a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ضبط و مصادره اموال

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > ضبط و مصادره اموال

ضبط و مصادره اموال

ضبط و مصادره اموال

ضبط و مصادره اموال

ضبط و مصادره اموال

آيين نامه اجرايي شرايط و چگونگي مصادره محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع

ماده 4 اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزيابي و مطابق قانون اقدام به مصادره ميشود.

ماده 5 در صورت تعدد مالکان محل نگهداري، صرفاً حصه مالکي كه محكوم به مصادره شده، مشمول ماده 24 قانون مي‌شود.

ماده 8 چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده 24 قانون بلاصاحب، مجهول المالک، يا صاحب آن متواري باشد، تحويل نهاد مأذون از سوي ولي فقيه مي‌شود.


قانون آيين دادرسي كيفري ضبط و مصادره اموال

ماده 506 موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي ‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و
اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه
علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

ماده 537 اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ
وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده
معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور
مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.


اصلاحيه ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر ضبط و مصادره اموال

احتراماً در اجراي تبصـره 7 بند 7 مصوبات جلسـه يكصد و هجـده ستـاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1384/10/19
كه به موجب نامه شماره 200111/77/210 ـ ط مورخ 1385/1/20 جانشين محترم رئيس و دبيركل ستاد مبارزه
با مواد مخدر ابلاغ شده است متن اصلاحي ماده 18 آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات
60 الي 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات لازم معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند.


بند 7 مصوبات جلسه يكصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1384/10/19:
بموجب اين مصوبه ماده 18 آيين‌نامه اجراي قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد به شرح
ذيل اصلاح مي‌‌گردد؛


چنانچه پس از ضبط و يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از
سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاههاي عضو و…..) باشد عيناً و در غير اينصورت وجه حاصل از فروش و در صورتيكه مال در امر مبارزه با
موادمخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذينفع تأديه مي‌گردد.


تبصره 1 چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره 2 مصوبه 3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ 1375/4/4 و بند 8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 1380/11/10 واگذار شده و يا به
تأييد رسيده است، مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيش‌‌بيني شده
در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.


تبصره 2

دبيرخانه ستاد درخصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس
و يا هيئت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عالي‌ترين مقام دستگاه ذيربط يا مقام
مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد نمود.
اعتبـارات مورد نياز اين تبصـره در بودجه سالانه ستـاد پيش‌بيني و قابل تأديه مي‌باشد.


تبصره 3 چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه
با مواد مخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حق‌السهم
سازمان كاشف محل، پرداخت مي‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيش‌بيني
و قابل تأديه است.


تبصره 4 مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت
آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به
دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آيين‌نامه اجرايي فروش اموال منقول
و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند 1 جلسه 110 ستاد مورخ 1383/5/20، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد،
عين وجه مسترد خواهدشد.


تبصره 5 مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود.
بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از
محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيش‌بيني مي‌گردد از طريق وزارت دادگستري خسارت
موضوع حكم پرداخت خواهدشد.


تبصره 6

در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره شده به هردليل هبه و يا بلاعوض و يا براساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد مي‌گردد، در صورت تخفيف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.
تبصره 7 اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمي
كشور انتشار يابد.

[امضاء] مديركل حقوقي، قوانين و امور مجلس – سعيد محمدي 


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ضبط و مصادره اموال

ماده 523 در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات
ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌ مي‌باشد.
تبصره احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن
مستثني مي‌باشد.


آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376

ماده 9 در مواردي که مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه مي‎تواند با عنايت به ماده 27 آئين‎نامه
دادگاه‎ها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از طريق مامورين تعقيب «(کاشف)»،
کميته‎هاي شناسائي اموال يا به‎هر نحو مقتضي، نسبت به شناسائي و توقيف کليه اموال غير منقول، منقول
(وجوهريالي و ارز، حساب‎هاي بانکي داخلي و خارجي، اشياء قيمتي، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباري،
چک‎ها و غيره) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حساب‎هاي بانکي به اداره نظارت بر امور بانک‎ها
اقدام و ضمن دستور به تهيه ليست دقيق آن‎ها و بررسي اسناد، ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاک و مهر آن‎ها را
حسب مورد فراهم نمايد.

مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود.
تبصره 1 در مورد جرائم سنگين، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسائي اموال توقيف مي‎نمايد.
تبصره 2 دادگاه ظرف مدت حداکثر يک هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيار شوراي هماهنگي قرار خواهد داد.

ماده 12

دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکيت
اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي، همچنين ادعاي مالکيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق‎الاشعار،
مورد بررسي قرار داده و آن‎گاه اتخاذ تصميم نمايد.
اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعايت مفاد قانون آئين دادرسي مدني با تقديم داخواست،
در داگاه صادر کننده حکم قابل پذيرش است.
در خصوص وسائط نقليه که مالکيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل
مواد مخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است.


تبصره 1 ديون و تعهدات مالي محکوم‎عليه که صحت آن به تاييد دادگاه برسد از شمول حکم مصادره خارج بوده
و پس از کسر ديون، حکم به مرحله اجراء در مي‎آيد.
تبصره 2 اجراي مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود.

ماده 13 تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تامين هزينه متعارف زندگي براي خانواده محکوم‎عليه،
عرفا بايد به گونه‎اي باشد که خانواده محکوم‎عليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن
و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزينه‎هاي زندگي، درماني و تحصيلي آن‎ها باشد.

ماده 14 در کليه مواردي که آراء صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي‎گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعي
نيز اموالي از محکوم‎عليه شناسائي شود که منشآ مالکيت آن قبل از محکوميت باشد، دادگاه صادر کننده راي
بدوي مجددا به موضوع رسيدگي و راي اصلاحي صادر خواهد نمود.

ماده 15

هرگونه بهره‎برداري و استفاده از اموال منقول و غير منقول به‎ويژه خودروهاي توقيفي، اعم از حامل مواد يا غير آن،
براي کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تا قبل از صدور حکم قطعي ممنوع است.
مرتکب حسب مورد طبق موازين قانوني تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. ستاد يا شوراي هماهنگي يا ذينفع وظيفه
تعقيب را بر مبناي حقوق خود به عهده دارند.


تبصره 1 اموال توقيف شده تحت نظارتدادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداري در اختيار ستاد يا شوراي هماهنگي
قرار خواهد گرفت.
دبيرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت يک‎ماه دستورالعمل نگهداري و سرپرستي اموال را تدوين و پس از تصويب
ستاد، امکانات لازم را براي نگهداري اموال مزبور فراهم نمايد.

تبصره 2 چنانچه حکم مصادره اموال غير منقول، مبتني بر تخليه ملک به غير از مستثنيات و حقوق افراد ثالث باشد،
اجراي احکام دادگاه ملزم به تخليه آن مي‎باشد.

ماده 16 فروش اموال قبل از صدور حکم قطعي يا تنفيذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال)
ممنوع است.
مگر آن‎که اموال ياد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي باشد. در اين‎صورت اموال توسط
کميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادر کننده حکم از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده
و وجه حاصل از فروش تا تعيين تکليف قطعي و صدور حکم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي
واريز مي‎گردد.


تبصره 3 پس از تعيين تکليف قطعي اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد.

ماده 17 وسايل نقليه‎اي که در اجراي ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصويب ستاد در اختيار
سازمان کاشف قرار داده مي‎شود، بايستي بر اساس شرايطي که ستاد تعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد.


قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام  ضبط و مصادره اموال

ماده 36 در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي
هزينه تأمين متعارف براي خانواده‌محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را
به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره جزء مستثنيات‌محسوب شده دقيقاً در حكم يا در حكم
اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا مي‌باشد.


‌تبصره ـ محاكم موظفند، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.


‌آيين‌نامه اجرايي بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367

ماده 1 كليه مراجعي كه به موجب قانون به نحوي نسبت به كشف، توقيف يا ضبط اموال اشخاص حقيقي يا
حقوقي اقدام مي‌كنند، مكلفند ظرف ده روز مراتب‌را به اطلاع نزديكترين واحد سازمان برسانند. سازمان موظف است بلافاصله نمايندگان خود را جهت شناسايي، تعيين و تفكيك و تهيه فهرست اموال فرهنگي و‌تاريخي موجود،
معرفي و اعزام نمايد.


آيين‌نامه اجرايي قانون جمع‌آوري و فروش كالاهاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواري

ماده 10 عمل حراج بايد با حضور هيأت موضوع قانون و يا نمايندگان منتخب هيأت كه در بنادر و گمركات تعيين
مي‌شوند صورت گيرد شرح هر قسمت از‌كالايي كه مستقلاً حراج مي‌شود بايد در صورت‌مجلس جداگانه كه
در چهار نسخه تنظيم و حاكي از تمام مشخصات كالاي فروش رفته خواهد بود.


‌منعكس و به امضاي هيأت نمايندگان مذكور و همچنين خريدار و متصدي حراج برسد. پس از فروش، گمرك مربوط
با دريافت بهاي كالاي فروش رفته و صدور‌قبض (‌سپرده يا قبض درآمد حسب مورد با توجه به تبصره 5 قانون)
براي آن سند فروش صادر و كالا به استناد سند مزبور از گمرك خارج مي‌شود. يك نسخه از‌صورت‌مجلس براي
مسئول انبار به منظور تفريغ دفتر انبار و نسخه ديگر براي همان منظور به مسئول امور متروكه كه تسليم و
يك نسخه در پرونده امر بايگاني و‌نسخه ديگر نزد هيأت باقي خواهد ماند.


‌تبصره ـ هيأت (‌مندرج در قانون) مجاز است كالاها را به هر مبلغ كه باشد به هر يك از سه طريق حراج
خرده فروشي (‌پس از تعيين قيمت توسط كارشناسان‌ذيصلاح) و مزايده كتبي كه مقتضي بداند به فروش برساند
فروش به طريق مزايده تابع مقررات مربوط به مزايده اموال دولتي مي‌باشد. هر گاه كالايي در جلسه‌اول حراج
به فروش نرسد هيأت مذكور مي‌تواند في‌المجلس و يا در جلسات بعد در قيمت عرضه شده در حراج تجديد نظر نموده
و با رعايت صلاح دولت به هر‌قيمت در حراج به فروش برسد.

ماده 11

هيأت بايد مراقبت نمايد كه كالاي موضوع هر يك از ارتيكل‌هاي دفتر انبار جداگانه و بدون اختلاط به يكديگر در
معرض حراج يا مزايده گذاشته شود‌يا به فروشگاه ارسال گردد.
و صورت‌مجلس جداگانه براي هر يك تنظيم گردد ولي در هر حال مختار است كه كالاي موضوع ارتيكل واحد
را بنا به مصلحت به‌دفعات به معرض فروش بگذارد.
‌تبصره ـ در مورد كالاهاي يكنواخت و از هر جهت مشابه فروش آن يكجا با صدور قبض تفكيكي بلامانع خواهد بود.

ماده 12 كالاي موضوع اين قانون كه دستور توقيف آن از طرف مقامات صالح داده مي‌شود به استثناي مواردي
كه مقامات قضايي به استناد ماده 5 قانون راجع‌به مجازات اسلامي دستور توقيف آن را داده‌اند در صورتيكه به
لحاظ قانون قابل فروش باشد پس از انجام تشريفات مقرر و ارسال يك نسخه از آگهي فروش‌موضوع ماده 6 اين
آيين‌نامه و همچنين اعلام روز و محل فروش به مقامات توقيف كننده به فروش خواهد رسيد.

ماده 13

پس از انجام حراج يا تشريفات مزايده معامله آن كالا قطعي محسوب است و طرفين معامله حق استفاده از
هيچگونه اختيار فسخي را ندارند و حذف‌كليه خيارات بايد طبق مفاد اين ماده در جلسه حراج يا مزايده به اطلاع
مشتريان برسد و در صورت‌مجلس فروش تصريح گردد.


‌تبصره ـ هر گاه صاحب كالا بعد از نشر آگهي حراج و قبل از اينكه هيأت مندرج در قانون يا نمايندگان وي كالاي متروكه
را به فروش برساند (‌چوب حراج بخورد)‌يا اينكه برنده مزايده اعلام شود كالاي خود را براي ورود قطعي يا موقت،
صدور قطعي يا موقت، اعاده به خارج و كابوتاژ اظهار و بلافاصله كليه وجوهي كه با‌توجه به نوع اظهار آن كالا
تعيين مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي حراج و ساير هزينه‌هاي مربوط به آن را بپردازد هيأت از فروش كالا خودداري
خواهد كرد.


‌بديهي است اجراي مفاد اين تبصره مشروط به اين است كه اجازه‌نامه يا مجوزهاي لازم براي ترخيص كالا و حكم
حاكم شرع مبني بر ترخيص كالا توسط‌صاحب آن قبلاً اخذ شده و ارايه شود.

ماده 14 كالاي فاسد شدني كه پس از تخليه در مجاورت هوايي آزاد و شرايط عادي ضايع يا فاسد شده يا عرفاً
شروع به فساد و يا تغيير شكل مي‌كند از قبيل‌كالاي موضوع فصول دوم تا هشتم و پانزدهم و شانزدهم و بيستم
و بيست و يكم جدول تعرفه گمركي و كالاييكه نگاهداريش ايجاد خطر مي‌كند (‌آتش‌زا ـ‌آتش‌گير ـ قابل اشتعال ـ سريع‌الاشتعال) مانند كالاي موضوع فصل سي و ششم و نود و سوم جدول تعرفه گمركي و همچنين كالاييكه
نگاهداريش ايجاد‌هزينه‌هاي اضافي مي‌كند.

مانند حيوانات زنده فصل يك و سوم جدول تعرفه گمركي در صورتيكه پس از تخليه و تحويل، از گمرك ترخيص نشود
بدون اخطار‌پس از اذن حاكم شرع به هر طريق كه هيأت مقتضي تشخيص دهد فروخته خواهد شد.


تبصره 1

به هر حال كالاي آتش‌زا ـ آتش‌گير ـ قابل اشتعال و سريع‌الاشتعال اين ماده قبل از انقضاي 20 روز از اخطار ورود
كالا صورت نخواهد گرفت.


تبصره 2

فهرست كالاي موضوع اين ماده حسب مورد جداگانه و بلافاصله توسط مسئولين ادارات بنادر و كشتيراني
شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات‌گمركي و مسئولين دواير انبارهاي گمركات تهيه و جهت اقدام لازم
در اختيار رييس گمرك بايد قرار گيرد و رييس گمرك مكلف است بلافاصله فهرست موصوف‌را به هيأت مندرج
در قانون تسليم تا وفق مقررات اين ماده نسبت به فروش كالا اقدام نمايد.


ماده 2 ضبط اموال بوسيله شهرباني محل و با حضور نماينده دادسراي شهرستان بعمل مي‌آيد.
تبصره پس از جمع آوري اموال منقول صورتي از آن با حضور نماينده دادسرا با ذكر مشخصات از هر حيث تهيه
و پس از ارزيابي در گنجينه شهرباني مهر و موم خواهد شد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).