a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

فاقد اثر بودن شهادت نامه ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد.

خانه > دعاوی اعسار  > فاقد اثر بودن شهادت نامه ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد.

فاقد اثر بودن شهادت نامه ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد.

فاقد اثر بودن شهادت نامه ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد.

فاقد اثر بودن شهادت نامه ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد.

فاقد اثر بودن شهادت نامه ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد.

پرسش:

با توجه به ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اولا: شهادت نامه ای که پیوست دادخواست اعسار می شود
اگر متضمن مشخصات شغل و وسیله امرار معاش معسر و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با
تعیین مبلغ آن انباشد و شهود منشأ اطلاعات خود را روشن نکنند، آیا قابل توجه و ترتیب اثر است؟

ثانيا: ایا دادگاه باید همان امضاکنندگان را برای ادای شهادت دعوت کند؟ ثالثا: آیا مدعی اعسار می تواند
افراد دیگری را برای ادای شهادت حاضر کند؟

نظر اکثریت

از پیوست دادخواست و اعسار شهادت نامه باشد دقیقا باید این شهادت نامه مطابق با” قانون مذکور رعایت
شود و الا قابل ترتیب اثر نیست. دادگاه در صورت لزوم ای تواند مس[لين ذيل استشهادیه و یا کسان دیگر
را که واجد شهادت باشند جهت ادای شهادت در دادگاه دعوت کند؛ اما اگر شهود در شهادت نامه با شرایط
مقرر در ماده ۵۰۶
باشند.
دادگاه می تواند بدون دعوت از آنان اسرفا با تعیین وقت دادرسی و دعوت خوان موضوع رسیدگی و رأی مقتضی
صادر کند.

نظر اقلیت

شهادت نامه باید مطابق با ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و پیوست دادخواست شود و الا نمی توان
بدان ترتیب اثر داد. در صورتی که در دادخواست شهادت نامه پیوستی باشد دادگاه می تواند بدون تعیین وقت دادرسی
و صرفا در وقت فوق العاده رسیدگی کند. و نیز بدون حضور شهود رای صادر
نماید. و می تواند از سایر افراد جهت
شهادت دعوت نماید و اگر دادخواستی تقدیم دادگاه شود که شهادت نامه پیوست آن فاقد شرایط مقرر در ماده
۵۰۶ باشد از مصادیق نقص دادخواست محسوب می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

شهادت نامه ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نباشد قابل
توجه و ترتیب اثر نیست و دادگاه به استناد استشهادیه مزبور نمی تواند در مورد تقاضای اعسار از هزینه دادرسی،
رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ لیکن این امر مانع از آن نیست که دادگاه با صدور قرار استماع شهادت شهود،
از شهود امضاکننده ذیل استشهادیه جهت کشف واقع و احقاق حق، تحقیق نکند.

با توجه به ماده مرقوم در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر با توصیف
مندرج در قانون ضمیمه شود. با این ترتیب نام و مشخصات شهود باید مشخص شود و على الأصول در صورت
ضرورت استماع شهادت گواهان، شهود مسجلين استشهادیه باید جهت ادای شهادت حاضر شوند. اگر خواهان
مدعی اعسار به استشهادیه استناد کرده باشد باید اخطار رفع نقص استشهادیه را ضمیمه داد خواست نماید
و چنانچه به طور کلی به گواهی مطلعين محلی استناد شود دادگاه می تواند در جهت رسیدگی قرار تحقیقات
محلی صادر کند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).