a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه قرارداد پیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث

خانه > حقوق ثبت  > نمونه قرارداد پیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث

نمونه قرارداد پیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث

نمونه قرارداد پیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث

نمونه قرارداد پیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث

نمونه قرارداد پیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث

۱- فروشنده: نام …………………….. نام خانوادگی ………………………… فرزند ……………دارای
شناسنامه …………..صادره از …………. به نشانی: ………………………………………………….

۲- فروشنده: نام ……………………….. نام خانوادگی ……………………….. فرزند ………………..
دارای شناسنامه ……………… صادره از …………………….. به نشانی …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

۳-مورد معامله ………………………………………………………………………………………………..
تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک …………. واقع در خیابان………………….
که واقع در اشکوب دوم بر جنوب شرقی ساختمان می‌باشد.و مساحت بنای مفید آن به طور تقریبی
………….متر مربع است و در حال حاضر سفت کاری آن ارتکاب یافته و به رؤیت خریدار رسیده است
و حدود مشخصات آن به نحوی که رافع هر دو شبهه و ظن است برای طرفین معین و روشن می‌باشد.
مسئله تقریب مساحت و کیفیت تکمیل و مصالحی که باید مطرح شود به شرح آتی روشن شده‌است.

۴- ثمن معامله

ثمن معامله بابت هر متر مربع بناء پس از تکمیل به شرح و با مشخصاتی که ذیلا خواهد آمد ……
ریال معادل …………………تومان می‌باشد که پس از تعیین مساحت دقیق، مبلغ کل ثمن تعیین
خواهد‌شد. مبلغ ……………….. ریال نقدا بابت ثمن معامله على الحساب ضمن تنظیم این سند
به فروشنده پرداخت و بین طرفین مقرر شد. مابقی که با تعیین مساحت دقیق بنای مفید بر مبنای
صورت مجلس تفکیکی مشخص خواهد شد در تاریخ …………………………. در صورت کامل بودن
ساختمان به فروشنده پرداخت شود.

۵- شروط و توضیحات و تعهدات طرفین:

۵-۱- مصالحی که در تکمیل بناء به کار گرفته خواهد شد به شرح آتی است.

۵-۱-۱- کف سالن ها سنگ یا پارکت مرغوب از نوع …………………………..

۵-۱-۲- کف اطاق ها موکت خوب دولتی

۵-۱-۳- اسکلت کابینت های آشپزخانه، فلزی و درهای آنها چوبی

۵-۱-۴-سرویس ها نوع آرمیتاژ ایرانی

۵-۱-۵- کلید و پریز ایرانی مرغوب از نوع ……………………….

۵-۱-۶-شیر آلات و رادیاتورهای شوفاژ، ایرانی

۵-۱-۷- کانال کشی کولرها با ایزولاسیون متعارف

۵-۱-۸- روکار آجری و پله ها سنگی

۵-۱-۹- درها و پنجره ها چوبی

۵-۱-۱۰- قرنیز دور اتاق ها در اتاق خواب ها و در سالن سنگ

۵-۱-۱۱- سرویسها کاشیکاری تا سقف (یا وان در یکی از دو سرویس)

۵-۱-۱۲- سیم کشی با لوله های ………….

۵-۱-۱۳- پوشش سقف با……………………

۵-۱-۱۴-کف پارکینگ و انباری…………………

تبصره –

فروشنده مکلف است به مکلف است مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعایت کند. ضمنا در هیچ
موردی کیفیت و کمیت مصالح به کار رفته در آپارتمان موضوع را نباید پست تر یا کمتر از مصالحی
باشد که در سایر آپارتمان های ساختمان به کار می رود.

۵-۲- آپارتمان مورد معامله دارای یک باب انباری واقع در ……………………. به مساحت ……….. متر
و یک باب پارکینگ واقع در …………………………… به مساحت ……………………. او یک دستگاه
شومینه منصوب در سالن است که قیمت آنها ضمن محاسبه قیمت متر مربع مفید آپارتمان محاسبه
شده و خریدار بابت آن نباید جداگانه وجهی بپردازد.
همچنین خریدار بقدرالسهم در کلیه مشاعات ساختمان طبق قانون مالکیت آپارتمان ها سهیم می‌باشد.

۵-۳- فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداکثر تا تاریخ ……………….با توجه به ضوابط
مندرج در شق ۱-۵- تکمیل کرده و به خریدار تسلیم نمایند.

تبصره-

به منظور از تکمیل آن است که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهری و از لحاظ تجهیزات و لوله کشی
و سیم کشی، آب و برق و وسایل گرمایش و سرمایش او نقاشی و نظافت نهایی کاملا قابل استفاده
بوده و قسمتهای مشاعی نیز در شرایطی باشد که عرفا استفاده از آپارتمان عملی باشد.تعریف
تکمیل، انباری و پارکینگ را هم شامل می‌شود.

۵-۴- درصورتی که آپارتمان موصوف به شرح شق ۳-۵ در موعد مقرر تکمیل نشده باشد،خریدار می‌تواند
به حساب فروشنده و به شرح شق ۱-۵ رأسا اقدام به تکمیل نماید و هزینه‌های انجام‌شده را از اموال
فروشنده تأمین نماید.

در این حالت خریدار مکلف به تهیه ملزومات و تجهیزات به نرخ دولتی نمی‌باشد و چنانچه برای تکمیل
بناء بیش از متری …………….ریال هزینه شود، فروشنده مکلف به تأدیه خواهد بود.

۵-۵- اسقاط کافه خیارات من جمله غبن فاحش و افحش از طرفین به عمل آمد و مورد معامله پس
از اجرای صیغه شرعی بیع در مقابل قبض قسمتی از ثمن و با تعیین أجل معین برای تأدیه مابقی
آن به شرح شق۴ به قبض و خریدار داده شد، سپس خریدار مورد معامله را در وضع موجود جهت
تکمیل – امانتا – به قبض و تصرف فروشنده داد.

۵-۶- فروشنده مکلف است برای آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کشی، انشعاب گاز
(در صورتی که تا موقع تنظیم سند رسمی به منطقه گاز داده ی تأسیسات کامل شوفاژ (دیگ،
مشعل، موتورخانه و غیره) تهیه نمایند و هزینه جميع این موارد در قیمت محاسبه شده است.

۵-۷- طرفین مکلفند در ساعت……صبح روز…….جهت ثبت رسمی این سند در دفترخانه شماره
……….تهران واقع در ……………………………حاضر شوند. به فروشنده مکلف است تا تاریخ فوق
مقدمات لازم برای ثبت این معامله را اعم از تفکیک آپارتمان و تهیه مفاصا حسابهای مختلف و
تهیه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمایند. در صورت استنکاف فروشندگان خریدار می تواند
در این مورد نیز طبق شق ۴-۵ عمل نماید.

تبصره-

چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهیه مقدمات منوط به تعیین تکلیف و پرداخت جریمه مربوطه
باشد، خریدار در این مورد نیز طبق شق ۴ -۵ می تواند عمل کند.

۵-۹- خریدار مکلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبنای مساحت مندرج در
صورت مجلس تفکیکی و به ماخذ……………………ریال نقدا پرداخت کند.

۱۰ -۵- در صورتی که در تاریخ ………………………..آپارتمان مورد معامله با توجه به شق ۳-۵-
کامل و آماده تحویل نباشد فروشنده مکلف است بابت هر روز تأخير در تحویل مبلغ………… ریال
به خریدار بپردازد. پرداخت این مبلغ رافع مسئولیت ایشان در تکمیل بناء و مسقط حق خریدار به
شرح شق ۴-۵ و تبصره شق ۹-۵ نخواهد بود.

۵-۱۱- در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض و هزینه های مختلف بر
عهده فروشنده است و خریدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد کرد. در سند رسمی
قیمت منطقه ای درج می شود.

۵-۱۲- در صورتی که آپارتمان در موعد مقرر کامل و آماده تحویل باشد لکن مقدمات تنظیم سند
رسمی فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خریدار داده می‌شود و خریدار مبلغ مبلغ …… ریال
دیگر به فروشنده خواهد پرداخت. در این حالت طرفین تاریخ مشخص دیگری را برای حضور در
دفترخانه و تنظیم سند رسمی و تسویه حساب نسبت به تتمه تعیین خواهند کرد.

۶- این قرارداد در تاریخ …………… در ………….نسخه هر نسخه شامل … صفحه و با اعتبار واحد
بین طرفین امضاء و مبادله شد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).