a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

سازش و درخواست آن در آیین دادرسی مدنی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > سازش و درخواست آن در آیین دادرسی مدنی

سازش و درخواست آن در آیین دادرسی مدنی

سازش و درخواست آن

سازش و درخواست آن در آیین دادرسی مدنی

سازش و درخواست آن در آیین دادرسی مدنی

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

ماده 9 در صورتي كه اقدامات مركز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد،
سازش‌نامه با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد.
در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مركز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر
دادگاه ضمن انعكاس در صورتمجلس در گواهي عدم امكان سازش قيد مي‌نمايد.


قانون حمايت خانواده

ماده 10 دادگاه مي‌تواند براي فراهم‌كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين
يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.

ماده 19 مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت
مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي‌كنند.
مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش‌نامه مبادرت و در غير اين‌صورت نظر كارشناسي خود
در مورد علل و دلايل عدم سازش را به‌طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي‌كنند.
تبصره – دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌كند.


آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

آیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري
زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

ماده 5 كميسيون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد و در غير موارد سازش
چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايي باشد، اقدام به صدور رأي مي‌كند.
والا نسبت به تكميل پرونده اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ كميسيون در مواردي كه ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد بايد بلافاصله، در وقت
فوق‌العاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قيد و پس از امضاء طرفين
دستور پرداخت آن را صادر نمايد. و سپس نسبت به ‌مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي نمايد.
مگر اينكه زيانديده و يا شركت بيمه درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم يكجا نسبت به تمامي خسارت را داشته باشند.


قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده 12
در كليه اختلافات و دعاوي‌ خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به
كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر
تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده 13
شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند
و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي
تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.

ماده 25

در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس
از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي
كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.


« شيوه‌ نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384» « تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»

ماده 4 وكيل خواهان و يا وكلاء طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را
حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. در صورتي كه دعوي قابل تجزيه باشد
نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمت‌هاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي
ادامه خواهد داد.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

فصل نهم سازش و درخواست آن

مبحث اول سازش

ماده 178 درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان مي‌تواند جدا از سايرين
با طرف خود سازش نمايد.

ماده 180 سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از
دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غيررسمي باشد.

ماده 181 هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه
در پرونده مربوط قيد مي‌نمايد و اجراي‌آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 182 هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در
صورت‌مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌يا دادرسان و طرفين مي‌رسد.


‌تبصره –

چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش
به عمل آمده در دادگاه است.

ماده 183 هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه
حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌طرفين در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه
و طرفين مي‌رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات
سازش‌نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.

ماده 184 دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش
اصلاحي مي‌نمايد مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني
آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص
به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

مبحث دوم درخواست سازش

ماده 186 هركس مي‌تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او را
براي سازش دعوت كند.

ماده 187 ترتيب دعوت براي سازش همان‌ است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌نامه
بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌به‌دادگاه دعوت مي‌شود.

ماده 188 بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌سازش و سعي در انجام آن مي‌نمايد. درصورت عدم موفقيت به‌سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفين مي‌رساند.
هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند.

ماده 189

درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.

ماده 190 هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد يا به‌طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست،
دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قيد كرده و به‌درخواست‌كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي‌نمايد.

ماده 191 هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا
عمل خواهد شد.

ماده 192 استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي‌شود كه طرفين
بار ديگر از همين دادگاه يا‌دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.

ماده 193 درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
‌تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي
قرار خواهد گرفت.

ماده 483 درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.
دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 517 دعوائي كه به‌طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد،
مگر اين‌كه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد.


‌اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري

ج سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي
با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و ديگر قوانين و مقررات مربوط.


«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).