a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رای نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییرشغل

خانه > دعاوی سرقفلی  > نمونه رای نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییرشغل

نمونه رای نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییرشغل

نمونه رای نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییرشغل

نمونه رای نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییرشغل

نمونه رای نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییرشغل

بسمه تعالی

فرجام خواه: آقای … به وکالت از آقای …

فرجام خوانده: آقای دکتر … و غیره

فرجام خواسته: دادنامه شماره ۸۰۰۰۷۱ مورخ ۹۲/۱/۲۹ صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل

تاریخ ابلاغ دادنامه فرجامی به فرجام خواه: ۹۲/۲/۷۲

تاريخ تقدیم دادخواست فرجامی:۹۲/۳/۱۶

مرجع رسیدگی: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان: عباسقلی احمدی (رئیس) سعید عمرانی (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده: در پرونده پیوست آقای علیرضا فرزند ………….. به وکالت از آقای فرزند عباسعلی دادخواستی
به طرفیت آقای دکتر … و سایر خواندگان به خواسته
۱- صدور حکم به اثبات مالکیت موکل نسبت به سرقفلی مغازه مندرج در متن دادخواست از نظر ابطال تمبر مقوم
به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال
۲- محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس با جبران کلیه خسارات
و جون تعیین ارزش سرقفلی به نرخ روز مستلزم جلب نظر کارشناس می باشد. پس از ارزش نرقفلی به نرخ روز
طبق نظریه کارشناس با جبران کلیه خسارات و چون تعیین ارزش سرقفلی به نرخ روز مستلزم جلب نظر کارشناس
مال به نرخ روز طبق نظر کارشناس با جبران خسارات هزینه دادرس تمبر وکالت براساس آن ابطال خواهد شد،
به دادگستری بابل نقد ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه هشتم حقوقی ارجاع شده است.

شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات

۱- صدور دستور ۹۱/۵/۱۰ می ارسال نسخه ثانی برای خواندگان و تعیین وقت جلسه دادرسی (سنی ) پرونده)

۲- خواندگان مجهول المکان بوده از طریق آگهی در جراید وقت رسیدگی ابلاغ گریده است (صفحه ۳۲ پرونده)

۳- جلسه دادرسی ۹۲/۱/۲۸ با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده و اظهارات وی در محضر دادگاه تست و
صورتجلسه شده است (صفحه ۳۴ پرونده )، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۸۰۰۰۷۱
مورخ ۹۴/۱/۲۹ چنین رای داده است.

در خصوص دعوی آقای… با وکالت آقای … به طرفیت 1- آقای دکتر محمد صادق ۲- آقای احمدرضا…………
با وکالت آقای۳- علی اصغر و همچنین خانم مریم .. با وکالت آقای محمد ، به خواسته اثبات مالکیت نسبت به
سرقفلی مغازه و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس،
نظر به اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری في مابین قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده که در
این قانون مقنن در مقام بیان صرفا به حق کسب و پیشه و تجارت اشاره و مستاجرین را از امتیازات آن
برخوردار دانسته و در خصوص سرقفلی هیح اشاره ای ننموده است.

و با عنایت به

بند ۷ ماده ۱۴ همین قانون خواهان به تخلیه عین مستاجره بدون حق کسب و پیشه محکومیت یافته.
حتی در فرض صحت ادعایش درخصوص صحت اصالت مستند ابرازی مطابق قانون حاکم چنين مستأجری
مستحق سرقفلی بنا به استدلال گفته شده نبوده  فلذا دادگاه دعوی خواهان را  غير وارد دانسته و
مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

دادنامه در تاریخ ۹۴/۲/۷ به انجام خواه ابلاغ گردیده در تاریخ ۹۴/۳/۱۶ دادخواست فرجامی تقدیم که پس از
آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ابلاغ به فرجام خوانندگان پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
عمده دلایل فرجام خواهی عبارتند از

1-مورد ادعا حق سرقفلی است که موکل آن را از مالک وقت خریداری نموده و طبق ماده ۳ قانون آئین دادرسی
مدنی چنانچه در قضیه مطروحه قانونی وجود نداشته باشد. با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر
حکم قضيه باید صادر گردد؛

۲- طبق ماده ۳۱ قانون هیج مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و ماده
۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دليل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

۳- زائل شدن حق کسب و پیشه دلیل محروم شدن از سرقفلی خریداری شده نمی گردد.

پرونده پس از وصول در دفتر کل ثبت و جهت رسیدگی به شعبه ۱۸ ارجاع شده است. هئیت شعبه در
تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحل، اوراق پرونده
مشاوره نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی

رأی نظر به اینکه خواهان در زمان اجاره نمودن مغازه سرقفلی پرداخت نموده فرجام خواهی موجه است،
زیرا مراجع عظام در این مورد، فتوای روشن و غیرقابل جلد دوم تردید داده اند. از باب نمونه فتوای حضرت
امام (ره) نقل می شود استفتاات از حضرت امام خمینی صفحه ۱۶۵ سئوال ۲۰۷ در پاسخ فرمودند:

مالک حق مطالبه تخلیه دارد، ولی با فرض اینکه سرقفلی دکان را به مستأجر واگذار کرده مستأجر حق
دارد مطالبه سرقفلی نماید.

بنابه مراتب به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت
رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور – عباسقلی احمدی، عضو معاون شعبه – سعید عمرانی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).