a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

معاینه محل، تحقیقات محلی و کارشناسی

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > معاینه محل، تحقیقات محلی و کارشناسی

معاینه محل، تحقیقات محلی و کارشناسی

معاینه محل، تحقیقات محلی و کارشناسی
قانون آيين دادرسی كيفری

معاینه محل، تحقیقات محلی و کارشناسی

معاینه محل، تحقیقات محلی و کارشناسی

معاینه محل، تحقیقات محلی و کارشناسی ماده 123 هرگاه برای كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلی يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكی درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلی يا معاينه محل می كند.


ماده124 معاينه محل و تحقيق محلی جز در مواردی كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد می شود.


ماده 125 معاينه محل و تحقيق محلی توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاينه محل، اشخاصی كه در امر كيفری شركت دارند ميتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.
تبصره هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصی كه در امر كيفری شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروری باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.


ماده 126 هنگام تحقيق محلی و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.


ماده 127 هنگام تحقيق محلی و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند ديگر اشخاصی را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می ‏كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.


ماده 129

هنگام تحقيق محلی و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌ های مشهود و مكشوف كه به نحوی در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌ آوری و در صورت مجلس قيد می شود و به امضای اشخاص دخيل در موضوع می رسد.


ماده 452 قرار معاينه محل و تحقيق محلی توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يكی از مستشاران شعبه اجراء می شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتیكه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان ديگری باشد، با اعطای نيابت قضائی به دادگاه نخستين محل، درخواست اجرای قرار نمايد.

‌قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

8- بازرسی ها و معاينات محلی، جهت دستگيری متهمان فراری يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايی كه ارتباطی به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌های فاميلی و فيلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق

ماده 8

قضات تحقيق با دستور دادگاه ها در موارد ذيل انجام وظيفه می‎ نمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتی از قبيل تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، مدعی خصوصی، شهود، مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلی توسط قاضی تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
ج ـ اقدامات فوری و لازم در جهت جلوگيری از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوری اسباب‌الات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانونی ديگر که در اين موارد لازم است.


د ـ احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون.
وـ صدور قرارهاي اعدادی از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهای تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولی کفالت، قرار قبولی وثيقه وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائی ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوری اطلاعات و دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگری که برای کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به ضابطين دادگستری.


ماده 11

برای معاينه اجساد و جراحات و آثار علائم ضرب و صدمات جسمی و آسيب های روانی و ساير معاينات و آزمايش های پزشکی قاضی تحقيق به پزشک قانونی و در غياب او به ساير پزشکان ارجاع می نمايد.

‌قانون اصلاح اصول محاكمات جزايی

ماده 79 در موقع تحقيقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند شخصاً حاضر خواهد شد.

‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايی

‌ماده 329 الف ـ هر گاه حضور شاهد يا اهل خبره در جلسه محكمه برای يك مدت مديد يا غير معلوم يا
به واسطه علت مزاج يا ساير موانع غير قابل رفع‌مقدور نباشد، محكمه می تواند استماع شاهد يا اهل خبره
را به وسيله يكی از اعضاء خود يا عضو علي‌البدل يا مدير دفتر يا حاكم محكمه يا هر مأمور‌قضايی ديگر مقيم
محل اقامت شاهد و يا اهل خبره مقرر بدارد يا اينكه يكی از اعضاء محكمه را مأمور كند .
كه در خارج از جلسه محاكمه استماع‌شهادت كند ـ استماع شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره در مواردی
كه مقتضي التزام باشد با قيد التزام به عمل خواهد آمد .
اين ترتيب در مواردی نيز‌كه حضور شاهد يا اهل خبره در محكمه به واسطه بعد مسافت مشكل باشد معمول خواهد بود.


‌ماده 329

ب ـ وقت جلسه‌ای كه برای استماع شهادت يا اطلاعات اهل خبره به ترتيب ماده قبل معين می شود،
بايد قبلاً به اطلاع مدعی عمومی و متهم و وكيل مدافع او و مدعی خصوصی برسد.
مگر اينكه اطلاع دادن به آنها به واسطه بيم تأخير ميسر نباشد. در هر حال حضور آنها در موقع استماع شهادت‌
يا اطلاعات اهل خبره در اين موارد ضروری نخواهد بود.
ولی حق خواهند داشت صورت‌ مجلسی كه از اداء شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره به اين‌ترتيب
تنظيم شده است قبل از جلسه رسيدگی به اصل اتهام ملاحظه نمايند هر گاه متهم آزاد نباشد.

و محكمه كه به اتهام او رسيدگی می كند استماع‌شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل
مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتی كه برای استماع شهادت يا اطلاعات مزبوره در محل‌توقيف او تشكيل شود.
حق حضور خواهد داشت.

متحدالمال راجع به تأديه مخارج كشف قاچاق ترياك

به پاركه های مركز ايالات و ولايات در تعقيب متحدالمال نمره 5054 اشعار می شود در مواقعی كه در
امور قاچاق مربوط به ترياك لازم است تحقيقات محلی به عمل آيد .
چون تأديه مخارج تحقيقات محلی به عهده مدعی مخصوصی بوده و اداره انحصار نيز در اين مورد مدعی
خصوصی محسوب است.
لذا منبعد براي مخارج تحقيقات محلی به انحصار محل مراجعه نمائيد.

‌قانون راجع به محاكمات جنايی

ماده 9

رئيس محكمه روز جلسه محاكمه را معين نموده و به احضار اصحاب دعوی و كسانی كه بنا به تشخيص
جلسه مقدماتی بايد در محكمه حاضر شوند. امر خواهد داد شهود و اهل خبره برای يك ساعت قبل از تشكيل
جلسه احضار خواهند شد.
‌اهل خبره در صورتی كه در خارج مقر محكمه بوده باشند محكمه می تواند در صورتی كه حضور آنها لازم نباشد
به قرائت نظريات آنها كه قبلاً در نزديكی از مأمورين قضايی اظهار نموده‌اند اكتفا نمايد.


ماده 10 روز محاكمه (‌قبل از تشكيل جلسه) رئيس محكمه بايد ببيند خبره و شهودی كه احضار شده‌اند،
حاضرند يا خير و نسبت به هر خبره و شاهدی كه تا يك ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر به جلب خواهد داد.


ماده 12 هر خبره يا شاهدی كه تا يك ساعت پس از موقع مقرر در احضاريه حاضر نشد. و عدم حضور او در نتيجه
فرس ماژور نبود به امر‌ رئيس محكمه محكوم به حبس از يك روز تا هفت روز خواهد گرديد.

متحدالمال راجع به مخارج تحقيقات محلی پاركه‌ها و مامورين كشف جرايم

نظر به اينكه تحقيقات محلی و كشف قضايای جزائی از وظايف مختصه پاركه‌ها و مامورين كشف جرائم است.
و نظامنامه مخصوصی هم در اين موضوع تدوين نشده لذا از اول شهريور 1308 مخارج تحقيقات محلی

بشرح ذيل محسوب و پرداخت خواهد شد:

1ـ كرايه اتومبيل و ساير وسائط نقليه برطبق اسناد خرج مثبته
2ـ فوق‌العاده ايام توقف بشرح ذيل:

الف ـ بدون رتبه از قرار روزی                                          3 قران
ب ـ رتبه يك و دو از قرار روزی                                        5 قران
ج ـ رتبه 3 و 4 از قرار روزی   ‌                                         7 قران
دـ رتبه 5 و 6 از قرار روزی                                             8 قران
ه ـ رتبه 7 و 8 از قرار روزی                                           10 قران
و ـ رتبه 9 و 10 از قرار روزی                                         15 قران

به اداره محاسبات دستور داده شد كه مدلول اين متحدالمال را اجراء نمايند.

[امضاء] داور – وزير عدليه

نظام نامه تكاليف صاحب منصبان امنيه و مأمورين از حيثی كه از ضابطين عدليه محسوب ند مشتمل بر43 ماده مصوبه جلسه 9 مهرماه1307 هيئت وزراء

ماده 22 در صورت وقوع جرمی كه برای كشف آن دخالت اهل فن لازم باشد از قبيل شكستن قفل درب يا زخم
سخت قتل و غيره بايد اشخاصی را كه اطلاعات فنی دارند، دعوت نموده و كليه از هرگونه اقداماتی برای كسب
اطلاعات و كشف حقيقت واقعه مضايقه نكنند.


ماده 40

چنانچه مامور امنيه نعشی در جاده و يا صحرا و يا رودخانه و غيره كشف نمايد فوراً به رئيس دسته راپورت خواهد داد و رئيس دسته بايد سريعاً در محل حاضر شده علائم مشخصه مرگ و وضع و حالت جسد و البسه مقتول و وضع اسحله يا ساير آلاتي كه مسبب جرم بوده كاملاً معاينه و اسناد و نوشتجات همراه نعش را توقيـف كرده صورت مجلس تنظيـم خواهد نمود.

قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك

ماده 12 تفتيش در منازل با حضور نماينده پاركه يا امين صلح محل مطابق مقررات اصول محاكمات جزائی به عمل خواهد آمد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).