توجه دعوا به واحد اجرای ثبت

 

شماره دادنامه :………

تاریخ تنظیم :  ../../..

کلاسه: …………..

نمونه رأی داگاه شماره 1

((رای دادگاه بدوی))

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای… فرزند … با وکالت آقای
… وکیل دادگستری به طرفیت خوانده دعوا اداره ثبت اسناد و املاک
شهرستان قم واحد اجرای ثبت) به خواسته

۱- ابطال اجراییه ثبتی (شکایت از دستور اجرای سند رسمی) به شماره
کلاسه بایگانی ۹۶۰۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۶/ ۶ / ۲۷ )

۲- دستور توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت به کلاسه مذکور

۳-و…. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به این که اقدام خوانده
براساس وظیفه اداری بوده و اداره ثبت اسناد و املاک (دايره اجرای ثبت)
براساس وظیفه او حاکمیت اداری نسبت به اجرای اسناد رسمی مطابق
قانون اقدام می نماید و با وجود سند رسمی و تقاضای بستانکار اجرایی،
مطابق قانون وظیفه ای جز صدور و اجرای آن را نداشته و اداره ثبت ذی
نفع اجراییه ثبتی نمی باشد که دعوا عليه آن اقامه شود که نظریه شماره
۷/۳۵۹۱ مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۵ و نظریه شماره ۷/ ۹۲۰۷ مورخ ۱۳۸۹/ ۱۰ / ۱۷
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤيد استدلال مذکور است.

بنابراین

دادگاه در نهایت دعوای اقامه شده را متوجه خوانده یاد شده ندانسته و
 به استناد مواد۱ و ۲ و بند ۳ ماده ۸۴ تالربا، ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی
مدنی و ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد
رسمی محسوب ۱۳۲۳
/ ۶ / ۲۷ وارد دعوای خواهان در این خصوص صادر و
اعلام می دارد.
بدیهی است دعوا نسبت به سایر جاندگان در جریان رسیدگی بوده ومفتوح است
رای صادر شده در این راستا حضوری و ظرف ۲۰ و پس از ابلاغ قابل تجدید نظر
خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

عليرضاتوفیق رئیس شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).