a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال

خانه > دعاوی خلع ید  > طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال

طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال

طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال

طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال مشاعی

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

  • طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال مشاعی
  • رای شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران
  • رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال

طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال

دعوای قلع و قمع مستحدثات زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد.
زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه نیافروزی برای هر یک قابل
تصور نیست.و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست.
ولی دعوى خلع ید از هریک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.

شماره دادنامه: ۱۶۴ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

رای شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان آقای (ی.ش.) با وکالت آقای (م. ک.) به طرف (ح.م.) به خواسته صدور حکم بر خلع ید
و قلع و قمع بنای احداثی د ر ۱۸۸۰ فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارت دادرسے
خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دادگاه به دلایا دعاوی خواهان را محکوم به رد می داند؛

اولا:

پاسخ استعلام ثبتی پلاک موضوع خواسته دلالت بر مالکیت مشاعی آقایان (م.) و (الف.س) هرکدام به نسبت
سه دانگ مشاع بر ملک موصوف داشته که در سال ۱۳۹۰ سهم ( الف.س)
به خواهان منتقل گردیده؛

ثانيا:

تصرفات خوانده منبعث از نقل و انتقالاتی بوده که توسط ایادی قبل صورت گرفته و سلسله ایادی به احد از
مالکین مشاعی یعنی آقای (
م.س.) یا نماینده تام الاختیار وی به نام (م.و.) ختم گردیده که امضا منتسب به
مشارالیهما در ذیل مبایعه نامه عادی صادره مشهود و ملحوظ می باشد؛

ثالثا:

شخص آقای (م.و.) در اجرای ماده ۱۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادگاه حاضر و بیان داشت
من کارگر (
م.س.) بودم. ایشان زمین خود را با برادرش تقسیم کرده بود و با نشان دادن زمین خود به من دستور
داد تا آن را فروخته و پولش را به وی بدهم. و با همکاری دوستش به نام (
الف) زمین ها را تفکیک کرد و به من
تحويل داد تا بفروشم و سه فقره اصلی سند را هم به من داد تا به خریداران بدهم حتی از من خواست زمین های
برادرش (
الف) را نیز بفروشم و من هم این کار را کردم و سندها را از ایرج گرفت و به من داد.

من نیز به خریداران دادم و به خدا قسم (م.) زمینها را فروخته و 33 سال است اشخاصی متصرف می باشند.
چون (م.) اخیرا فوت شده این کار را شروع کرده اند.

رابعا:

وجود اصول اسناد در ید خریداران که توسط احد از آنان به نمایندگی از دیگران به دادگاه تقدیم  و پس از رؤیت
مسترد گردید اماره قوی بر تصرفات مشروع متصرفین علی الخصوص خوانده بوده و انتقال سهم شریک مشاعی
به آقای خواهان نمی تواند تصرفات
چندین ساله و مشروع متصرف را مخدوش نماید.

علی ای حال دادگاه توجها به مراتب فوق و غاصبانه نبودن تصرفات خوانده حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و
اعلام
می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر
استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – آژیده

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ی.ش.) با وکالت آقای (م. ک.) به طرفیت آقای (ح.م) نسبت به دادنامه شماره ۸۴۲ مورخ
۹۱/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به عنوان مالک
سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی
۲/۱۸۸۰ واقع در بخش ۱۲ تهران به خواسته خلع ید و قلع و قمع
بنای احدائی مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است.

به نظر این دادگاه آنچه مسلم و بدیهی است تجدیدنظرخواهان به سه دانگ رقیه مورد نزاع مالکیت دارد. و بنا
به تجویز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مالک قسمتی از شش دانگ (مالک مشاع) می تواند دعوى خلع ید
را علیه متصرف طرح نماید.

طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شرکای مال

لذا قطع نظر از اینکه تصرفات تجدیدنظر خوانده به سبب ناقل قانونی بوده یا غاصبانه، منعی جهت طرح دعوی از
ناحیه تجدیدنظرخواهان وجود نداشته، اما قلع و قمع زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ
طرح شده؛ زیرا تعیین حدود اربعه ملک هر یک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه نیافروزی برای
هریک قابل تصور نیست. و در چنین حالتی امکان قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع وجود نخواهد داشت.


بنا به مراتب دعاوی در این مورد اساسا قابلیت استماع نداشته این دادگاه به استناد مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی
مدنی و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف با استدلالی که گذشت
حکم به خلع ید آقای (ح.م) از ملک مورد نزاع با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می نماید.
و در مورد خواسته دوم قرار رد دعلوی خواهان بدون آقای (ی.ش) در خصوص قلع و قمع بنای احداثی صادر می نماید.
این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه عشقعلی-جمشیدی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).