a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

وکالت در دادگاه ها

وکالت در دادگاه ها

وکالت در دادگاه ها
قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

وکالت در دادگاه ها

وکالت در دادگاه ها

واحد 3 محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعايت كرده و‌ فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.

آيين نامه نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری

 ماده 7

پس از وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادرکننده، مرجع قضائی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذيل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظايف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد.
ب ـ رئيس اداره زندان يا قائم مقام وی براي تهيه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همکاری با مامورين نيروی انتظامی و يا برای تسليم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود.
ج ـ فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی.
د ـ پزشک قانونی يا پزشک معتمد (چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد) برای معاينه محکوم و نيز اعلام نظر راجع به وضعيت جسمانی وی قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجرای حکم.

هـ ـ يکی از روحانيون يا افراد بصير برای انجام تشريفات دينی و مذهبی و اگر محکوم پيرو يکی از اديان رسمی شناخته شده باشد، نماينده رهبر دينی مربوط يا نماينده وی. در هر صورت، عدم حضور اين افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد.
و ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم قبل از اجراء.
ز ـ اولياء دم مقتول يا وکيل آنها.
ح ـ وکيل محکوم عليه. عدم حضور وکيل ياد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد.
ط ـ شهود، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.

تبصره 1:

 در صورتيکه بنا به جهاتی حضور تماشاچی يا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، بنا به تشخيص دادستان، مامورين انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگيری به عمل می آورند. در نقاطی که دادسرا تشيکل نگرديده است، تشخيص اين امر بعهده رئيس حوزه قضايی است.

تبصره 2: تامين امنيت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروی انتظامی است.


ماده 19از اجرای حکم صورت مجلس تهيه شده و به امضاء مقام قضائی مجری حکم، رئيس اداره زندان يا نماينده وی، فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی در صورت اجراي حکم در خارج از محل زندان، پزشک قانونی يا پزشک معتمد، منشی دادگاه، اولياء دم يا وکيل آنها و وکيل محکوم عليه (در صورت حضور) می رسد و در پرونده مربوط ضبط می گردد.

قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور كيفری)

ماده 128

 متهم می تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبی را‌كه برای كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجرای قوانين لازم بداند به قاضی اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس می شود.

تبصره: در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه‌ امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.

فصل دوم:
ماده 185 در كليه امور جزايی طرفين دعوا می توانند وكيل يا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكی، مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكی از وكلای هريك از طرفين برای تشكيل دادگاه و رسيدگی كافی است.

ماده 186 متهم می تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلی برای او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائی انتخاب وكيل را ندارد از بين‌وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلی برای متهم تعيين خواهد نمود و در صورتی كه وكيل درخواست‌ حق‌الوكاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعيينی نبايد از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‌الوكاله ياد‌شده از رديف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 – در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفی ننمايد‌ تعيين وكيل تسخيری براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور يا معرفی وكيل امتناع ورزد.

‌تبصره 2

در كليه امور جزايی به استثناء جرائم مذكور در تبصره (1) اين ماده و يا مواردی كه حكم غيابی جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته‌ باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكيل كافی است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده 187 تقاضای تغيير وكيل تسخيری از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست:
‌الف – قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيری با يكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – وكيل تسخيری قيم يا مخدوم يكی از طرفين باشد و يا يكی از طرفين مباشر يا متكفل امور وی يا همسر او باشد.
ج – وكيل تسخيری يا همسر يا فرزند او وارث يكی از اصحاب دعوا باشد.
‌د – وكيل تسخيری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين وكيل تسخيری و يكی از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوا حقوقی يا جزايی مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم‌ قطعي دو سال نگذشته باشد.
‌و – وكيل تسخيری يا همسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌آيين‌ نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب

 ماده 6 كيفر خواست بايد حداقل سه روز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً ابلاغ شود.

ماده 11 پس از قرائت كيفر خواست و استماع مدافعات متهم و وكيل او دادگاه‌ هر تحقيقی را كه برای ثبوت شرعی جرم لازم بداند به عمل می آورد‌و چنانچه در پرونده نقصی مشهود گردد به دستور رييس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده می شود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازين‌ اسلام به صدور رأی مبادرت می كند رأی اكثريتی كه در آن رئيس دادگاه شركت دارد مناط اعتبار است.
‌تبصره 1 ـ اگر چنين اكثريتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضيان اصلی اضافه می شوند و رأی اكثريت اين دادگاه قطعی خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ احكام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجديد نظر است.
‌لايحه قانونی تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگی به جرائم ضد انقلاب

ماده 12 متهم حق دارد در ظرف مدت معينی كه از طرف دادگاه تعيين می شود و نبايد از 5 روز تجاوز نمايد يك وكيل تعيين و به دادگاه معرفی نمايد يا از دادگاه بخواهد برای او وكيل تسخيری تعيين نمايد. هر گاه به نظر دادگاه تحقيق از شهود و مطلعين لازم تشخيص گرديد و يا به توضيحاتی از‌طرف مراجع مسئول اعلام‌كننده نيازی شد دادگاه در اين مورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقيق از مطلعين و اخذ توضيح به صدور رأی مبادرت می نمايد.
تبصره 1 ـ مدافعات وكيل نبايد حداكثر از سه روز بيشتر به طول انجاميد
تبصره 2 ـ هر گاه شهود و مطلعين در دادگاه حاضر نشوند حكم جلب آنان صادر خواهد شد.

آئين‌نامه زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها

ماده 208 

درصورتيکه ملاقات با متهمی مخالف حسن جريان بازپرسی يا محاکمه باشد بازپرس يا دادستان می توانند ملاقات با زندانی را ممنوع اعلام و از دادن اجازه ملاقات خودداری نمايند در اينصورت ملاقات با زندانی فقط با اجازه بازپرس مربوطه يا داديار تحقيق يا دادستان امکان خواهد داشت ولي به مجرد شروع محاکمه وکيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نمايد و هيچيک از مأموران انتظامی اداری قضائی نميتوانند به‌هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيری نمايند.


ماده 210 وکلای دادگستری درصورت داشتن وکالت نامه رسمی برای حفظ حقوق موکل زندانی خود هر موقع ضرورت ايجاب کند ميتوانند در ساعات اداری بزندان مراجعه و با ارائه وکالت نامه رسمی به افسر نگهبان در اطاق مخصوص و مجزا از اطاق ملاقات عمومی در آنجا با موکلان خود ملاقات نمايند مشروط به اينکه زندانی ممنوع‌ الملاقات نباشد که در اينصورت اجازه ملاقات بايد از طرف بازپرس يا دادستان صادر شود در صورتيکه اطاق مخصوص برای ملاقات وکلاء مهيا نباشد اين ملاقات در اطاق رئيس زندان صورت ميگيرد.


تبصره ـ کانون وکلا ميتواند در هر زندان به‌هزينه خود با نظر اداره زندانها اطاقی جدا از محل ملاقات عمومی مجهز به ديوار شيشه‌ای نشکن و وسائل تلفن و لوازم ضد صوت ساخته که برای ملاقات و کلاء دادگستری با موکلان زنداني آنها اختصاص داده شود.

‌قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315

ماده واحده 

ماده 28‌ قانون وكالت مصوب بهمن 1315 به شرح زير اصلاح می شود:
ماده 28 اصلاحی ـ در صورتیكه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايی و غير آن دعوت شود و جمع بين
اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان‌جنايی و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه‌های ديگر
لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگری را اعزام بدارد.
در صورتی كه‌وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنايی و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات
ممكن نباشد در دادگاهی كه حضور خود را لازم می داند‌حاضر می شود.

و به دادگاه‌های ديگر لايحه می فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگری را اعزام می دارد.
جلسه رسيدگی در هر حال از اين‌جهت تجديد نخواهد شد مگر آن كه حضور وكيل در دادگاه ضروری باشد.
كه در اين صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگری می فرستد و يا اگر حق‌توكيل نداشته باشد نسخه ثانی
اخطاريه دادگاه جنايی يا ديوان كيفر را ضمن لايحه برای اعتذار از حضور تقديم دادگاه می كند و در صورت
اخير جلسه‌ فقط برای يك نوبت تجديد خواهد شد.

تبصره 1 ـ وكيل بايد دادگاه جنايی را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتیكه در دو يا چند دادگاه جنايی
يا ديوان كيفر دعوت شده باشد حضور وكيل‌ در هر يك از دادگاه‌های مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از
طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره 2 ـ عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعی به‌عمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود.
در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌عزل و تعيين وكيل جديد برای اين جلسه پذيرفته نمی شود.
و دادگاه به رسيدگی ادامه می دهد.

تبصره 3 ـ

هرگاه جلسه دادگاه جنايی يا هر دادگاه جزايی ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد به معاذير
قانونی وكيل تجديد شود رييس‌ دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابی براي متهم تعيين كند .
و وقت دادرسی را به وكيل مذكور ابلاغ كند هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلی يا وكيل‌ديگری كه متهم
انتخاب و معرفی كرده است در دادگاه حضور يابد و از متهم دفاع نمايد.
دادرسی با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه‌از متهم دفاع می كند و دادگاه حكم خواهد داد.

قانون وكالت

ماده 28 در صورتی كه وكيل در دو يا چند محكمه احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور
در ديوان جزا و ديوان جنايی را مقدم‌ بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود.
در اين صورت وكيل مكلف است نسخه ثانی اخطار اول يا تصديق دفتر را به‌لايحه كه برای اعتذار به محكمه
بعدی می فرستد ضميمه نمايد و الا غائب محسوب خواهد شد.

ماده 49 استرداد شكايت از وكيل و استعفای مشتكي‌عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگی انتظامی
نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است.

قانون راجع به محاكمات جنايی

ماده واحده

ماده 28‌ قانون وكالت مصوب بهمن 1315 به شرح زير اصلاح می شود:
ماده 28 اصلاحی ـ در صورتیكه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايی و غير آن دعوت شود و جمع بين
اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان‌جنايی و ديوان كيفر را مقدم بدارد.
و به دادگاه يا دادگاه‌های ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگری را اعزام بدارد.

در صورتی كه‌وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنايی و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات
ممكن نباشد در دادگاهی كه حضور خود را لازم می داند‌حاضر می شود.
و به دادگاه‌های ديگر لايحه می فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگری را اعزام می دارد.
جلسه رسيدگی در هر حال از اين‌جهت تجديد نخواهد شد مگر آن كه حضور وكيل در دادگاه ضروری باشد .
كه در اين صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگری می فرستد و يا اگر حق‌توكيل نداشته باشد نسخه ثانی
اخطاريه دادگاه جنايی يا ديوان كيفر را ضمن لايحه برای اعتذار از حضور تقديم دادگاه می كند.
و در صورت اخير جلسه‌ فقط برای يك نوبت تجديد خواهد شد.

تبصره 1 ـ وكيل بايد دادگاه جنايی را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتیكه در دو يا چند دادگاه جنايی
يا ديوان كيفر دعوت شده باشد .
حضور وكيل‌ در هر يك از دادگاه‌های مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره 2 ـ عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعی به‌عمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود.
در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌عزل و تعيين وكيل جديد برای اين جلسه پذيرفته نمی شود .
و دادگاه به رسيدگی ادامه می دهد.

تبصره 3 ـ

هرگاه جلسه دادگاه جنايی يا هر دادگاه جزايی ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد به
معاذير قانونی وكيل تجديد شود رييس‌ دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابی براي متهم تعيين كند
و وقت دادرسی را به وكيل مذكور ابلاغ كند.
هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلی يا وكيل‌ديگری كه متهم انتخاب و معرفی كرده است در دادگاه حضور
يابد و از متهم دفاع نمايد.
دادرسی با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه‌از متهم دفاع می كند و دادگاه حكم خواهد داد.


ماده 1 پس از وصول دوسيه به دفتر محكمه جنايی رئيس محكمه امر به احضار متهم خواهد داد
تا متهم وكيل مدافعی كه وكالت او را كتباً قبول كرده باشد معرفي كند و الا رييس محكمه وكيل مدافعی
از بين وكلای مجاز براي او معين خواهد كرد.
متهم می تواند وكيلی از غير وكلای مجاز معرفی نمايد ولي در اين صورت شخصی كه به او وكالت
داده می شود بايد در مقر ديوان جنايی حاضر باشد.


‌سلب حق تعيين وكيل از متهم موجب نقض حكم خواهد بود. اگر متهم براي تعيين وكيل مهلت
خواست تا ده روز بايد به او مهلت داد هر گاه متهم در وقت مقرر حاضر نشد رييس محكمه امر به جلب او خواهد داد.


ماده 2

پس از تعيين وكيل مدافع رئيس محكمه برای مطالعه دوسيه از ده تا بيست روز به وكيل مدافع و متهم
و مدعی خصوصی مهلت می دهد.
تا در آن مدت در دفتر محكمه به دوسيه مراجعه كرده و اگر نقصی در تحقيقات مشاهده نموده يا استناد
به ادله و شهادت شهود جديدی نمايند كتباً به محكمه تذكر دهند.

كليه اعتراضات و ايرادات از قبيل ايراد صلاحيت و مرور زمان و رد قاضی نيز در ظرف همان مدت بايد
كتباً به محكمه داده شود.و‌ هيچ گونه تذكر و اعتراض و ايرادی پس از انقضای مهلت پذيرفته نخواهد شد.
مگر در صورتی كه بعداً حادث شده باشد صورت اسامی كليه شهود و اهل خبره كه در مرحله استنطاقی
اظهار عقيده و ادای شهادت كرده و اصحاب دعوی حضور آنان را در جلسه محاكمه لازم می دانند .
بايد در ظرف همان مهلت با تعيين هويت و محل اقامت آنها به دفتر محكمه تسليم شود.

نظامنامه محابس و توقيف‌گاهها
ماده 18 مستنطق يا مدعی العموم می تواند در صورتیكه ملاقات با مظنونين يا متهمين را مخالف با حسن
جريان استنطاق يا محاكمه بداند از دادن اجازه ملاقات امتناع كند ولی به مجرد شروع به محاكمه وكيل
مدافع شخص توقيف شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچيك از مأمورين اعم از اداری
يا قضائی نمی توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيری كنند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»


Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).