a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

خانه > کارگروه بیمه  > مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

شرکت های بیمه مکلف اند پس از دریافت مدارک ظرف مدت ۱۵ روز تشکیل پرونده نسبت به پرداخت
۵۰ درصد دیه و خسارت زیان دیدگان اقدام مابقی آن را نیز پس از صدور رأی در وجه زیان دیده پرداخت
نمایند.

چنانچه شرکت بیمه در این پرداخت ها تأخیر نماید، و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به
میزان يوم الادا خواهد بود.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰

. ۰۲۲ تاریخ: ۱۳۹۳/ ۰۱ / ۲۳

 رای شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران

درباره ی دادخواست آقای (م.م.) به وکالت از آقایان و خانم ها به طرفیت (ش) به خواسته مطالبه ۸۵ / ۸۷۲
درصد دیه کامل در زمان اجرای حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل (صدور حکم
مبنی بر الزام و محکومیت خوانده به ایفای تعهد) بدین شرح که وکیل خواهان ها توضیح داده است.

موکل ردیف چهارم . (اقای ج.م.) به علت بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت همسرش به نام (م.م.)
و همچنین جرح فرزندان خود به نام های (م.)، (م.)، (ل) همگی (م) گردید. با عنایت به
رسیدگی های قانونی
و صدور حکم مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مجموعا 176.6
درصد دیه کامل مطابق در مورخ ۹۱۱۸۲ صادره
از شعبه مسئولیت مدنی وی مطابق بیمه تشکیل پرونده پس از وقوع تصادف پیگیری های موكل جهت
یا
مطابق دادنامه صادره (اشاره به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۳۳۱۴۰۰۶۳۵
اداره از شعبه ۱۰۲ جزایی دامغان)


از طرف دیگر با عنایت به اینکه
وی مطابق بیمه نامه پیوستی نزد خوانده بوده که علی رغم تشخیص و
پس از وقوع تصادف مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه صادره و
وام موکل جهت جلوگیری از
افزایش دیه به علت عدم پرداخت از سوی خوانده،  متاسفانه شرکت بیمه از مجموع دیه موضوع دادنامه
یاد شده به میزان ۱۷۸
/۱۶ درصد دیه در مورخ ۹۱/ ۱۲ / ۲۶ صرفا اقدام به پرداخت مبلغ 876.280.000ریال
معادل ۹۲ درصد به حساب اجرای احکام واریز نموده بود و از پرداخت 16.380.000
ريال معدل 72.1 درصد
اقدام و میزان ۸۶۶% دیه (پرداخت نشده) امتناع می نماید.

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

از مجموع دیه اقای (م.م) به میزان ۵۰ / ۲ صرفا به پرداخت297.360.000 ريال معادل 31.46 درصد دیه
اقدام و از پرداخت مابقی دیه به میزان ۱۸
/۷۴ درصد دیه امتناع می نماید.

٣. از مجموع دیه آقای م.م، به میزان 25.8 درصد دیه به پرداخت ۱۶۲٫۵۴۰,۰۰۰ ریال معادل 17.2 از
پرداخت مابقی آن به میزان 8.6
درصد امتناع می نماید. 

4.از مجموع ۱۰۰ درصد دیه کامل بابت دیه مرحوم م.م. مطابق تبصره ۲ ماده ۴ صرف اقدام به پرداخت
مبلغ 400.000.000
 ریال معادل ۴۲/۳۲ درصد دیه کرده و از پرداخت مابقی آن میزان ۵۷ / ۶۸ درصد
دیه امتناع می نماید با این توضیح که تعهدات جانی بیمه نامه مذکور مطابق مصوبه بیمه مرکزی از
مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ
 ۰۰۰ , 900.۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده به عبارت دیگر بیمه نامه
استنادی جزء بیمه نامه هایی بوده که قبل از تاریخ ۱۳۹۰
/ ۸ / ۱ صادر شده و بر اساس مصوبه
یاد شده بدون پرداخت حق دیه تعهدات آن افزایش پیدا نموده بود.

و از طرف دیگر شرکت بیمه بر اساس ماده ۱۵قانون بیمه مکلف بوده که پس از دریافت مدارک ظرف
مدت ۱۵ روز
از تاریخ تشکیل پرونده یعنی ۱۱۸(مراجعه موکلین به شرکت بیمه)  نسبت به پرداخت
50 درصد دیه خسارت زیان دیدگان اقدام نماید.مابقی آن را نیز بر اساس ماده 16 قانون بیمه با امعان
نظر به بند 4 و 6 
دستور العمل تسریع در پرداخت خسارت های جانی در وجه موکلین پرداخت نمايند.

همچنین مطابق مصوبه هیات وزیران چنانچه خسارتهای بدنی بیمه نامه ناشی از تاخیر شرکت بیمه
بوده یا مکلف به پرداخت خسارت به صورت کامل (يوم الأدا) خواهد بود. شرکت بیمه لایحه تقدیمی
ثبت شده به شماره ۹۳
/ ۱۸۶۶ – ۹۲/ ۹ / ۲۷ دفاعا اعلام کرده است. 

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

حسب مندرجات گواهی حصر وراثت صادره از مرجع حل اختلاف، اعتبار گواهینامه مزبور صرفا تا مبلغ
سی میلیون ریال می باشد.

بنابراین استحقاق خواهان ها در طرح دعوی مطالبه دیه به میزان خواسته بلاوجه می باشد.
استدعای رد دعوی مطروحه را کردند.

 ٢. حسب دادخواست تقدیمی، در ستون خواهان هانام احدی از خواهان ها م.م. درج گردیده لکن
در برگ گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف نامبرده از جمله وراث نمی باشند. و مشار اليه
ذينفع نبوده است.

٣. مبلغ خواسته مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه بوده که مبلغ آن ۰۰۰ , 600.۰۰۰ ریال می باشد و به
موجب آن شرکت بیمه صرفا تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه مسئول جبران خسارات بدنی
بیمه شدگان می باشد. و در خصوص مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت متبوع نبوده و
مسئول جبران مابقی خسارت مسبب حادثه(
آقای ج.م.) می باشد.

4.خودروی حادثه دیده و تحت پوشش بیمه شخص ثالث شرکت بیمه دانا، بوده است و شرکت متبوع
4نفر سرنشین داخل کابین را تحت پوشش قرار داده است .لکن مقصر حادثه بدون در نظر گرفتن
ظرفیت مجاز خودرو با ۶ نفر سرنشین در
محور خارج از شهر منجر به بروز حادثه شده است.

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

بنابراین شرکت بیمه، نسبت به مازاد خسارت پرداخت مسئولیتی ندارد. (نقل به مضمون)

 دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق و توجه به بیمه نامه پیوست و
صدور حکم کیفری و تصویر فیش های ارائه شده با رد شرکت خوانده دعوی خواهان ها را
 وارد
دانسته و مستندا به مواد ۱۰, ۱۹۶ و ۵۱۵ ، ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و دستورالعمل بیمه
مرکزی به شماره
۱۳۹۰ / ۷ / ۲۵ مصوب هیأت وزیران حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 57.68
درصد دیه کامل در حق اولیاء دم مرحوم (م.م.) به شرح انحصار وراثت و و مراتب فوق و پرداخت
۸.۶ درصد دیه کامل در حق خانم (ل. م.) و پرداخت مبلغ 18.734 درصد در حق آقای( م.م.) و به
پرداخت 8.6 درصد دیه کامل در حق آقای (م.م.) مابه التفاوت دیه بابت اصل خواسته و مبلغ
22950000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

قاضی سعی ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – زارعی

.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).