a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

شیوه‌های رسیدگی، شیوه های رسیدگی (رسیدگی علنی و غیر علنی)

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > شیوه‌های رسیدگی، شیوه های رسیدگی (رسیدگی علنی و غیر علنی)

شیوه‌های رسیدگی، شیوه های رسیدگی (رسیدگی علنی و غیر علنی)

شیوه‌های رسیدگی، شیوه های رسیدگی (رسیدگی علنی و غیر علنی)

شیوه‌های رسیدگی، شیوه های رسیدگی (رسیدگی علنی و غیر علنی)

شیوه‌های رسیدگی، شیوه های رسیدگی (رسیدگی علنی و غیر علنی)

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 192 تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در
دادسرا حتي‌الامكان به‌صورت ترافعي رسيدگي مي‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان،
سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

ماده 206 تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده 352 محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن
محاكمه را درخواست كنند.
همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند:
الف ـ ‌امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب ـ علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.
تبصره ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل‏ صد و شصت و پنجم محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏
تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا
تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.


‌قانون اجازه‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

ماده 4 1 ـ 1 همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر كس حق دارد به اينكه
به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه‌صالح مستقل و بي‌طرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود
و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و‌الزامات او در امور مدني
اتخاذ تصميم به نمايد.


‌تصميم به سري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي
‌يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك و‌خواه در صورتي كه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضاء كند
و خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به‌مصالح دادگستري باشد تا حدي كه
دادگاه لازم بداند امكان دارد ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت
صغار‌طور ديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط به اختلاف زناشويي يا ولايت اطفال باشد.


2 ـ هر كس به ارتكاب جرمي‌متهم شده باشد حق دارد بي‌گناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق
قانون محرز بشود.
3 ـ هر كس متهم به ارتكاب جرمي‌بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:
‌الف ـ در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي‌كه به او نسبت داده مي‌شود
مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخير غير موجه درباره او قضات بشود.


‌د ـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل
نداشته باشد، حق داشتن يك وكيل با و‌اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد
از طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت‌حق‌الوكاله‌هزينه‌اي نخواهد داشت.

‌قانون اجازه‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي


ه ـ از شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند سوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سوالاتي بشود و شهودي
كه عليه او شهادت مي‌دهند با همان شرايط‌شهود عليه او احضار و از آنها سوالات بشود.
‌و ـ اگر زباني را كه در دادگاه تكلم مي‌شود نمي‌فهمد و يا نمي‌تواند به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً
به او كمك كند.
‌ز ـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.
4 ـ آيين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و
مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.


5 ـ هر كس مرتكب جرمي‌اعلام به شود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه
عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع‌شود.
6 ـ هر گاه حكم قطعي محكوميت جزايي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف
شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و‌بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت
متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران بشود‌.
مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشا به موقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزئاً منتسب به خود او بوده است.


7 ـ هيچكس را نمي‌توان براي جرمي‌كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق قانون آيين
دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده‌است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.


قانون حمايت خانواده

ماده 24 رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.


‌قانون حمايت خانواده

ماده 20 رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.


‌قانون آيين دادرسي مدني

ماده 156 رأي بايد در جلسه علني دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسي سري بوده.


قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي

ماده 231 هر گاه رسيدگي علني غير مناسب با شئون مذهبي و يا منافي با نظام اجتماعي
(‌مخل امنيت و آسايش عمومي) و يا مضر به اخلاق حسنه ‌باشد محكمه به صوابديد خود تصديق
مدعي‌العموم مي‌تواند مشاوره نموده قرار جلسه غير علني را بدهد. اين قرار در دفتر محكمه ثبت و علانيه
‌اعلان مي‌شود و نيز در غير موارد مزبوره فوق محكمه مي‌تواند در صورت تقاضاي كتبي متداعيين قرار
محاكمه غيرعلني را بدهد.


قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه

ماده 56 جلسات محاكمه (‌خواه معمولي باشد خواه فوق‌العاده) علني است مگر در مواردي كه اصول
محاكمات حقوقي و جزايي استثناء كرده‌ است.

‌ماده 190 رسيدگي مجلس عالي غير علني است.

‌ماده 25 محاكمات محضر علني خواهد بود مگر در صورتي كه منافي عصمت باشد يا طرفين سري بودن
را تقاضا نمايند.


قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي

ماده 35 رسيدگي محكمه صلح علني و شفاهي است ولي در مورد عصمت محاكمه سري خواهد بود.

ماده 230 قرائت راپرت عضو محكمه و مذاكرات طرفين در جلسه علني محكمه به عمل مي‌آيد.

ماده 233 قرار محكمه در باب سري بودن جلسه هميشه بعد از اظهار عقيده مدعي‌العموم در آن باب
به عمل مي‌آيد.

‌ماده 306 رسيدگي به دلايل در جلسه علني محكمه به عمل مي‌آيد به استثناي مواردي كه موافق قانون
رسيدگي را مي‌توان به يكي از اعضاي محكمه محول كرد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).