a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده231ـ

هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني
محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از
محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است.
و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه‏الكفاله
و يا وجه التزام كافي است.


بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 11425/86/1 ـ 1386/11/10 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به
پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
به منظور تسهيل اجراي وظايف هيأت قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و
زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين
مقرر مي‌دارد:
1ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل
بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيأت، در مرجع‌قضايي مربوط مورد اقدام مناسب
قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شود.


2ـ در زندانهايي كه تا كنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با
تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به
هيأت مزبور اقدام شود.


پس از صدور قرار تأمين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي
ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود.
مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط در موارد احضار
زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي نمايند.


4ـ عـلاوه بر تأكيد در اخذ تأمين‌هاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول
شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و
كارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويه‌هاي سخت‌گيرانه و غيرمتعارف،
در اجراي بخشنامه‌هاي شماره 47/80/1ـ 1380/1/7 و 6933/78/1 ـ 1378/7/19 از حيث اعمال تعليق
اجراي مجازاتها در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزادي‌هاي مشروط در
موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.


5 ـ

رؤساي كل دادگستري‌ها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدر قرارهاي تأمين در صورت
مشاهده رويه‌هاي سخت‌گيرانه و عدم‌پذيرش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه
جهت بررسي اعلام نمايند.
رؤساي واحدهاي قضايي و سازمان زندانها در قسمت‌هاي مرتبط بر حُسن اجراي بخشنامه و
همكاري‌هاي مؤثر با هيأت مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند.

[امضاء] رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي


قانون مجازات عمومي قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

‌ماده 33 ـ

نسبت به جرائم اطفال، قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا مي‌شود و در نقاطي كه كانون اصلاح
و تربيت تشكيل نشده است دادگاه‌اطفال بزهكار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:


1 ـ در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتي كه مرتكب جرمي
شوند به اولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به‌تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم مي‌شوند.
و در مواردي كه طفل فاقد ولي يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا‌ولي او مناسب
تشخيص ندهد و يا به آنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت.
كه دادستان طفل بزهكار را به يكي از مؤسسات يا بنگاه‌هاي‌عمومي يا خصوصي كه معد و مناسب
براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يك ماه تا شش ماه بسپارد.

و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت‌طفل را براي مدت مذكور به شخصي كه مصلحت بداند واگذار كند
هر گاه سرپرست يا ولي طفل كه به او دسترسي نبوده مراجعه نمايد.
دادگاه در صورت‌احراز صلاحيت وي طفل را با الزام به تأديب به او خواهد سپرد.


2 ـ نسبت به اطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد نمود:


‌الف ـ تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب ـ سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج ـ حبس در دارالتأديب از سه ماه تا يك سال.
‌د ـ حبس در دارالتأديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي كه طفل بيش از 15 سال تمام داشته
و جرم از درجه جنايت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتأديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا
حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتأديب كمتر از دو سال نخواهد بود.


‌تبصره 1 ـ مفاد بند “‌د” در نقاطي هم كه كانون اصلاح و تربيت اطفال بزهكار وجود دارد از لحاظ مدت
مجري خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ دادگاه صادركننده حكم حسب گزارشهايي كه از وضع طفل و رفتار او در دارالتأديب مي‌رسد
مي‌تواند در تصميمات قطعي سابق يك بار‌تجديد نظر نمايد به اين ترتيب كه مدتهاي محكوميت را يك
ربع تخفيف دهد و يا حبس در دارالتأديب را به تصميم مبني بر تسليم طفل به ولي يا‌سرپرست قانوني
تبديل نمايد و اين تصميم در صورتي اتخاذ مي‌شود كه طفل حداقل يك ثلث از مدت محكوميت را
در دارالتأديب گذرانده باشد.‌تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.


‌تبصره 3 ـ در جريان تحقيقات مقدماتي دادگاه متهمين بين 6 تا 12 سال تمام را به ولي يا سرپرست
مي‌سپارد با قيد التزام به اينكه هر وقت حضور‌طفل لازم باشد او را معرفي كند .
و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمين بين 12 تا 18 سال تمام به تشخيص
دادگاه يا به‌ترتيب فوق اقدام و يا از متهم تأمين كفيل اخذ مي‌شود. هر گاه جرم از درجه جنايت باشد
دادگاه مي‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌دارالتأديب توقيف نمايد.


‌قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار  قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

‌ماده 19 ـ

در جريان تحقيقات مقدماتي به تشخيص دادگاه مخصوص اطفال ممكن است طفل به قسمت
نگاهداري موقت كانون اصلاح و تربيت‌اعزام گردد يا به ولي يا سرپرست او تسليم شود.
با التزام به اين كه هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفي نمايد در صورت عدم معرفي وجه‌التزام را بپردازد.


‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري

ماده 129 ـ براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس مي‌تواند يكي از قرارهاي تأمين
ذيل را صادر نمايد:
1 ـ التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
2 ـ التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم.
3 ـ اخذ كفيل در صورتي كه متهم تقاضا نمايد كه به جاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول
بدهد بازپرس مكلف به
قبول آن است.


4 ـ اخذ وثيقه (‌وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول).
5 ـ توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر.
تبصره – در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت
آنها متهم مي‌تواند به دادگاه شهرستان شكايت كند و‌هر دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد مي‌تواند
اجازه خروج بدهد.

‌ماده 136 مكرر ـ

هر گاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه
حاضر نگردد وجه التزام به دستور‌دادستان از متهم اخذ و وثيقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
متهم مي‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شكايت‌نمايد.
اگر متهمي كفيل داده و در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل اخطار مي‌شود
در ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد.

در صورت‌عدم تسليم به دستور دادستان وجه‌الكفاله اخذ و در صورت عدم تأديه وجه‌الكفاله در
مقابل هر پنجاه ريال يك روز توقيف خواهد شد. و مدت توقيف در‌هر حال از يك سال تجاوز نخواهد كرد.
و كفيل نيز از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شكايت نمايد.
دادگاه بايد فوراً و خارج‌از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).